Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının; yaş, cinsiyet, ailenin yaşadığı yer, aile yapısı, sınava giriş sayısı, ebeveyn eğitim durumu ve adayın sınava hazırlanış performansını nasıl değerlendirdiği ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma kapsamına 2008–2009 eğitim öğretim yılında Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesine beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına başvuran 348 adaydan gönüllü katılan 253 aday alınmıştır. Veri toplama aracı olarak adaylara ait kişisel bilgi formu ve Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen, durumluluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları, Kruskal-Wallis testi, t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, beden eğitimi özel yetenek sınavı gibi mesleki anlamda gelecek için kritik önem taşıyan sınavlara girmeden önce adaylar da durumluluk kaygı düzeyi orta derece de (56.86 7.76) görülmektedir. Bunların yanında sınava girecek adayın erkek olması, yaşının 19 yaş ve daha küçük olması, beden eğitimi sınavına ilk kez girecek olması ve sınava hazırlanış performansını yetersiz hissetmesi gibi durumlarla kaygı düzeyi artmaktadır.
In this work, the canditates who joins to the physical education sport academy special ability exam concerning situations;age,sex,the place where family lives,family structure,times of joining exam, state of parent’s education and planned for analysing how the canditate appraises the preparing performance of exam. It was taken 253 canditates from 348 canditates who had applied Karamanoglu Mehmet Bey University the physical education and sport academy special ability exam to the scope of searching in 2008/2009 education year.For gathering data instrument,it was used personal information form belong to the canditates,Spielberger and conditional concernment measure that was developed by their friends.In evaluating data,it was used SPSS 10.0 program.In evaluating data; mean average, standard deviation,number,percentage calculations,Kruskal-Wallis test,t test. In result of searching,before entering the exam that is critacally important fort he future of canditates,like physical education special ability exam,the conditional concernment level is seen medium(56.86 7.76).Besides these,the concernment level of canditates raise in the conditions like entering to the exam must be men,age of them must be 19 or lower,first time entering to the physical education exam,feeling themselves inadequate preparing for exam.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Spor Bilimleri

Kaynak

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

2

Künye