Belediyelerde analitik bütçeleme ve Beyoğlu Belediyesinde bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-04-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde hemen hemen her ülkede yönetim görevi ve sorumluluğu genel yönetim (merkezi yönetim) ve yerel yönetim olarak iki ayrı otorite ve örgüt arasında paylaşılmıştır. Devletlerin zamanla artan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, ancak yerel yönetimlere kamu hizmetlerinin bir kısmının yüklenmesiyle sağlanabilmektedir. Türkiye'de geçmişi çok eskilere gitmeyen yerel yönetimler Tanzimat döneminde ve 1854'ten sonra kurulmuştur. Hukuki niteliklere sahip yerel yönetimlerin kuruluşu ise ancak cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. Yerel yönetim denildiğinde ilk başta belediyeler akla gelmektedir. Zira yerel yönetim içerisinde en önemli yere belediyeler sahiptir. Günümüzde nüfusun önemli bir bölümü belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. Bu nedenle, belediyeler yerel halkın ihtiyaç duydukları temel ve ortak mal ve hizmetlerin yerinden sunulmasını sağlayan idare birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede yaşayan insanların ortak nitelikteki iç ve dış güvenlik ile adalet hizmetlerinin, toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması için kurulmuş olan devlet, bu ortak ihtiyaçları karşılamak için kaynak bulmak ve bu kaynağı dengeli bir biçimde dağıtıp denkliği sağlamakla yükümlüdür. Kısacası bu denklikten kasıt, bulunan kaynakla ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamaların oluşturduğu bir bütçe düzenlemesidir. Bu çalışmada analitik bütçe ile analitik bütçe sınıflandırmasının Beyoğlu Belediyesinde uygulaması ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk bölümde belediyelerin mali yapıları üzerinde durulmuş, ikinci bölümde belediye bütçeleri ve bütçeleme süreci ele alınmış, üçüncü bölümde analitik bütçeleme üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise, örnek olarak seçilen Beyoğlu Belediyesinde analitik bütçe sınıflandırması sisteminin uygulanmasına yer verilmiştir.
Nowadays nearly in all countries the duty and responsibility of the administration is shared between two different authority and organization as being general administration (central government) and local administration, Just by burdening the part of public service to the local governments, it could be ensured for the states to carry out the gradually increasing functions. The history of local authorities in Turkey is not longstanding; it has been established during the administrative Reform Era and after 1854. And the establishment of local authorities that have legal qualification was performed in the Republic Era. When local authority is mentioned, the municipalities are remembered at first. Because, the municipalities have the most important place within the borders of municipalities. So the municipalities provide basic and common goods and services that the local communities need to be provided on-site. The state which is founded to ensure the domestic and foreign safety, act of justice services, social welfare and development which have common character for the people living in that country is obliged to find resource and share this resource in a well-balanced way to provide the equivalence in order to meet these common needs. In brief, what is trying to be said by the word equivalence is that the regulation of the budget which the expenses made for meeting the needs by this found resource. In this study, implementation an example of the Analytical budget and analytical budget classification in the Beyoğlu Municipality was examined. In this context, in the first part, financial structures of the municipalities were considered. In the second part, budgets of the municipalities and budgeting process were examined. In the third part, importance was given on the Analytical budget. And in the final part, the implementation of the analytical budget classification in the Beyoğlu Municipality which is considered as an example was given place.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstanbul, Beyoğlu, Financial structure, Finansal yapı, Budgeting techniques, Bütçeleme teknikleri, Budgeting, Bütçeleme, Municipalities, Belediyeler, Analysis techniques, Analiz teknikleri, Analytical method, Analitik yöntem, Analytical model, Analitik model, Analytical balance, Analitik bilanço

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öz, B. (2010). Belediyelerde analitik bütçeleme ve Beyoğlu Belediyesinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.