The relationship between dental fear and sociodemographic variables

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erciyes niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalına başvuran hastaların dental anksiyeteleri üzerine eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyetin etkisini değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada 324 hastaya anket uygulandı. Anket iki bölmden oluşmaktadır. ilk bölüm katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi sosyodemografik özelliklerini sorgulamaktadır. ikinci bölüm ise Modifiye Dental Anksiyete Skalasından oluşuyordu. Bulgular: Yaş ve MDAS arasında bir ilişki bulunmadı (r-0,011; p0,844). Kadınların erkeklerden daha fazla anksiyeteye eğilimli oldukları görüldü (p 0,001). Sonuçlar eğitim düzeyinin dental anksiyete üzerine önemli bir etki oluşturmadığını gösterdi (p0,837). Sonuçlar: Bu çalışmada, dental anksiyetenin yaş ve eğitim düzeyinden etkilenmediği ve kadınların dental anksiyete düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.
Purpose: The aim of the study was to investigate the effects of age, gender and educational level on the dental anxiety of patients admitted to the Department of Restorative Dentistry and Endodontics at Erciyes Universitys Faculty of Dentistry. Patients and Methods: In the study, 324 patients were asked to complete a questionnaire. The survey consisted of two sections. The first section requested participants sociodemographic information such as including age, gender and educational level. The second section consisted of the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). Results: No correlation was found between age and MDAS (r -0.011, p0.844). Females tend to be more anxious than males (p< 0.001). The results showed that educational level had no significant effect on dental anxiety (p0.837). Conclusions: In this study, it was observed that dental anxiety was not affected by age or education level, and that the dental anxiety levels of females were higher than males.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Erciyes Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

33

Sayı

4

Künye