Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin, genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin eğitim gördükleri bölümlerine, sınıflarına, yaşlarına ve mezun oldukları lise türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2007–2008 eğitim- öğretim güz yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde okumakta olan 730 normal ve ikinci öğretim öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 446 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öztürk (1995) tarafından geliştirilen “Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H, t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören, Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin ( X 3,44), Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine göre ( X 3,20); 2. sınıf öğrencilerinin ( X 3,47) de 1. sınıf öğrencilerine göre ( X 3,22) genel öğrenme stratejilerinden duyuşsal stratejileri kullanma sıklıklarının; genel liseden mezun olan öğrencilerin ( X 3,83) ise meslek liselerinden mezun olan öğrencilere göre ( X 3,63) anlamlandırma stratejilerini kullanma sıklıklarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu; öğrencilerin yaşlarına bağlı olmaksızın genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin benzer sıklıkta olduğu tespit edilmiştir.
This research is done in order to find out school of physical education and sports students’ practicing level general learning strategies. It is done to find out if their practicing level of general learning strategies differentiate or not according to the facts that their department in which they are educated, their classes, their ages and the kind of their high school from which they were graduated. The universe of the research is made is made from 730 students of Selcuk University, School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and Sports Teacher, Sports Management and Coaching. It was tried to reach the total of the universe, but when the application was done, the research was done with 446 students, because there were absent students and unwilling students to join the questionnaire. In the research as data collecting instrument, personal information form developed by the researcher and “The Evaluation Scale of General Learning Strategies” developed by Öztürk (1995) were used. In the analysis of the datas, Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H, t test, One Way Variance Analysis (ANOVA) and Tukey HSD were used and the level of meaningfulness was taken as 0.05. As a result of the observation; it is determined that compared to Coaching department students ( X 3,20), the students of Sports Management department ( X 3,44), taught in the school of physical education and sports; compared to 1st grade students ( X 3,22), 2nd grade students ( X 3,47) use the affective strategiesthat is one of the learning strategies- more frequently. Also compared to vocational high school graduates ( X 3,63), the high school graduates ( X 3,83) use the elaboration strategies more frequently. Additionally it is determined that irregardless of depending of the students’ ages, the degree of the usage of the general learning strategies is similar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

2

Künye