Akut iskemik inme ile akut faz reaktanları arasındaki ilişki

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Enflamasyonun inme etyopatogenezindeki rolü son yıllarda yoğun olarak araştırılmaktadır. Bu klinik çalışmada akut faz reaktanlarının (AFR) Akut İskemik İnme (Aİİ) ile ilişkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Aİİ tanısı konulan 126 hasta ve herhangi bir yakınması olmayan 104 gönüllü sağlıklı birey kontrol grubu olarak dahil edildi. Aİİ tanısı konulan hasta ve kontrol grubundan alınan kanda beyaz küre (WBC), C-reaktif protein (CRP), fibrinojen, lipoprotein (a) (Lp a) ve kompleman fragmanları (C3 ve C4) düzeyleri araştırıldı. Bulgular: Aİİ’li olgularda CRP, WBC ve fibrinojen değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel yönden anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla, p0.001, p0.001, p0.001). Lp (a), C3 ve C4 açısından ise iki grup arasında bir fark bulunmadı (sırasıyla p0.727, p0.163, p0.497). Sonuç: Primer inme korumasında en önemli hedef, inmeye yol açan risk faktörlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesidir. (JAEM 2011; 10: 161-4)
Objective: The role played by inflammation in the etiopathogenesis of stroke has been intensively investigated in recent years. In this clinical study, the relationship between acute phase reactants (APR) and acute ischemic stroke (AIS) was investigated. Material and Methods: 126 patients with AIS and 104 volunteer individuals as controls were included in the study. White blood count (WBC), C-reactive protein (CRP), fibrinogen, lipoprotein (a) (Lp a) and complementary fragments (C3 and C4) levels were investigated both in patients with AIS and the controls. Results: In patients with AIS, WBC and fibrinogen values were significantly higher than the controls (p<0.001, p<0.001, p<0.001, respectively). There was no significant difference between Lp(a), C3 and C4 values in patients with AIS and controls (p0.727, p0.163, p0.497, respectively). Conclusion: The most important goal in the prevention of primary stroke is that the risk factors leading to stroke are defined and changed. (JAEM 2011; 10: 161-4)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Acil Tıp

Kaynak

Akademik Acil Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

4

Künye