Sıçanlarda pinealektomi ve melatonin uygulamasının kan ve dokulardaki çeşitli element düzeyleri üzerine etkisi

dc.contributor.advisorBaltacı, Abdülkerim Kasım
dc.contributor.authorKöykun, Zeynep
dc.date.accessioned2015-01-12T07:35:50Z
dc.date.available2015-01-12T07:35:50Z
dc.date.issued2012
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Tıp) Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSıçanlarda Pinealektomi ve Melatonin Uygulamasının Kan ve Dokulardaki Çeşitli Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Canlı organizmada melatonin ile elementler arasında çok yönlü bir ilişkinin olabileceği ileri sürülmektedir. Zaten birçok araştırıcı da çalışma pineal bezin kan ve dokulardaki element metabolizması üzerinde düzenleyici etkiye sahip olabileceğine dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı da pinealektomi ve melatonin uygulamasının sıçanların kan ve çeşitli dokularındaki elementleri nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Bu çalışma Yeditepe Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünden temin edilen Spraque-Dawley cinsi erişkin erkek sıçanlar üzerinde aynı merkezde gerçekleştirildi. Çalışma protokolü Yeditepe Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Etik Kurulu tarafından onaylandı. Toplam 32 adet sıçan kullanılan araştırmada hayvanlar eşit sayıda 4 gruba ayrıldı. Grup 1, Kontrol Grubu: Hiçbir uygulamanın yapılmadığı normal diyetle beslenen Grup 2, Melatonin Uygulanan Grup: Dört hafta süreyle 3mg/kg/gün deri altı melatonin uygulanan grup grup. Grup 3, Pinealektomi Grubu: Pinealektomi yapılan ve normal diyetle beslenen grup. Grup 4, Pinealektomili Melatonin Uygulanan Grup: Pinealektomi yapılan ve 4 hafta boyunca 3mg/kg/gün deri altı melatonin uygulanan grup. Dört hafta süren çalışmaların bitiminde hayvanların tamamından sabah 09:00-10:00 saatleri arasında dekapitasyonla gerekli analizlerde kullanılmak üzere kan ve doku örnekleri alındı. Alınan kan ve doku örneklerinde atomik çinko, kurşun, kobalt, molibden, krom, kükürt, magnezyum, mangan, sodyum, potasyum, fosfor, bakır, demir, kalsiyum ve selenyum analizleri atomik emisyon cihazında (mg/L) gerçekleştirildi. En yüksek serum krom, mangan ve magnezyum değerleri ile en düşük potasyum, sodyum, kükürt ve çinko değerleri pinealektomi yapılan grup 3'de elde edildi (p<0.001). Kalp dokusundaki en düşük potasyum ve selenyum ile en yüksek magnezyum, sodyum, çinko ve demir düzeyleri pinealektomili grupta (grup 3) elde edildi (p<0.001). Akciğer dokusundaki en yüksek krom, magnezyum, bakır ve selenyum ile en düşük nikel seviyeleri pinealektomili gruplarda (grup 3 ve 4) tespit edildi (p<0.001). Akciğer dokusundaki en yüksek mangan, sodyum, kalsiyum, kurşun, demir ve çinko seviyeleri ile en düşük potasyum düzeyleri grup 3'de elde edildi (p<0.001). Karaciğer dokusundaki en yüksek nikel, mangan, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve fosfor düzeyleri ile en düşük demir ve potasyum değerleri grup 3'te tespit edildi (p<0.001). Pinealektomili gruplar (grup 3 ve 4) dalak doksundaki en yüksek krom, nikel, mangan, kalsiyum ve bakır değerlerine sahipti (p<0.001). Grup 3'ün dalak dokusundaki molibden, magnezyum, fosfor, sodyum, demir ve çinko seviyeleri diğer grupların tamamından önemli şekilde yüksek, potasyum seviyeleri ise düşüktü (p<0.001). Pinealektomili gruplar (grup 3 ve 4) en yüksek böbrek molibden ve krom seviyelerine sahipti (p<0.001). Böbrek dokusundaki en yüksek mangan, magnezyum, sodyum, bakır, demir ve çinko düzeyleri ile en düşük potasyum ve fosfor değerleri grup 3'de elde edildi (p<0.001). Testis dokusundaki en yüksek kobalt, molibden, nikel, mangan, magnezyum, selenyum, fosfor ve sodyum düzeyleri ile en düşük potasyum seviyeleri grup 3'de elde edildi (p<0.001). Testis çinko seviyeleri melatonin uygulanan grup 2'de en yüksek, pinealektomili grup olan grup 3'de ise en düşüktü (p<0.001). Pinealektomili grup (grup 3) kemik dokusundaki en yüksek sodyum ile en düşük krom, fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir ve çinko düzeylerine sahipti (p<0.001). Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular pinealektominin sıçanların kan ve çeşitli dokularında element metabolizmasını önemli şekilde bozduğunu, melatonin uygulamasının ise vücut element metabolizması üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe Effect of Pinealectomy and Melatonin Supplementation on Various Elements Levels in Blood and Tissues of Rats. It has been suggested that a multi-directional relationship may be possible between melatonin and elements in living organism. However, a lot of researcher are drawing attention that melatonin has a regulatory function on elements in blood and tissues. The aim of present study was to investigate how pinealectomy and melatonin supplementation affect elements in blood and various tissues. The present study was performed at the Spraque-Dawley types male rats which provided from Yeditepe University, Experimental Medicine Research Institute and study was performed the same centre. Experimental procedures were approved by ethic committee of Yeditepe University, Experimental Medicine Research Institute. Total 32 rats were used in study and animals allocated to 4 groups. Group 1, Control group: The group which was fed on a normal diet and not subjected to any procedure. Group 2, Melatonin supplemented group: Melatonin was supplemented as 3 mg/kg/day by subcutaneous for 4 weeks. Group 3, Pinealectomy Group: Animals were pinealectomized and fed by normal diet. Group 4, Pinealectomized-Melatonin Supplemented group. Animals were pinealectomized and melatonin was supplemented 3 mg/kg/day for 4 weeks. At the end of 4 weeks study, all animals were decapitated at the 09.00-10.00A.M. and blood and tissue samples were obtained. In the samples of blood and tissues zinc, lead, cobalt, molybdenum, chrome, sulphure magnesium, manganese, sodium, potassium, phosphor, copper, iron, calcium and selenium were analyzed at the atomic emission (ICP-AES) equipment and levels were given as mg/L. The highest serum chrome, manganese and magnesium levels were determined in pinealectomized group 3, but the same group has the lowest potassium, sodium, sulphure and zinc levels (p<0.001). In the heart tissue lowest potassium and selenium levels and the highest magnesium, sodium, zinc and iron levels were determined in pinealectomized group (group 3) (p<0.001). In the lung tissue, the highest chrome, magnesium, copper and selenium and lowest nickel levels were obtained in pinealectomized groups (groups 3 and 4), (p<0.001). The highest manganese, sodium, calcium, lead, iron and zinc levels and lowest potassium were determined in group 3, in lung tissue (p<0.001). Similarly, group 3, liver tissue has the highest nickel, manganese, magnesium, calcium, sodium and phosphorus and the lowest iron and potassium levels (p<0.001). Pinealectomized groups (groups 3 and 4) have the highest chrome, nickel, manganese, calcium and copper levels for spleen tissue (p<0.001). In the spleen tissue of Group 3, molybdenum, magnesium, phosphorus, sodium, iron and zinc levels were significantly higher than other groups, while potassium levels were lower (p<0.001). Pinealectomized groups (group 3 and 4) have the highest molybdenum and chrome levels (p<0.001). In the kidney tissue, the highest manganese, magnesium, sodium, copper, iron and zinc levels and lowest potassium and phosphorus determined in the group 3 (p<0.001). When the testis tissue considered, cobalt, molybdenum, nickel, manganese, selenium, phosphorus and sodium were the highest and potassium was the lowest in group 3 (p<0.001). Testis zinc levels were the highest in melatonin supplemented group 2 and lowest in pinealectomized group 3 (p<0.001). Pinealectomized group (group 3) has the highest sodium and lowest the chrome, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, iron and zinc levels for bone tissue (p<0.001). The findings of study show that pinealectomy significantly impairments elements metabolism in blood and various tissues, however, melatonin supplementation may have the regulatory affect on body element metabolism.en_US
dc.identifier.citationKöykun, Z. (2012). Sıçanlarda pinealektomi ve melatonin uygulamasının kan ve dokulardaki çeşitli element düzeyleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1285
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectElement metabolizmasıen_US
dc.subjectMelatonin uygulamasıen_US
dc.subjectPinealektomien_US
dc.subjectSıçanen_US
dc.subjectElement metabolismen_US
dc.subjectMelatonin supplementationen_US
dc.subjectPinealectomyen_US
dc.subjectRaten_US
dc.titleSıçanlarda pinealektomi ve melatonin uygulamasının kan ve dokulardaki çeşitli element düzeyleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Pinealectomy and Melatonin Supplementation on Various Elements Levels in Blood and Tissues of Ratsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
3_removed (1).pdf
Boyut:
610.85 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Zeynep Köykun
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: