Otel işletmelerinde etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Kapadokya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek ve çalışanların demografik özellikleri ve çalışılan otel işletmelerinin özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçlara ulaşabilmek için anket yöntemi yardımıyla alandan toplanan veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel bağlılığın alt boyutları içerisinde duygusal bağlılığın en yüksek ortalamaya sahip olduğu, etiksel iklim boyutlarından ise kanun ve kod ile kurallar boyutları eşit ortalamalarla en fazla algılanan iklim tipleri olarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre başkalarının iyiliğini isteme, kanun ve kod ve kurallar iklim tipleri ile duygusal ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü, buna karşın araçsallık iklim tipi ile duygusal bağlılık arasında negatif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak bağımsızlık iklim tipi ile örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Algılanan örgütsel destek ile duygusal ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü ilişki bulunurken, devam bağlılığı ile negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre etiksel iklimin alt boyutlarından başkalarının iyiliğini isteme ve kuralların duygusal bağlılığı pozitif etkilediği, buna karşın araçsallık boyutunun ise duygusal bağlılık üzerinde negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Etiksel iklim algılamalarının normatif ve devam bağlılığı üzerinde etkili olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Algılanan örgütsel desteğin duygusal ve normatif bağlılık üzerinde pozitif yönlü, devam bağlılığı üzerinde ise negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca farklılık analizleri sonuçlarına göre ise yaş, otelin yıldızı, otelin yaşı ve otelin sahiplik durumu değişkenlerine göre örgütsel bağlılığın alt boyutlarında farklılıklar tespit edilmiştir.
The aim of the study is to determine the effect of ethical climate and organizational support perceptions of the staff employed in four and five star hotels in Cappadocia on their organizational commitment, and to reveal if there is a significant difference between demografic charecteristics and organizational commitment. Data obtained by means of the questionnaire were analysed in order to realize the aim of the study. The results of the study show that affective commitment has the highest mean among the subdimensions of organizational commitment. Besides, law and codes and rule types have the highest and equal means. It is also determined that positive relationship between caring, law and codes, and rule types and affective and normative commitment. According to correlation analysis; on the other hand, negative relationship between instrumentalism and affective commitment is revealed. No significant relationship between independence and subdimensions of organizational commitment is found out. Another result of the study shows that this positive relationship between perceived organizational support and affective and normative commitment while there is negative relationship between perceived organizational support and continuance commitment. Regression analysis results show that caring and rules have positive effect on affective commitment while instrumentalism has negative effect on affective commitment. It is found out that perceptions of ethical climate has no significant effect on normative and continuance commitment. On the other hand it is also revealed that perceived organizational support has positive effect on affective and normative commitment while it has negative effect on continuance commitment. Difference analysis results of the study indicates that differences were determined in the subdimensions of organizational commitment in terms of age of employees and star classification, foundation year and ownership of the hotel.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Algılanan örgütsel destek, Perceived organizational support, Etik iklim, Ethical climate, Konaklama işletmeleri, Occommodation enterprises, Oteller, Hotels

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaplan, M. (2010). Otel işletmelerinde etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.