Öğretmenlerin organik gıdalara yönelik görüşlerini etkileyen faktörler: Muş ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-01-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, tüketicilerin organik gıdalara yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu, Muş ilinin Malazgirt ilçe merkezinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini oluşturan 300 öğretmen, evrenin tamamını (% 100.0) temsil etmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin çoğunluğu (% 83.0) organik gıdaları satın aldığını ve organik gıda satın alanların % 36.9'u haftada bir kez organik gıda alışverişi yaptığını bildirmiştir. Ayrıca bu grubun % 52.0'si organik gıda satın alırken her zaman ve çoğu zaman yerel dükkanları; yiyecek grupları arasından da en çok (% 84.6) taze sebze ve meyveleri tercih etmiştir. Öğretmenlerin organik gıdalara yönelik görüşlerini içeren ölçek, faktör analizi ile belirlenen ?Organik Gıdaların Sağlıklı Olduğuna Güvenme?, ?Organik Gıdaların Çevre Dostu Yöntemle Üretildiğine Güvenme?, ?Organik Üretimin Sınırlıklarının Farkında Olma?, ?Organik Gıda Üreticilerine Güvenme? olmak üzere dört kategori kapsamında incelenmiştir. Örneklem grubunun ?Görüş Ölçeği?ni oluşturan faktörlere katılım oranı incelendiğinde; her ne kadar organik ürünlerin sağlıklı (% 86.4) ve çevre dostu (% 82.0) yöntemlerle üretildiğine güvenseler ve sınırlılıklarının farkında olsalar da (% 78.7) bu ürünleri üretenlere yeterince güvenmedikleri (% 38.7) saptanmıştır.Öğretmenlerin organik gıdalara yönelik görüşleri çeşitli değişkenlere göre karşılaştırıldığında; görüşlerinde yaşlarına (p>0.05) göre farklılık bulunmamıştır. Ancak organik gıdaları satın alanların, satın almayanlara göre organik gıdaların sağlıklı (p<0.01) ve çevre dostu (p<0.05) olduğuna daha fazla güvendikleri; organik üretimin sınırlılıklarının daha fazla farkında oldukları (p<0.05) saptanmıştır. Ayrıca kadınların (p<0.05) ve hane halkı geliri yüksek olanların (p<0.05) organik gıdaların sağlıklı olduğuna daha çok güvendikleri saptanmıştır. Bir de öğretmenlerin hanelerindeki birey sayısı arttıkça organik gıda üreticilerine daha fazla güvendikleri ortaya çıkmıştır (p<0.05).
This research has conducted in order to determine the attitudes of consumers towards organic food. The sample group of this research was the teachers who had being working during 2010-2011 academic period in the centre of Malazgirt which is a town of Muş. 300 teachers who constituted the sample group of the research had represented the entire total field under survey. While most of the teachers (83%) who were included in the research were buying organic food, they had also stated that 39% of them does organic food shopping once in a week. Furthermore, 52% of this group had reported that when they do organic food shopping they prefer local groceries and also prefer fresh fruits and vegetables (84.6) among the food categories. The scale regarding the attitudes of the teachers toward organic food had been analyzed based on four categories. These are `Trust in that organic food is healthy?, `Trust in that organic food is prepared based on methods which are environmentally friendly?, Be aware that organic production has constraints? and, `Trust in organic food producers?. When the contribution the factors which had constituted the `Opinion Scale? of the sample group is examined it has been confirmed that even though organic products are thought as healthy (86.4 %), produced environmentally friendly methods (82 %) and, as constrained (78.7 %) but organic food producers are not considered as reliable (38.7 %).When the attitudes of the teachers regarding organic food are compared, there have been identified no difference in terms of age (p>0.05). However, it has been found that samples who buy organic products as contrary to the ones who do not buy organic food think that they are healthy (p<0.01), environmentally friendly (p<0.05) and are aware that organic production has constraints (p<0.05). In addition to this, it has been also observed that as the number of the family members increase, they have more trust in organic food producers (p<0.05).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Organik gıda, Organic food, Öğretmen görüşleri, Teacher opinions, Öğretmenler, Teachers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarıtaş, A. (2012). Öğretmenlerin organik gıdalara yönelik görüşlerini etkileyen faktörler: Muş ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.