Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde belediyelerde kamu hizmet anlayışı değişimi: Konya Büyükşehir Belediyesi örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-06-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşme ile birlikte 1980 `li yılların başında bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmıştır. Bu değişim basit bir reform ya da yönetim tarzında kısmi bir dönüşüm değil; devletin yapısı faaliyet alanı toplum, birey ve piyasa ile ilişkileri hizmet yöntemleri, çalışanların rolleri ve statüleri kısacası kamu yönetiminin kendi içinde ve çevresiyle ilişkilerinde kapsamlı ve radikal bir yapılanma sürecini ifade etmiştir. Eski yönetim anlayışı, yerini yeni yönetim anlayışına; eski kamu hizmeti yaklaşımı da yerini yeni kamu hizmeti yaklaşımına bırakmıştır. Artık değerler ön plana alınmış, halkın yönetimde söz sahibi olma durumu gerçekleşmiş, teknolojik gelişmeler sağlanmış ve bütün bu gelişmeler, bu dönüşümler kamu hizmeti üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin küçültülmesinden tutumluluk, etkinlik, verimlilik, katılımcılık, şeffaflık, esneklik, hesap verilebilirlik gibi kamu hizmetlerinden bahsetmektedir. Aynı zamanda bu hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için İlk ve orta çağlar boyunca sadece birkaç basit adalet, savunma, vergi ve küçük çaplı bazı kamu hizmetlerini yerine getirmekle kalan yerinden yönetim kuruluşlarının ve yeki sahalarının genişletilmesi gerektiğinden bahseder. Yeni kamu hizmeti yaklaşımı ise kamu yönetiminde demokratik değerleri, yurttaşlığı, kamusal çıkar odaklı kamu hizmetlerini savunmaktadır. Bu çalışmada, yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında bir yerinden yönetim kuruluşu olan belediyelerin kamu hizmet anlayışı ve kamu hizmet anlayışındaki değişim ve dönüşüm süreci üzerinde durulmaktadır. Çalışma önce teorik bilgilerle aydınlatılmış daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi üzerindeki bir alan araştırması ve sonuçları ile sonlandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Kamu Hizmeti, Belediye, Değişim ve Dönüşüm
With globalization, in early 1980s, all developed and developing countries had a rapid change and transformation process. This change is not a simple reform or a partial transformation of in management style but it refers structure of the state, field of activity, relationships of the state with society, individuals and market, service procedures, roles and status of employees, in short it expresses a comprehensive and radical restructuring process within the public administration itself and relationships with its environment. Former management approach left its place to the new management approach and the former public administration approach also left its place to the new public administration approach. Values are to the fore now, the people have right to say their own words in management, technological developments are provided, and all of these developments and transformations has a great impact on the public administration. The new public management approach mentions public services such as the minimization of government, frugality, efficiency, effectiveness, participation, transparency, flexibility and accountability. At the same time in order to fulfil these services effectively, it emphasises that local administrations and their field of authority which had some public services such as only few simple justice, defence, taxation during the first and middle ages are needed to be enlarged. The new approach to public service defends democratic values, citizenship, public services focused on public interest in the public administration. This study, focuses on public service understanding and the process of change and transformation in public service understanding of municipalities which are decentralization of public service with New Public Management Aproach.The study is firstly enlightened by theoretical knowledge then it has been terminated with the field study and its results on Konya Metropolitan Municipality. Key Words: New Public Management, Public Service,Municipality, Change and Transformation

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yeni kamu yönetimi, Kamu hizmeti, Belediyeler, Değişim ve dönüşüm, New public management, Public service, Municipalities, Change and transformation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Atmaca, Y. (2012). Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde belediyelerde kamu hizmet anlayışı değişimi: Konya Büyükşehir Belediyesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.