Sosyal devlet anlayışının gelişimi ve dönüşümü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Durağan bir nitelik arz etmeyen devlet, farklı tarihsel şartlara ve ideolojik hareketlere göre değişebilir niteliktedir. 20. yy. boyunca çok sayıda ülke tarafından benimsenen sosyal devlet, ilk olarak Sanayi Devrimi'nin etkileriyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte sosyalist ve Marksist düşüncelerin, burjuvazi tarafından engelleme isteğinin de etkisiyle gelişen sosyal devlet açısından, I. ve II. Dünya Savaşları ile 1929 dünya ekonomik krizi önemli dönüm noktaları olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında genişleme eğilimi göstererek kurumsallaşan sosyal devlet, bu dönemden 1970'lere kadar olan süreçte ?Altın Çağ?ını yaşamıştır. Altın çağ boyunca genişleyen sosyal devletin, gerek devlet, gerekse hak ve özgürlük anlayışına olan yansımalarıyla bireylerin refahını önemli boyutlarda arttırdığı görülmüştür. Daha sonra 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, sosyal devletin genişlemesi durmuş ve cömert sosyal devletten geriye gidiş başlamıştır. Söz konusu geriye gidişte en önemli etken, ekonomik kötüleşmeden kurtulabilmek amacıyla neoliberal düşüncelerin benimsenmesi ve devam etmekte olan küreselleşme sürecinin neoliberal düşünceler çerçevesinde şekillenmesidir. Bunun yanında değişen nüfus ve aile yapısının da önemli ölçüde etkilediği sosyal devletten geriye gidiş sürecinin, günümüzde de devam ettiği görülmektedir. Hem devlet yapısına, hem de hak ve özgürlük anlayışına önemli yansımaları bulunan bu sürecin, toplumun zor koşullar altında yaşayan kitlelerinin hayatını daha da zorlaştırması söz konusu olmaktadır.
The state is not static; it is a changeable entity that adapts according to different historical conditions and ideological movements. The welfare state was adopted by a number of nations during the 20th century, especially when the effects of the industrial revolution began to be clear. In this process Socialist and Marxist ideas blocking the request by the bourgeoisie with evolving welfare state for in terms of World Wars I and II and 1929 world economic crisis has become an important turning point. Especially after World War II, Welfare State which institutionalised with intention of expansion, lived "Golden Age" in the process from that period until the 1970s. During the golden age of expansion, welfare state with its reflections on both State and understanding of the rights and freedoms has considerably increased the welfare of the individual. Later in the 1970s with the economic crisis, the expansion of the welfare state stopped and started going back to the generous welfare state. The most important factor in going to the back, in order to avoid the economic slump, is to adopt neoliberal ideas and the ongoing process of globalization taken shaped by neoliberal ideas. In addition to this, the changing population and family structure significantly affects the process of going back from the welfare state that this process continues today. This process, which has important reflections on State structure and the rights and freedoms understanding, makes lives of mass of society living under difficult circumstances more difficult.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Social legal state, Sosyal hukuk devleti, Devlet anlayışı, State understanding, Küreselleşme, Globalization, Neo-liberalizm, Neo-liberalism, Refah devlet, Welfare state, Sosyal adalet, Social justice, Sosyal devlet, Social state

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gümüş, A. T. (2010). Sosyal devlet anlayışının gelişimi ve dönüşümü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.