Kurumsal yönetim ve İMKB 100 endeksi üzerine bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-11-09

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kurumsal yönetim, şirketteki farklı katılımcıların hak ve sorumluluk paylaşımının açıkça belirtildiği, şirket faaliyetleri ile ilgili alınacak kararlarda uygulanacak kural ve prosedürlerin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı yönetim ve kontrol sistemidir. Kurumsal yönetimde şirket ile ilişkili grupların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesindeki temel amaç, yatırımcı güveninin tesis edilmesidir. Şirket ile ilgili karar verme yetkisini elinde bulunduranların suiistimal risklerini minimize eden iyi bir kurumsal yönetim sistemi, şirketin sermaye maliyetlerinin düşmesine ve dolayısıyla şirketin ekonomik faaliyetlerinin olumlu etkilemesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu olumlu sonuçların etkin piyasa koşulunun sağlanmasıyla şirketin hisse senedi fiyatlarına yansıması da beklenir. Türkiye'de SPK, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek ve Türk sermaye piyasasını küresel piyasalara entegre etmek amacıyla, ilk olarak 1999 yılında yayımlanan daha sonra 2004 yılında yeniden gözden geçirilerek düzenlenen OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini referans alarak, 2003 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerini yayımlamış, 2005 yılında da bu ilkeleri gözden geçirerek son halini vermiştir. Bu çalışmada, İMKB 100 Endeksinde yer alan şirketlerin, SPK tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyleri ile finansal performansları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu çerçevede şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeylerine standart ve mukayese edilebilir bir nitelik kazandırmak amacıyla kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi yapılmıştır. Finansal performansa ilişkin göstergeler, muhasebe ve piyasa performansı olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Analiz sonucunda şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama düzeyleri ile muhasebe performansı göstergeleri (aktif kârlılığı, özsermaye kârlılığı) arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Piyasa performansına ilişkin değişkenler incelendiğinde ise kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyi ile Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı ve Fiyat/Kazanç oranı arasında ilişki olmadığı, ancak kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyi ile Tobin Q oranı ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin şartlı kabul edildiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Corporate governance is a control and management system in which the regulations and procedures for the decisions about the company operations are explained in detail, and the rights and responsibility sharing of various shareholders are revealed clearly. The main purpose in determining the obligations and rights of groups related with company is to gain the confidence of investors. A good corporate governance system that minimizes abuse risks of those who have the rights to decide about company, decreases the capital cost of company and thereby affects economic activities of company positively. In addition, these results are expected to have a positive impact on stock prices under efficient market condition. Capital Markets Board (CMB) published `Corporate Governance Principles? in 2003 and revised and preformed in 2005 in Turkey based on OECD Corporate Governance Principles, which was first published in 1999 and then revised in 2004, in order to enhance corporate governance applications and integrate Turkish capital market into global markets. In this dissertation, it is analyzed that whether the firms in Istanbul Stock Exchange (ISE) 100 Index have relation between their adaptation levels to corporate governance principles published by CMB and their financial performances. In this context, corporate governance adaptation rating has been done in order to provide standardization and comparability in the adaptation level of companies to corporate governance principles a standard and comparable quality. The indicators of financial performance are categorized into two parts as; accounting and market performance. As a result, it is found that there is a significant and positive relation between the application level of companies to corporate governance principles and the indicators of accounting performance (return on assets, equity profitability). When the variables of market performance are analyzed, no relation was found between adaptation level of corporate governance and market value/book value rate, and price earning ratio but the relation between adaptation level of corporate governance and Tobin?s Q, and stock returns are accepted contingently.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstanbul Stock Exchange, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Corporate governance, Kurumsal yönetim, Rating, Derecelendirme, Performans, Performance

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akdoğan, Y. E. (2009). Kurumsal yönetim ve İMKB 100 endeksi üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.