Ortaöğretim kurumlarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliğine ilişkin yöneticilerin görüşleri üzerine bir araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, çalıştıkları kurumlarında “Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliğine İlişkin” görüşleri tespit etmektir. Çalışmanın evrenini Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici personel (Müdür, Müdür Yardımcısı) örneklemini ise; 2006 -2007 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Mamak ve Çankaya ilçelerine bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve tesadüfi olarak çalışmaya katılan 271 yönetici personel (Müdür, Müdür Yardımcısı) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman görüşü alınarak hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Anket II bölümden oluşmaktadır. I.Bölümde “Yönetici Personelin” kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, II. Bölümde ise “Yönetici Personelin Okullarda Toplam Kalite Uygulamalarına İlişkin Görüşlerini” belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Elde edilen veriler yüzde-frekans yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan yönetici personelin % 91,5’inin bay, büyük bir kısmının (%51,9) 36-45 yaş grubunda olduğu, % 87.0’ının müdür yardımcısı, %84.8’inin bir lisans programından mezun olduğu ve %36.1’inin ise 16-20 yıllık bir hizmet süresine sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; çalışmaya katılan yöneticiler, “Ortaöğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliğine İlişkin” olumlu görüş bildirmişlerdir.
Purpose of this study is to determine the thoughts of administrators about adaptation of total quality management in institutions of secondary school. Administrative staff (directors and deputy directors) who are on duty in secondary school institutions which belongs to the Ministry of National Education constitute the population of the study, and 271 administrative staff (directors and deputy directors) who were on duty in “year of 2006-2007 Education and Instruction” in district of Mamak and Çankaya and participated in the study by chance constitute sample of the study. In the study, a questionnaire prepared based upon the specialists’ opinion was used as a measurement tool. This survey consists of two parts. In the first part, the questionnaire was composed of the questions to determine the administrative staff’s individual characteristics, and in the second part, the questions to determine the thoughts’ of administrative staff about adaptation of total quality management in institutions of secondary school. The obtained data was analyzed according to method of frequency and percentage distribution. According to results; 91.5 percent of administrative staff was male; distribution of their age was between 36 and 45; 87 percent of them was deputy directors; 84.4 percent of them was graduated from a university, and 36.1 percent of them worked in their institutions from 16 and 20 years of period. Result of this study showed that administrators showed positive opinion about adaptation of total quality management in institutions of secondary school.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Spor Bilimleri

Kaynak

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

2

Künye