Bürhaneddin el-Merginani'nin ''Muhtaratü'n-Nevazil''eserinin edisyon kritiği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Burhaneddin el-Merginani'nin (511/1117-593/1197) kaleme aldığı Muhtaratu-Nevâzil adlı eseri İslam Hukuku alanında önemli bir konuma sahiptir. Bu eser hicrî beşinci ve altıncı yüzyıllarda yaşamış Belhli, Buharalı ve Semerkandlı Hanefi fakihlerin görüşlerini içermektedir. Ancak ifade edilmelidir ki bu görüşler Hanefî ekolün fıkhî görüşlerini yansıtan temel Hanefî hukuk literatüründe yer almamaktadır. Bu eserde Hanefi imamları ve Hanefi mezhebi hakkında bilhassa Belh meşayıhından gelen rivayetler kaydedilmiştir. Daha önceki nevazil eserlerinden farklı olarak, bu eserde her fıkıh babına, söz konusu babın başlığının lugat ve ıstılahi anlamlarının açıklanması ile başlanmaktadır. Ayrıca eserde zahir ve nadir rivayetler nispeten daha fazla yer almaktadır. Eserde istisnai de olsa Hanefi olmayan mezhep imamlarının görüşlerine de yer verilmiştir. Muhtaratu'n-Nevâzil, ele aldığı bir çok meselenin delillerini de zikretmektedir. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde müellifin hayatından, hocalarından, öğrencilerinden ve eserlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise, Muhtaratu'n-Nevâzil adlı eserin edisyon kritiği sunulmuştur. Metin, eserin Fatih ve Carullah Kütüphaneleri'nde bulunan iki nüshası karşılaştırılmak sureti ile oluşturulmuştur. Eserde geçen ayet, hadis, Farsça ibareler ve şahıs isimleri hakkında dipnotlarda açıklamalarda bulunulmuştur.
Mukht?r?t al-Naw?zil by Burh?n al-D?n al-Margh?n?n? (511/1117?593/1197) holds an important position in the field of Islamic law. This work contains the legal views of the Hanafite jurists of Balkh, Bukhara, and Samarkand who lived in the fifth and sixth centuries. One should note that these opinions work have not been recorded in the major Hanafite books that include the legal views of the Hanafi School. The author records the narrations, especially those coming from the scholars of Balkh, about the Hanafite imams and the Hanafite School. Differently from the earlier literature of naw?zil, al-Margh?n?n? in this book begins each legal chapter with the lexical and terminological explanation of the title of the chapter involved. The author mentions relatively more z?hir and n?dir narrations. Though rarely, he cites the legal opinions of the non-Hanafite jurists, too. He cites the evidence of the legal issues he discusses. This study consists of two chapters. In the first chapter, I will speak of the biography of Burh?n al-D?n al-Margh?n?n?, his teachers, students, and his works. In the second chapter, I will provide the critical edition of the Mukht?r?t al-Naw?zil. I have constructed the text by comparing its two manuscripts existing in Fatih Library and Carullah Library in Istanbul. I have furnished information in the footnotes about the verses, had?ths, Persian phrases and the names which occur in the text.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Edisyon kritik, Edition critique, Hanefiler, Hanifies, Merginani

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gyunesh, A. S. A. (2010). Bürhaneddin el-Merginani'nin ''Muhtaratü'n-Nevazil''eserinin edisyon kritiği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.