Laparoskopik kolesistektomi girişimlerinde desfluran ve sevofluran anestezisinin hemostatik sistem üzerine olan etkilerinin tromboelostografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Safra taşı tedavisinde yaygın olarak uygulanan laparoskopik kolesistektomi operasyonunun venöz staz oluşturarak tromboembolik komplikasyonlara yol açtığı bilinmektedir. Cerrahi girişimin yanı sıra, anestezide kullanılan ajanlar da trombosit fonksiyonlarını etkilediğinden, uygun anestezik ajan seçimi önemlidir. Biz bu çalışmada, laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında sevofluran ve desfluranın hemostatik sistem üzerine etkilerini TEG yöntemi ile karşılaştırmayı amaçladık. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurul izni alındıktan sonra, çalışmaya 18-65 yaş arası, ASA I-II risk grubunda, 60 hasta alındı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı (Grup S, Grup D). Her iki grupta da anestezi indüksiyonu remifentanil, propofol ve atrakuryumla yapıldı. Anestezinin idamesi için grup D'de end-tidal konsantrasyon 0,5 MAK olacak şekilde desfluran, grup S'de end-tidal konsantrasyon 0,5 MAK olacak şekilde sevofluran kullanıldı. Pnömoperitonyum tüm hastalarda 12 cm H2O basınçta sabit tutuldu. Anestezi indüksiyonu öncesi, indüksiyondan 30 dakika sonra ve postoperatif 24. saatte alınan venöz kan örneklerinin koagülasyon profilleri TEG cihazında çalışıldı. TEG verileri bir bilgisayar ekranına iletildi. TEG verileri (R, K, MA, ?-açı değeri olacak şekilde) saptandı. Gruplar arasında demografik özellikler, cerrahi ve anestezi süreleri bakımından fark yoktu (P>0,05). Preoperatif ölçümlerdeki Hb, Htc, PT, aPTT değerleri, trombosit sayısı ve TEG parametreleri açısından gruplar arasında fark yoktu (p >0,005). Operasyon süresince kullanılan toplam propofol, atrakuryum, remifentanil ve infüzyon sıvısı değerleri ve operasyon süresince ölçüm yapılan zamanlarda gruplar arasında OAB, KAH değerleri arasında fark gözlenmedi (p> 0.005). Gruplar arası karşılaştırmada indüksiyon sonrası 30. dakika R (p=0,033) ve K (p=0,021) Grup D'de Grup S'ten istatistiksel olarak anlamlı şekilde uzundu; ?-açısı ve MA değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Gruplar içi değerlendirmelerde Grup D' de preoperatif-postoperatif 24. saat R değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,023). K değerleri, Grup S' de preoperatif-indüksiyon sonrası 30. dakika arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p=0,021). ?-açısı değerleri Grup D'de intraoperatif 30. dakika (p=0,001) ve postoperatif 24. saat değerleri preoperatif değere göre anlamlı olarak küçülmüş bulundu (p=0,001). MA değerlerine bakıldığında, Grup S'de preoperatif-postoperatif 24.saat (p=0,034), Grup D'de preoperatif-intraoperatif 30. dakika (p=0,001) ve preoperatif-postoperatif 24. saat (p=0,001) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. İstatistiksel veriler, sevofluranın K değerinde geçici olarak etkilediği, postoperatif 24. saatte TEG parametrelerinin preoperatif değerlere döndüğü; desfluranın ise koagülasyonu etkilediği şeklinde yorumlandı. Sonuç olarak biz, 0,5 MAK sevofluranın koagulasyonu etkilemediğini, ancak 0,5 MAK desfluranla koagulasyonun deprese olabileceğini fakat bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Evaluation of the effects of desflurane and sevoflurane anaesthesia on haemostatic system in patients who underwent laparoscopic cholecystectomy using thromboelastography. It is known that, laparoscopic cholescystectomy, is widely used to treat choledocolitiasis, causes thromboembolic complications due to venous stasis. Besides surgical procedures, anaesthesic agents also affected thrombocyte functions; so, to choose appropriate agent is became important. In this study, we aimed to compare theeffects of sevoflurane and desflurane on haemostatic system, using TEG method. After obtaining relevant approvels from Selçuk University Meram Medical Faculty Ethic Committee, sixty ASAI-II patients, aged between 18-65 were included the study. Patients were divided in to two groups, randomly (Group S and Group D). In both groups, anaesthesia induction were provided with remifentanil, propofol, atracurium. Patients were received 0,5 MAC end-tidal sevoflurane in group S and 0,5 MAC end-tidal desflurane in Group D, for anaesthesia maintanence. Pneumoperitoneum presaures were kept at 12cmH2O in all patients. Venous blood samples, obtained preoperatively, at the 30th second of induction and at the 24th hour postoperatively were analised with a TEG device. TEG data were transformed to a computer and parameters were obtained as R, K, MA and ?-angel. There were no statistical difference between groups, in order to demographical properities of the patients, duration of surgery and anaesthesia (p> 0,05). There were not also any difference between groups, in terms of Hb, Htc,PT, aPTT, thrombocyte countan and TEG parameters (p>0,05) Administirated amounts of propofol, remifentanyl, atracurium and fluid, and MAP and HR values were statistically different between groups (p> 0,05). R and K values were statistically high in group D (p= 0,033 and p= 0.= 0,021, respectively); ?-angel and MA values were not statistically different (p> 0,05). In Group D, R values were statistically different at postoperative 24th hour from preoperative values (p= 0,023). K values were statistically different at the 30th second of induction from preoperative values, in group S (p=0,021). ?-angel is statistically lower at the 30th second of inductionand postoperative 24th hour than preoperative values in Group D (p= 0,001). When MA values were evaluated , in Group S, 30th second of induction and in group D, 30th second of induction and postoperative 24th hour values were statistically higher than preoperative values. Statistical data show that, sevoflurane affected only K value and it was turn to basal value on the postoperative 24th hour, but desflurane affected coagulation. In conclusion, we thought that, 0,5 MAC sevoflurane did not affect cagulation, but, 0,5 MAC desflurane might depress coagulation, however further studies are needed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anestetikler, Anesthetics, Anestezi, Anesthesia, Desfluran, Desflurane, Kolelityaz, Cholelithiasis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yüceaktaş, A. (2009). Laparoskopik kolesistektomi girişimlerinde desfluran ve sevofluran anestezisinin hemostatik sistem üzerine olan etkilerinin tromboelostografi yöntemi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.