Silika bazlı Schiff bazı ligandlarının sentezi ve bunların bakır ve nikel adsorpsiyonunun incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada üç yeni silika bazlı Schiff baz ligandı ve bunların metal kompleksleri sentezlendi. Sentezlenen Schiff bazı ligandlarının adsorban madde özellikleri kesikli kap adsorpsiyon yöntemine göre belirlenmeye çalışıldı. Çalışmanın birinci aşamasında, silika jel HCI ile muamele edildikten sonra vakumlu etüvde 170 oC'de 24 saat bekletilerek aktif hale getirildi. Aktif silika jelin yüzeyi (3-aminopropil)trimetoksi silan bileşiği ile modifiye edildi. Elde edilen modifiye silika jelin uç fonksiyonel grubu (-NH2) ile 3,4-dihidroksibenzaldehit, furfuraldehit, 5-bromosalisilaldehit bileşiklerinin karbonil fonksiyonel grubu arasındaki kondensasyon reaksiyonundan silika bazlı Schiff baz ligandları sentezlendi. Sentezlenen ligandlar ile bakır ve nikel metallerinin asetat tuzlarının reaksiyonundan kompleksler elde edildi. Aktif silika jel, modifiye silika jel, silika bazlı Schiff baz ligandları ve bu ligandların metal komplekslerinin yapıları FT-IR, TGA, elementel analiz, manyetik süsseptibilite teknikleri ile karakterize edildi. Çalışmanın ikinci aşamasında sentezlenen Silika bazlı Schiff bazı ligandlarının adsorban madde özellikleri Cu(II) ve Ni(II) metal iyonlarının değişik konsantrasyonlarda hazırlanan sulu çözeltilerinde çalışılarak belirlendi. Numuneler Atomik Absorpsiyon Spektroskopisinde analiz edildi ve elde edilen sonuçlar Freundlich ve Langmuir izoterm modellerine uygulanarak izoterm sabitleri hesaplandı ve yorumlandı.
In this study, three novel silica-based Schiff base ligands and their metal complexes were synthesized. We tried to determine adsorbent properties of Schiff base lidands which were synthesized according to results of batch studies. On the first stage of the study, silica gel was treated with HCl then was kept under vacuum at 170 oC for 24 h to activate it. Surface of activated silica gel was modified with (3-aminopropyl)trimethoxy silane compound. Silica-based Schiff base ligands were synthesized by condensation reaction between the carbonyl functional groups of 3,4-dihydroxybenzaldehyde, furfuraldehyde and 5-bromosalicylaldehyde compounds and terminal functional group (-NH2) of aminopropyl-modified silica gel. The complexes were obtained from the reaction between the synthesized ligands and acetate salts of copper and nickel metals. Structures of the activated silica gel, the modified silica gel, silica-based Schiff base ligands and their metal complexes were characterized by FT-IR, TGA, elemental analysis and magnetic susceptibility techniques. On the second stage of the study, adsorbent properties of the synthesized silica-based Schiff base ligands were determined with work in aqueous solutions of Cu(II) and Ni(II) metal ions in various concentrations. The samples were analyzed at Atomic Absorption Spectroscopy instrument and the obtained results were applicated to the Freundlich and Langmuir isotherm models, then isotherm constants were calculated and interpreted.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adsorpsiyon, Adsorption, İmmobilizasyon, Immobilization

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dumrul, H. (2009). Silika bazlı Schiff bazı ligandlarının sentezi ve bunların bakır ve nikel adsorpsiyonunun incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.