Bilimsel araştırma ve yayın etiği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştnma insanoğlunun yeryüzündeki varlığından itibaren varolan bir olgudur. Eski çağlarda araştınna, sistemsiz, doğa ile baş edebilme ve yaşama mücadelesi için aracı bir konumdayken; günümüzde ise, bilimsel bir nitelik kazanmış olup, sistematik yollarla elde edilmekle ve insanlığın daha rahat bir yaşam sürmesi amacıyla ilkçağlardan günümüze kadar süregelmektedir. Bilimsel araştırmaların gerekliliği ve önemi kuşku götürmez bir gerçektir, fakat bilimsel araştırmalarda elde edilen verilere ulaşma ve sonuçlann raporlaştırılması süreci karşımıza etik kavramını çıkannaktadır . Bilimsel araştırmalarda etik, araştırmanın tüm aşamalarında uyulması gereken standartlcırı (doğru - yanlış, yapılabilir- yapılamaz vb.} ortaya koyması açısından çok önemlidir. Bu çalışmada, "bilimsel araştınnada etik", konusu çerçevesinde; 'elik' ve 'araştırma etiği' kavramları, araştınna etiği modelleri, araştırma etiğinin gelişim süreci, etik dışı davranışların neler olduğu, nedenleri, önlenmesi, buna karşı yapılması gerekenler, elektronik araştırma etiği standartları, araştınnalarda denek kullanımı ve son olarak da, bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlara dair örnek olaylara değinilmiştir.._
. Research is an existing fact since the human being's dwelling in the Earth. Whereas the researches in the old ages were in a mediator position unsystematically just to survive and struggle against difficulties in the nature, in today's world researches have gained a scientific qualifica1ion. They are obtained through systematic ways and have continued ta exist from the Ancient times to today to enable to lead a more comfortable life. The necessity and importance of scientific researches is an unquestionable fact. However, the process of reaching the data provided in scientific researches and their being reported procss cause us to face the concept of 'ethic'. ln scientific researches, ethic is elaborate significantly in tenns of its bringing about some slandards (such as right-wrong, applicable, unapplicable) which are supposed ta be confonned throughout all lhe stages of researches. in this study what has been referred within the frame of 'ethic in scientific research' is 'ethic', and 'research ethic' concepts, 'research ethic models', development process of research ethic , whal thc scientific misconduct are, their reasons and how they can be prevented, what can be done against them, electronic reserach elhic standards, using subjet in research and finally case sludies about scientific misconduct in research.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/402

Anahtar Kelimeler

Etik, Bilimsel araştırma, Scientific research, Ethic, Etik dışı davranışlar, Scientific misconduct in research

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İlğan, A. (2008). Bilimsel araştırma ve yayın etiği. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (19), 1-18.