Eğitim Bilimleri/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 135
 • Öğe
  Evli Bireylerin Çatışma Çözüm Stilleri, Bağlanma Stilleri ve Evlilik Rol Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Helvacıoğlu, Hafize Nur; Bülbül, Ayşe Eliüşük
  Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin çatışma çözüm stilleri, bağlanma stilleri ve evlilik rol beklentileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya Konya’da yaşayan 85’i (% 56,7) kadın ve 65’i (% 43,3) erkek olmak üzere toplam 150 evli birey katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Romantik İlişkilerde Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Evlilik Rol Beklentileri Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS 22.0 programı kullanılmış olup gruplar arası farklılığı belirlemek için ‘t-testi’, evli bireylerin çatışma çözüm stilleri, bağlanma stilleri ve evlilik rol beklentileri arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Çatışma çözüm stillerinin; bağlanma stilleri ve evlilik rol beklentilerini yordayıcı etkileri aşamalı regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; saplantılı ve kayıtsız bağlanma stillerinin olumsuz çatışma çözme stilinin anlamlı yordayıcıları olduğu, korkulu ve güvenli bağlanma stillerinin ise katkısının anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Saplantılı ve kayıtsız bağlanma stilleri olumsuz çatışma çözme stili puanlarında gözlenen toplam varyansın %15.8’ini açıklamaktadır. Bir diğer sonuca göre eşitlikçi ve geleneksel rol beklentilerinin olumlu çatışma çözme stilinin anlamlı yordayıcıları olduğu görülmüş ve toplam varyansın %16.6’sını açıkladığı bulunmuştur. Çatışma çözüm stilleri alt boyutlarından olumlu çatışma çözme stili ve evlilik rol beklentileri düzeylerinde cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Evli bireylerin evlilik rol beklentileri düzeylerinde evlenme şekilleri açısından anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular literatür bağlamında tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  COVID-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Eğilimlerinin Yordayıcısı Olarak Yalnızlık Düzeyi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Bülbül, Ayşe Eliüşük; Alıcı, Sümeyya Sultan
  Son zamanlarda yapılan çalışmalar doğrultusunda özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinin insan yaşamında ve sağlığında çeşitli etkileri olduğu görülmektedir. Bu noktada alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalarla beraber insanların yalnızlık düzeyi ve depresyon eğilimini irdelemek önemli olacaktır. Bu doğrultuda çalışmanın genel amacı üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde yalnızlık düzeylerinin depresyon eğilimlerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını incelemek olmuştur. Yapılan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinde eğitimine devam eden üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma için basit tesadüfi yöntemle gönüllü olan 326 üniversite öğrencisi seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “Beck Depresyon Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği ve doğrusal regresyon analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre depresyon eğilimi ile yalnızlık düzeyi arasında pozitif yönlü, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayıca yalnızlık düzeyi değişkeninin depresyon eğiliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Minnettarlığın İyi-Oluş ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Bülbül, Ayşe Eliüşük
  Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin iyi-oluş ve beş faktörlü kişilik özelliklerinin minnettarlık düzeylerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığı ve minnettarlık ile iyi-oluş ve beş faktörlü kişilik özellikleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 228 kız ve 124 erkek olmak üzere toplam 352 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. (Yaş aralığı 17-25; yaş ortalaması 20.69). Araştırmada üniversite öğrencilerine minnettarlık puanlarını belirlemek için Minnettarlık Ölçeği (The Gratitude Questionnaire (GQ)) kullanılmıştır. Kişilik özellikleri puanlarının belirlenmek için Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) ve iyi-oluş puanlarını belirlemek için PERMA iyi-oluş ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda minettarlık ile iyi – oluş ve kişilik özellikleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. İyi-oluş ve beş faktörlü kişilik özellikleri ile ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildiğinde minnettarlığı yordadığı görülmüştür.
 • Öğe
  Learning Organizations in the Information Age: The Case of Selcuk University, Turkey
  (Selçuk Üniversitesi, 2003) Berber, Şakir; Öğüt, Adem
  In the information age, the concept of learning increasingly gains importance both for individuals and organizations. A learning organization is defined as an organization that facilitates the learning of all its members and teams and continually transforms itself. Being a learning organization is crucial for educational organizations, particularly colleges and universities since they should transform themselves into open system-learning units to meet the requirements of the age of rapid organizational change. Selcuk University is Turkey’s one of the largest multidisciplinary university, education policy of which is to equip students with necessary knowledge and research capabilities to be successful in the global information age. The administration of Selcuk University is determined to facilitate and lean the learning processes in the academic units and formulates its policies in accordance with the demands and imperatives of this age. In this context, Selcuk University is found to be conscious of utilizing the modern instruction methods, especially those supported by the advanced information technologies. In this study, Selcuk University is examined in terms of the criteria of a learning organization.
 • Öğe
  Bi?li?şi?m Teknoloji?si?ni?n Eği?ti?m - Öğreti?m Kurumlarındaki Çalışmalar Üzeri?ndeki? Etki?si?
  (Selçuk Üniversitesi, 2001) Altınok, Vicdan
  Kurumların yaşamsal sorunlarından biri olan iletişim konusu giderek daha çok önem kazanmaktadır. Günümüz toplumlarında gündelik yaşamın hızlı temposu içinde iletişimin daha hızlı gerçekleşebilmesi için teknolojik gelişmelerde hızla devam edip gitmektedir. Değişim hızının artışı toplumsal, örgütsel ve bireysel tepki sürelerinin kısalmasına yol açmaktadır. Bu da eğitim sistemlerinin örgütlenme anlayışları üzerinde önemli baskılar ortaya çıkartmaktadır. Dahası, eğitim sistemleri aracılığıyla üretilmekte olan bireysel nitelikler arasına, birde çabuk karar verebilme yeteneği eklenmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da programların içeriklerinin yoğunlaşması, değişen ve gelişen bilginin, yakından takip edilebilmesini sağlamak için yaygınlaşan bilgisayar teknolojisinden en iyi şekilde yararlanabilmek gerekmektedir. Bu açıdan araştırmanın amacı eğitim - öğretim programlarında iletişimi etkileyen unsurları belirlemek ve etken bir iletişim modelinin oluşmasına katkıda bulunabilmektir.
 • Öğe
  Si?vi?l Toplum Kuruluşları ve Türk Eği?ti?m Si?stemi?
  (Selçuk Üniversitesi, 2000) Berber, Şakir
  Demokratik devlet ve toplum anlayışının bir ürünü olan sivil toplum kuruluşları, bir sosyal kurum olarak devletin eğitimde yetişemediği alanlarda devreye girerek maddi ve manevi destek sağlamışlardır. Demokrasi, insan hakları, toplumun kalkınması, halkın sivil kuruluşlar e-liyle yönetime katılması gibi kavramlar sivil toplum anlayışına bağlı o-larak ön plana çıkmıştır. Bu toplum içinde grubun üyeleri olan bireyleri, onun adına temsil ederek haklarını koruyan, istek ve beklentilerini kamuoyuna, yürütme organına, yasamaya ileten demokratik örgütler vardır. Bu örgütlerin eğitim sistemine katkıları hem politika üretmek hem de maddi katkı sağlamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
 • Öğe
  Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi
  (2002) Deniz, Mehmet Engin
  In this study, the effect of some variables on university student's strategies of decision-making is researched. The case study is composed of total 486 students chosen by random set sampling method among the students who are studying in different faculties of Selçuk University. The decision making strategies of the students have been measured by The Questionnaire of Decision Strategies'. SPSS 10.0 statistical package was used to analyze data. Results show that with regard to the university students' self qualities, the strategy of reasonable decision making of girls is higher than that of boys in a considerable level. The average scores of first class students strategy of decision-making in indecisive way is higher than the fourth-class students in a meaningful level. The average scores of the students making reasonable decision who entered the university according to their verbal scores were found considerably higher than the students who entered the university according to their quantitative scores.
 • Öğe
  Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2004) Bozgeyikli, Hasan
  Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin meslek kararı vermede yetkinlik düzeylerini ölçen bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Meslek Kararı Verme Yetkinlik ölçeği (MKVYÖ), sosyal bilişsel kariyer kuramı ve yetkinlik kuramına dayalı olarak geliştirilmiştir. Araç 27 maddeden ve üç alt ölçekten oluşan Likert tipi bir ölçektir. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 480 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinden elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi ile belirlenmiştir. MKVYÖ’nin güvenilirlik çalışmaları; madde toplam korelâsyonları, iç tutarlık katsayıları ve ölçeğin puan değişmezliği hesaplanarak yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulgular MKVYÖ’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.
 • Öğe
  Türki?ye'deki? Si?yasi? Parti?ler ve Eği?ti?m Poli?ti?kaları
  (Selçuk Üniversitesi, 2001) Berber, Şakir
  Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler içinde bulundukları toplumu yönetmek hedefiyle bazı projelerini seçmen kitlelerinin önüne sunmak kaydıyla toplumsal kabul görmek isterler. Bu sundukları programlar ülkenin bütün problemlerini kapsayacak şekildedir. Sanayiden tanma, sosyal problemlerden ekonomik problemlere, eğitimden sağlığa insan gücünden istihdama, ve daha aynntılı birçok konu maddesi siyasi partilerin çözüm getirmek istedikleri ana şemayı oluşturur.
 • Öğe
  Damat Ferit Paşa Hükümetleri Tarafından Azledilen Kuvâ-yı Milliyeciler
  (Selçuk Üniversitesi, 2006) Akandere, Osman
  Damat Ferit Pasa took part in many activities to eliminate the National Struggle Movement which was organized rapidly after Mustafa Kemal Pasa’s landing on Samsun and acted to “eliminate the country from occupying forces”. The movement of The Nationalist Forces was accused of being the supporter of Committee of Union and Progress Party, Bolshevist, rebellious, false nationalist and irreligious in the period of Damat Ferit Pasa. In this way the public rebellion against The Nationalist Forces was aimed. Furthermore, a fatwa (opinion on a matter involving the Islamic religious law) was given which considered killing the members of the Nationalist Forces is a religious duty. In order to get rid of the Nationalist Forces, Damat Ferit Pasa discharged many members of the Nationalist Forces from their duty beginning with Mustafa Kemal Pasa. After the discharges didn’t help, the members of the Nationalist Forces were judged and punished after making some changes on Maritial Courts. Mustafa Kemal Pasa and the leader staff of the Nationalist Forces movement were sentenced to death in their absence. Many of them were judged for offenses like supporting the Nationalist Forces, sentenced to death and executed.
 • Öğe
  Modern Bir Olgu Olarak Sosyal Sınıflar
  (Selçuk Üniversitesi, 2003) Berber, Şakir
  Social classes and class structure are the most decisive forces that affect us in most everthing we do in our lives. Human behavior varies according to which class belongs to and how one’s class position and class consciousness(class-in-itself, class-for-itself) translate into political action. The class structure of society conveys the relationship between various social classes and how class relations leads to an understanding of the class nature of social relations. Class analysis of society, therefore, is imperative for a clear understanding of the dynamics of class relations.
 • Öğe
  Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2003) Sarı, Hakan; Bozgeyikli, Hasan
  When the Teacher Training Programs of developed countries were examined each teacher candidate received at least two different courses about special education (Frost and Stemp, 1998). However, in Turkey, many students who are currently educated in universities do not have any course about special education in terms of their programmes followed which were developed by the Higher Education Committee (Sari and Saygin, 2001). In addition, the literature suggests that when they have some courses about special education their attitudes become positive (Villa, 1996). Therefore the aim of this research is to examine attitudes of the final year students some of whom have had courses and some of whom have not had courses about special education during their education in the faculty. The research also aims to maintain data for other researchers who plan to do research on this issue. In this research, a survey method was used because the researchers aim to reach many teacher candidates. The research sample consisted of 483 students who were selected according to random sampling system in Selcuk University, Education Faculty. As a research instrument, ‘Special Education Attitude Scale’ developed by Frost and Stemp (1988), translated by Sari from English to Turkish and developed by Sari, Bozgeyikli and Ure (2002). The data were analysed by using the SPSS 10. Program. According to the research findings, there are significant differences between the students’ scores in terms of their feelings about self sufficiency on teaching children with special educational needs, identifying their needs, selecting appropriate places to educate them, developing their programmes, and integrating them in mainstream settings. In addition to these, there are no differences between the students’ responses in terms of gender, having handicapped person in their families and having handicapping conditions on self.
 • Öğe
  Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri
  (Selçuk Üniversitesi, 2003) Berber, Şakir
  Nowadays, tourism leads diferent cultures interact as a social phenomenon. Travels, which are determined at a specific place towards another place including fun, sightseeing and learning, make tourism clear. It is difficult and perhaps misleading, to generalize about tourism and tourists. Accepted definition of tourism is partially in a mess because of the complexity of tourist activity. The phenomenon of tourism occurs only when three elements(temporary leisure + disposable income + travel ethic) simultneously occur. It is the sanctioning of travel within a culture that converts the use of time and resources into spatial and geographical social mobility. If travel is not deemedculturally appropriate, then time and resources may be channelled elsewhere.
 • Öğe
  PİO ve YİBO’nda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki
  (Selçuk Üniversitesi, 2007) Izgar, Hüseyin; Yılmaz, Ercan
  Bu araştırma, okul yöneticilerinin karar vermede özsaygı ve karar verme sitilleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Pansiyonlu İlköğretim Okulları (PİO) ve Yatılı İlköğretim Okullarında (YİBO) görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Bunların sayısı 589’dur. Araştırmanın örneklemini, bu okullar arasından random yoluyla seçilen 195 okul yönetici oluşturmaktadır. Okul yöneticilerin karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini ölçmek için, Deniz (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geliştirilen Melbourne Karar Vermede Öz Saygı ve Karar Verme Stilleri ölçeği uygulanmıştır. Karar vermede özsaygı düzeyini belirleyen MKVÖ I ölçeği, karar vermede özsaygıyı (kendine güven) belirlemeyi amaçlayan bir ölçektir. Karar verme sitillerini belirleyen MKVÖ II ise bireyin karar verme stillerine belirleyen bir ölçektir. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin karar vermede özsaygı düzeyleri ile karar verme stillerinden dikkatli karar verme stili arasında pozitif, karar vermede özsaygı düzeyleri ile kaçıngan karar verme stili, panik ve erteleyici karar verme stili arasında ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Okul yöneticilerinin hizmet yılı değişkenine göre karar vermede özsaygı, karar verme stillerinden dikkatli, kaçıngan, panik ve erteleyici puanları arasıda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmanın diğer bir sonucu ise, öğrenim durumu değişkenine göre karar vermede özsaygı ile karar verme stillerinden kaçıngan ve panik karar verme sitilleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Okul yöneticilerinin sendikaya üye olup olmama biçimlerine göre karar vermede özsaygı, karar verme stillerinden dikkatli karar verme, kaçıngan, panik ve erteleyici karar verme puanları arasıda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
 • Öğe
  Ki?şi?lerarası Çatışma Çözme ve Problem Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından I?ncelenmesi?
  (Selçuk Üniversitesi, 2005) Arslan, Coşkun
  Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımları, yükleme karmaşıklığı açısından incelenmiştir. Bu araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni, Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi’dir. Araştırma örneklemi 2003-2004 eğitim-öğretim yılında bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 1.2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilmiştir. Araştırma örneklemi 190’ı erkek ve 257’si kız olmak üzere toplam 447 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin, yükleme karmaşıklığının yüksek ya da düşük olması değişkenine göre, kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının puan ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü t testi ile yapılmıştır. Yükleme karmaşıklığının, kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarını açıklama gücü ise, basit doğrusal regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Yükleme karmaşıklığı, kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımları puanları arasındaki ilişkinin analizi ise Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır.
 • Öğe
  Psi?koloji?k Danışmanların Danışma Beceri?si? Düzeyleri?ni?n I?ncelenmesi?
  (Selçuk Üniversitesi, 2005) Uslu, Mustafa; Arı, Ramazan
  Bu araştırmanın amacı, hâlihazırda görev yapan psikolojik danışmanların psikolojik danışma becerilerinden olan fiziksel ve psikolojik dinleme becerisi yeterlik düzeylerinin belirlemektir. Bu beceriler fiziksel dinleme becerileri ve psikolojik dinleme becerileri’ni içermektedir Araştırma Konya, Ankara, Aksaray, Niğde, Mersin illerinde çalışan psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu psikolojik danışmanlar üzerinde yapılmıştır. Araştırma ilgili illerden 58 kadın, 52 erkek toplam 110 kişi üzerinde yapılmıştır. Psikolojik danışmanların fiziksel ve psikolojik dinleme beceri düzeyleri, fiziksel ve psikolojik dinleme yardım becerileri değerlendirme formu (FPDYBDD) ile ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular, psikolojik danışmanların kendilerini tüm fiziksel dinleme danışma becerilerinde de “iyi” düzeyde olduklarını, değerlendirdikleri söylenebilir; psikolojik dinleme danışma becerileri düzeylerinin “yetersiz” düzeyde olduğu söylenebilir. İlgili becerilerin cinsiyet ve kıdeme göre değişmediği gözlenmiştir.
 • Öğe
  Okulöncesi? Eği?ti?m Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anneleri?ni?n Ebeveynli?ğe Yöneli?k Tutumları
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Yaşa, Songül; Seçer, Zarife; Çeliköz, Nadir
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları ile bazı kişisel özelliklerinin ebeveynliğe yönelik tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, çocukları bağımsız anaokullarına devam eden 304 anne üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanması için Annelere “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu” uygulanmıştır. Elde edilen veriler, F testi, t testi ve Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, annelerin bir işte çalışıp çalışmamasının, eğitim düzeyinin ve sahip olduğu çocuk sayısının ebeveynliğe yönelik ilgilerini etkilediği bulunmuştur. Tartışma: Okulöncesi dönemde çocuğu bulunan annelerin ebevynliğe yönelik tutumlarının olumluya dönüştürülmesi, hem çocuğun gelişiminin desteklenmesine hem de annenin uyumunun arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bireysel bazda sağlanan bu yararın toplumsal gelişmeye de katkı getireceği düşünülmektedir.
 • Öğe
  Yükseköğretimde İlke ve Yöntem Neler Olmalı?
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Altınok, Vicdan
  Üniversiteler, dünyadaki teknolojiyi öğrenmeye, özümsemeye, yenilemeye, hazır insan gücünün de yetiştirildiği, ülkemizin entellektüel zenginliğine kaynak olan kurumlardır. Üniversitelerin görevi, araştırma yapmak, bilim üretmek ve üst düzeyde eğitim sağlamak olarak ifade edilebilir. Bu anlamda ülkenin gereksinmesini karşılayacak, kaliteli insan gücünü yetiştirmek üniversiteden beklenenlerin başında gelmektedir. Üniversite sisteminin bel kemiğini, iyi yetişmiş, kaliteli öğretim elemanları oluşturur. Lisansüstü eğitimin bugünkü en önemli dar boğazı kalitedir. Üniversitelerin görevleri arasında yer alan araştırma ve buna bağlı nitelikli yayın yapma, üst düzeyde eğitim-öğretim sunma, bunun içinde iyi yetişmiş kaliteli öğretim elemanlarının atanmasında gerekli özenin gösterilmesi ve yeterli maddi ve manevi imkanların sağlanması gibi nedenlerle, üniversitelerdeki akademik personelin eğitici-öğretici ve araştırıcı olarak değerlendirilmesi ve nasıl bir değerlendirme modelinin olması, gerektiği üzerinde durulmuştur. Üniversitelerle Yükseköğretim kurulu arasındaki etkileşiminin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Kısaca üniversitelerde kalitenin arttırılabilmesi için gereken ilke ve yönelimler ortaya konmaya çalışılmıştır.
 • Öğe
  Ortaöğretim Okullarındaki Okul Aile Birliklerinin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Kavak, Yüksel; Akbaşlı, Sait
  Bu araştırmada Konya ili ortaöğretim okullarındaki Okul Aile Birliklerinin (OAB) görevlerini gerçekleştirme düzeyleri, OAB yönetimi, öğretmen ve velilerin görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırma durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışma niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini, ortaöğretim okullarındaki OAB yönetimi, öğretmen ve veliler oluşturmuştur. 70 OAB yöneticisi, 295 öğretmen ve 365 veli örnekleme alınmıştır. Grupların görüşleri OAB Yönetmeliğinin 6.maddesinden oluşturulan 34 anket sorusu ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular SPSS 10.0 programıyla çözümlenmiştir. Ortalamalar, varyans analizi ve Scheffe testi bulgularına göre OAB yönetimi, öğretmen ve veli gruplarınca göreve yönelik faaliyetler büyük ölçüde uygun bulunmuştur.
 • Öğe
  Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarin Bilişsel Stillerine Göre Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışları
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Yaşa, Songül; Seçer, Zarife; Çeliköz, Nadir
  Bu araştırmada, okul öncesi dönemdeki hızlı doğrucu, yavaş doğrucu (reflektif), hızlı yanlışçı (impulsif) ve yavaş yanlışçı çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum İl merkezindeki ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden beş-altı yaş grubu 300 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada Smetana (1981) tarafından geliştirilen çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarını değerlendiren 10 resim kullanılmıştır. Çocukların hızlı doğrucu, yavaş doğrucu, hızlı yanlışçı ve yavaş yanlışçı bir bilişsel stile sahip olup olmadığını belirlemek içinde Wright (1971) tarafından geliştirilen Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin Düşünsellik-İç tepisellik Ölçeğinin A formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler t testi kullanılarak analiz edilmiştir.