İmaj ve önyargı faktörünün gazete haberlerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanoğlu için enformasyon bombardımanı günümüz koşullarında artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu da insanlığın gelişmesinin hem nedeni hem de sonucu olarak görülen iletişimin gerekliliğinin ve de gelişmesi adına yapılan hamlelerin göstergesidir. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız bu dönemde toplum içersinde yaşayan sıradan bireyler ve onların yöneticileri günlük eylemlerini genellikle belirli bir gündem etrafında şekillendirirler. Bunun içinde bilginin üretilmesi, araştırılması, değerlendirilmesi ve medya kanalı ile topluma duyurularak hizmete sunulması gerekmektedir. Medya elindeki sınırsız olanakları kullanarak bütün yaşamı, yönetimi ve yöneticileri etkileyebilecek erke sahiptir. Günümüz medyası bu görevi gerçekleştirirken çoğunlukla kendi çıkarları doğrultusunda ya da kendine yakın kişi ve kurumların çıkarları için haber sunma yolunu tercih etmektedir. Medyanın artan önemine paralel olarak, bireylere yönelik birtakım ideolojik içerikli mesajlar da kitle iletişim araçlarında yer bulabilmekte ve bu medya kuruluşlarının objektiflik ilkesi ile uyuşmamaktadır. Oysa toplumların ilerlemesi, doğru ve tarafsız bilgi edinmeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma günümüz medyasında önemli bir yeri olan gazetelerin toplum üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Farklı yayın politikası doğrultusunda okuyucuya sunulan gazetelerin haberlerini kaleme alırken var olan imajlarının ve ideolojik duruşlarının neden olduğu önyargıların yapılan haberlere yansımasını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bunu yaparken gazetelerin birinci sayfalarının en önemli ve etkili haberleri okuyucuya sunmak için hazırlanmış olacağı düşüncesiyle hareket edilmiş ve araştırma, gazetenin vitrini olarak nitelendirilen birinci sayfa üzerinde, içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir ay süreyle Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinin kategorilere ayrılmış ve tablolaştırılmış haliyle haber sayıları ve türleri ile birinci sayfada yer alan görsel unsurların değerlendirilmesi sonucunda varılan genellemeleri kapsamaktadır.
Information flood has come to be perceived as inevitable today. This giant leap forward in information exchange appears to be both the cause and the result of the need for communication. In the information age of this moment, common people as well as those who govern them manage their routine around a certain agenda. It is in this context where information needs to be generated, searched, evaluated, and transmitted via media to the masses in order to serve particular purposes. Media, then, have the power to influence our existence, governance, and those who govern. As the media of today accomplish these functions, more often than not they tend to present news in a way that serves their interests or the interests of those endorsing the media. In addition, ideological messages intended for certain individuals are finding their way to the crowds ? a fact that appears incompatible with the principle of neutrality upon which the media are founded. This is possible not only because of the development of society, but also because the media can obtain accurate and neutral information. This study has been approached by taking the effects of newspapers on communities into consideration which have important place in today?s media. It is among the goals of this study to show the biases that are seen in the news as a result of the images and ideological stand point of the newspapers which have different broadcasting policies. While doing this, the idea that the first pages have always the most important and effective news to be transferred to the reader has been taken into account and the research has been done by taking the first page as a base by using content-analyzing method. The research comprises the generalizations of the number of news, their types, and the assessments of the visual elements in the first pages of Cumhuriyet, Hurriyet, and Zaman in a categorized and tabled way as a result of one month study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gazetecilik, Journalism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bal, M. (2009). İmaj ve önyargı faktörünün gazete haberlerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.