Rezin esaslı kanal patları ve kök dentini arasında oluşan mikro boşlukların fotoğrafların sayısallaştırılması yöntemi ile incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı; farklı rezin esaslı kök kanal patları ve kor materyallerinden oluşturulan test gruplarının sızıntıya dirençlerinin ve kök kanal dolgusu kalitesinin bakteriyel sızıntı testi ve fotoğrafların sayısallaştırılması yöntemi ile incelenmesidir. Bu amaçla 129 adet ortodontik veya periodontal nedenlerle çekilmiş, benzer boyda ve kalınlıkta yuvarlak, tek kanallara sahip dişler kullanıldı. Dişlerin kron kısımları mine sement sınırından devamlı su soğutması altında ayrıldı. Kök kanallarının apikalleri 0.06/#45, olacak şekilde K3 döner alet sistemi kullanılarak hazırlandı. Dişler ekteki şekilde, farklı patlar ve kore materyallerinden oluşturulan 7 deney grubu (n=15) ve 2 kontrol grubu (n=12)'na ayrıldı: Acroseal/K3 Güta-perka, Diaket/K3 Güta-perka, AH Plus Jet/K3 Güta-perka, MetaSeal/K3 Güta-perka, MetaSeal/Resilon, RealSeal/Resilon, RealSeal/K3 Güta-perka. Tüm gruplardaki örnekler aseptik koşullarda açılı tek kon tekniği ile doldurulduktan sonra iki odalı sisteme bakteriyel sızıntısını ölçmek üzere yerleştirildi. Bakteriyel sızıntıya dirençleri 60 gün boyunca takip edildi ve elde edilen verilerle Kaplan-Meier testi ile istatistiksel analiz yapıldı. Örnekler bakteriyel sızıntı test düzeneğinden çıkarıldı ve %3'lük gluteraldehitte bekletilerek bakterilerin fiksasyonu sağlandı. Her gruptan rasgele seçilen 6 örnekten art arda su soğutmalı sistemle kesitler alındı. Elde edilen kesitler Leica MZ16A mikroskop, IC3D kamera ve stereoexplorer 2.1 yazılımından oluşan sistem kullanılarak X50 büyütme altında incelendi. Her bir kesitin incelenmesi için stereo fotoğraflar elde edildi. Kesitlerde görülen boşlukların alanları elde edilen görüntüler üzerinde oluşturulan matematiksel modeller üzerinde ölçüldü. Boşlukların miktarına grupların, kesitlerin ve bölgelerin etkisini incelemek için bu değerlere SPSS versiyon 16.0 kullanılarak Çok Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri uygulandı. Grupların bakteriyel sızıntıya dirençleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.76). Kesitler incelendiğinde boşluk miktarı yönünden MetaSeal/Resilon grubu istatistiksel olarak diğerlerinden farklıdır ve bu grupta daha fazla boşluk (1610.8µm2) vardır. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktur (p=0.66). Tüm gruplarda güta-perka/Resilon- pat arasında oluşan boşluklar, dentin-pat arasında oluşan boşluklara ve patın kendi içinde oluşan boşluklara göre daha fazladır. Toplam boşluk apikal ilk 4 kesitte daha az, 15. kesitte daha fazladır. Deney gruplarının hiçbirinde örneklerin sızıntı gün sayısıyla, boşluksuz kesit sayısı arasında korelasyon tespit edilmemiştir .
The aim of this study was to evaluate the sealing ability or obturation quality of test groups created using different resin based sealers or core materials using bacterial leakage test or by means of photogrammetic analysis of digital images. One hundred twenty nine teeth extracted for orthodontic reasons or periodontal problems with similar size and single rounded canals were used for this purpose. The crowns of the teeth were removed under water cooling. The apical part of the root canals was prepared K3 rotary instruments to a size of 0.06/#45. The root canals were then obturated using the following sealers or core materials to create seven test groups (n=15) and 2 control groups (n=12): Acroseal/K3 Güta-perka, Diaket/K3 Güta-perka, AH Plus Jet/K3 Güta-perka, MetaSeal/K3 Güta-perka, MetaSeal/Resilon, RealSeal/Resilon, RealSeal/K3 Güta-perka. After obturating the roots using a tapered single cone technique in aseptic conditions, the samples were inserted in a microbial leakage model consisting upper chamber and a lower chamber to evaluate the resistance to bacterial penetration. The leakage values were then recorded for 60 days and the data was statistically evaluated using Kaplan-Meier test. After leaving the bacterial leakage model, the bacteria were fixed using 3% gluteraldehitte. Randomly selected 6 roots from each group were serially sectioned under water cooling. The sections were then evaluated under X50 magnification using Leica MZ16A microscope, IC3D camera and a system consisting stereoexplorer 2.1 software. Stereo digital images were taken fort his purpose. The mean areas of the voids were measured on the mathematical models created on these digital images. To evaluate the effect of group, sections and location on the quantity of the voids, ANOVA and Tukey HSD tests were done using SPSS version 16.0. No significant difference was found among the test groups according to their resistance to bacterial leakage. When the sections were evaluated, MetaSeal/Resilon group showed statistically more voids when compared to the other obturation groups (1610.8µm2). No significant difference was found among the other tested groups (p=0.66). The voids occurred between the sealer and the core material gutta percha/Resilon was significantly higher in all the tested groups. The total area of the voids were smaller in apical area (4?Th section) and higher in the coronal region. No correlation was found among the resistance to bacterial penetration and occurrence of voids.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bakteriyel sızıntı, Boşluk, Rezin esaslı kök kanal patı, Bacterial leakage, Void, Resin based root canal sealer

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akman, M. (2009). Rezin esaslı kanal patları ve kök dentini arasında oluşan mikro boşlukların fotoğrafların sayısallaştırılması yöntemi ile incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.