Gaziantep yöresi geleneksel erkek giyimlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-04-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumların ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel yapıları tabii olarak giyinme şekillerini etkilemektedir. Giyimin bu etkilere açık olması giyimi toplumdan topluma değişen bir forma sokmuştur. Örneğin Türk giyim tarihine bakacak olursak; gelenek göreneklerin, iklim özelliklerinin, inanç ve dini yaşayışın giyime etki etmediğini söylemek imkansızdır. Yukarıda değinilen bilgiler doğrultusunda bakıldığında bu çalışma altı bölümden oluşmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde yörenin sosyo kültürel değerleri, gelenek görenekleri, el sanatları, el dokumacılığı ve yöre kültürüyle özdeşleşmiş olan aba dokumacılığı ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde yörenin giysilerinde etkin olan faktörler, geleneksel Gaziantep yöresi erkek giyimleri ve aksesuarları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırma problemi, amaç, önem, konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalara yer verilmiştir. Araştırmanın yöntem bölümünde araştırma modeli, evren ve örneklem, araştırma kapsamı, veri toplama teknikleri ve tanımlar kısmı bulunmaktadır. Araştırmanın değerlendirme ve bulgular bölümünde giysi parçaları gözlem fişleri doğrultusunda incelenmiştir. Giysi parçalarının kumaş, kesim, dikim, süsleme, kullanılan malzeme özellikleri tablolar kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde de araştırma çerçevesinde yer alan giysi parçalarının özellikleri ve geleneksel giysilerimizin yok olmasını önlemek için alınabilecek tedbirlere yer verilmiştir. Bu çalışmada özellikle erkek giysileri konusunun seçilmesinin nedeni bu alanda yeterli sayılabilecek çalışmaların bulunmamasıdır. Özellikle erkek giyimi; kılık kıyafet inkılabından sonra kadın giyimine nazaran oldukça hızlı bir değişim süreci geçirmiştir. Bu sebeple de geleneksel erkek giysileri zaman içinde ya unutulmuş ya da yok olmuştur. Bu araştırmanın yok olmaya yüz tutan geleneksel erkek giysilerinin özellikleri hakkında gelecek kuşaklara önemli bir kaynak teşkil edeceği inancındayım.
The economic, technologic, social and cultural structures of societies affect the clothing manner naturally. Being open of clothing to these effects caused that clothing becomes a form which changes society to society. For example, if we have a look at Turkish Clothing history; it is impossible to say that traditions and customs, climate features, belief and religious life don?t affect the clothing. When looked at the direction of information that mentioned above, this study has 6 chapters. In the first chapter of this study, the information, which are obtained as a result of researches on the social and cultural values, traditions and customs, handicrafts, hand waving of region and aba weaving which became identical with the culture of region, take place. In the second chapter of the study, the information about the factors which are effective on clothing of region, Gaziantep region?s traditional male clothing and accessories are given. And in the third chapter, the studies on research problem, aim, importance and subject take place. In the method chapter of research, there are research model, the universe and the sample of research, scope of research, techniques of collecting datum and definitions. In evaluation and findings chapter of research, clothing pieces were examined in the direction of observation cards. The features of fabric, cutting, sewing, ornamenting and used material of clothing pieces were analysed using tables. In the conclusion and suggestions chapter, features of clothing pieces that take place in the research and precautions that can be taken for not vanishing of our traditional clothing are take place. The reason of choosing especially man clothing subject in this study is that there isn?t enough study about this subject. After clothing revolution, especially man clothing has a very fast changing process compared to woman clothing. For this reason, traditional man clothing were forgotten or vanished in time. I believe this research will be an important resource about the features of vanishing traditional man clothing to next generations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aba, İçlik, Köynek, Traditional, Shirt, Geleneksel kıyafetler, Traditional wear

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Doğdu, Y. (2010). Gaziantep yöresi geleneksel erkek giyimlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.