Factors Influencing Innovation In SMEs In Turkey: An Interregional Comparison

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de KOBİ’lerin yenilik yaratma yeteneğini sorgulamaktır. Bu doğrultuda hipotezimiz; işlem çevresi, örgüt kültürü ve örgüt yapısı değişkenlerinin KOBİ’lerin yenilik yaratma yeteneği üzerinde önemli etkisinin olduğudur. Hipotezimiz, Türkiye’nin 12 alt bölgesinde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yukarıda belirtilen değişkenler kullanılarak test edilmektedir. Survey yöntemi kullanılarak veriler soru formu aracılığıyla 3034 firmadan toplanmış; geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ve nedensellik analizleri (çoklu regresyon analizi) gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüm örneklem için örgüt kültürünün yenilikçilik boyutu örgütün yenilik yaratma yeteneğini açıklamaktadır ancak açıklama gücü oldukça düşüktür. Ayrıca bölgeler arasında karşılaştırma yapıldığında örgüt kültürü, yapı ve çevre değişkenlerinin boyutlarında yenilikçiliği açıklamada farklılıklar olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to question innovation creating capability of SMEs in Turkey. Accordingly our hypothesis is that operational environment, organizational culture and organizational structure have important impacts on innovation creating capability of SMEs. Our hypothesis is being tested in terms of mentioned variables, on SMEs operating in manufacturing industry in 12 regions of Turkey. Using survey methodology, data was collected from 3034 firms through questionnaires; validity and reliability tests and causality analysis (multiple regression analysis) had been conducted. According to the findings of study, innovation dimension of culture explains innovation capability of the organizations for whole sample, but the explanation power is very low. Through a comparison among regions, it is also found out that there are differences in explaining innovation for dimensions of organizational culture, structure and environment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yenilikçilik, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı, Çevre, Çoklu Regresyon, NACE Sınıflandırması, Innovation, Organizational Culture, Organizational Structure, Environment, Multiple Regression, NACE Classification

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Duygulu, E., Kök, R., Özdemir, A., (2008). Factors Influencing Innovation In SMEs In Turkey: An Interregional Comparison. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 367-379.