Okulöncesi eğitiminde okul aile ilişkilerinde yaşanan sorunların öğretmen ve veli görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temel amacı; Okulöncesi eğitim kurumlarında, öğretmenlerin ve ana babalarının okul aile ilişkilerinde yasadıkları sorunlar hakkındaki görüşlerini alarak, okulöncesi eğitim kurumu ile aile arasındaki sorunları ve beklentileri belirlemektir. Bu araştırmanın evrenini, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Kocaeli İlindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan resmi bağımsız anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlara çocukları devam eden veliler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli İli Darıca, Gebze, Dilovası ve Çayırova İlçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan resmi bağımsız anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlara çocukları giden veliler arasından tesadüfi (random) örnekleme yaklaşımı ile seçilen toplam 216 öğretmen ile 526 veli oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunları belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 2 tür veri toplama aracı hazırlanmıştır. Bunlar; (1) öğretmen ve (2) veli görüş anketleridir. SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: 1. Okul öncesi öğretmenleri kısmen de olsa okul aile ilişkilerinde veliden kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade etmektedirler. ?çocukları ve aileleri hakkında öğretmenlerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak istememe? ve ?çocuklarının okul tarafından düzenlenen sosyal etkinliklere katılmasını istememe? sorunlarını okul aile ilişkilerinde sorun olarak görmemekte, veli kaynaklı olarak bu iki sorunun yaşanmadığını düşünmekte, bunun dışındaki veli kaynaklı sorunların ise az ya da çok okullarda yaşandığını düşünmektedirler. Okulöncesi öğretmenlerin sınıf mevcutlarının kalabalık ya da kalabalık olmaması, onların okul-aile ilişkilerinde yaşanan veli kaynaklı sorunlara ilişkin görüşlerini etkilemektedir. Sınıf mevcutları kalabalık olan öğretmenler, okul-aile ilişkilerinde veli kaynaklı sorunları daha fazla yaşadıklarını düşünmektedirler. Sınıfların kalabalık olmasının, okulöncesi öğretmenlerinin öğrencileriyle ilgilenme, onlara zaman ayırma, davranış değiştirme, sorun çözme, velilerle görüşme-bilgilendirme, ya da velilerle bilgi paylaşımında bulunma sürelerini azalttığı düşünülmektedir. 2. Okulöncesi öğretmenlerinin okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri, yaş, sözleşmeli ya da kadrolu olarak görev yapma, mesleki deneyim süresi, çocuk sahibi olma değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. 3. Okulöncesi velilerinin bakış açısına göre, okul-aile ilişkilerinde hemen hemen hiç sorun yaşanmamaktadır. Yalnızca orta düzeyde bir sorun olarak, öğretmenlerin aile ziyaretlerinde bulunmadıklarını dile getirmektedirler. 4. Okulöncesi velilerin yaşlarının farklılık göstermesi, eğitim düzeyleri farklı olması, anne ya da baba konumunda bulunmaları, okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini etkilemektedir. 5.Çocuk sayısı velilerin okul-aile ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar üzerinde etkili bir faktördür. Genelde çocuk sayısındaki artış yaşanan sorunları da artırmaktadır. Ancak üç ya da daha fazla çocuğa sahip veliler, bir çocuğa sahip olanlardan daha fazla sorun algılamakta ya da yaşamaktadır. Aylık gelir düzeyleri farklı olan okulöncesi velilerinin okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri de farklılık göstermektedir. 500 TL ve daha az aylık gelire sahip olan veliler, diğerlerine oranla daha fazla okul-aile ilişkilerinde sorun algılamakta, yaşamaktadırlar.
The main purpose of this research is to determine the problems and the expectations between parents and pre-school education institution by taking parents and teachers? view about the problems that they have. This research was carried out in Kocaeli?s districts in 2009-2010. Participants are teachers who teach at mother schools (pre-school) or at primary schools which have mother-school classes and guardians whose children are students at mention schools. 526 guardian and 216 teachers were randomly chosen in Darıca, Gebze, Dilovası and Çayırova. In this research questionnaire was used to collect information. To determine problems about school-family relation two types of questionnaires have been prepared. One for teachers and the other for the guardians. SPSS ( The statistical Packet for The Social Science ) packet programme was made use of. Finding in the research as follow. The Teachers teaching at mother schools express that they have some problems that arise from school guardian. ? they are relentless to exchange information about their children and family with teachers ? they don?t not want their children to take part in social activities organized by the schools? and they don?t consider their problems originated from school-family relation. In addition to these problems , there are some other minor problems are thought to be exist. The number of students in a class affect the teachers? opinions about the problems originated from school guardian. Teachers having crowded class think that they have more problems due to school-guardian relations. These teachers don?t have enough time change misbehaviour , solve problems, meet parents about students problems. The teachers age , experience period ( passing time as a teacher), being permanent staff or having no permanent position , being mother or father don?t affect their opinion about the problems. Pre-school guardian think that they hardly have any problems but why teachers don?t visit the guardian at their homes. Pre- school guardians? age , education level , being mother or father not affects their relation with schools Children?s number is an effective factor for problems between guardians and schools. Generally as children number increase in a family so do the problems. Families with three or more children have more problems then the families with one child. Problems differ with respect to families income , too. The families who have less than 500 TL per month have more problems than the families having more than that.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile katılımı, Family participation, Okul öncesi çocuklar, Preschool childrens, Okul öncesi öğretmenler, Preschool teachers, Veliler, Parents

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kurtuldu, B. S. (2010). Okulöncesi eğitiminde okul aile ilişkilerinde yaşanan sorunların öğretmen ve veli görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.