Dil bilgisi öğretiminde metinlerin seçimi üzerine bir araştırma (7. sınıf)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi dil bilgisi konularının öğretimine yönelik olarak tarafımızdan seçilen Türk edebiyatına ait metinleri ve araştırmacının aynı konuların öğretimi için geliştirdiği metinleri kullanan öğrenciler ile ders kitabında yer alan metinleri kullanan öğrencilerin akademik başarıları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, ?kontrol gruplu ön test ve son test modele? dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, 2006?2007 öğretim yılında Konya Karahüyük Ahmet Haşhaş İlköğretim okulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu okulun 7. sınıfında öğrenim gören 107 öğrenciye araştırmanın veri toplama aracı ön test olarak uygulanmıştır. Yapılan ön test uygulamasından sonra araştırma denekleri bu 107 öğrenci arasından seçilmiştir. Araştırmanın kontrol grubu 7-A şubesindeki 35 öğrenciden, deney grupları ise 7-B şubesindeki 36 öğrenci ve 7-C şubesindeki 36 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde, belirlenen dil bilgisi konularının işlenişinde kontrol grubunda ders kitabında yer alan metinlerle, deney 1 grubunda araştırmacı tarafından belirlenen metinlerle, deney 2 grubunda ise araştırmacı tarafından geliştirilen metinlerle öğretim gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinin başında bütün gruplara dil bilgisi konularıyla ilgili başarı testi ön test olarak tatbik edilmiş, aynı test uygulamanın sonunda son test olarak yeniden uygulanmıştır. Belirlenen dil bilgisi konuları, yıllık planda ön görülen zaman dilimi içerisinde farklı metinler vasıtasıyla işlenmiştir. Deneysel işlem sonrasında deney ve kontrol gruplarının başarı testi ön test-son test puanları arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla ilişkisiz gruplar için ?t testi? kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grupları ve kontrol grubu arasında başarı testinin 8 alt boyutunun 5'inde ve alt boyutların tamamının toplam puanlarında, ön test-son test ortalama puanları arasında 0.01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 3 alt boyuttaki ön test-son test ortalama puanları arasındaki fark ise istatistiksel olarak bir anlamlılık ifade etmemektedir. Bulgular, araştırmada denenen, dil bilgisi konularına yönelik olarak bünyesinde ders kitabındaki metinlerden daha fazla örnek içeren metinlerle işlenen dil bilgisi konularının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgulara bağlı olarak, dil bilgisi konularının öğretiminde deney gruplarında kullanılan metinlere benzer nitelikteki metinlerin kullanılabileceği önerilmiştir.
The aim of the study is to teach grammar subjects of the 7th class Primary Education Turkish Lessons. In this study: it is aimed at determining the discrepancies between academic succeses of the students who use the textes which take place in the school books and the students who use the textes which the researchers have improved so as to teach the same subjects and the textes pertaining to Turkish Literature. This is a kind of experimantal study which pertains to pretest with control group and post test model.. This research has been performed on the 7th class students who take courses at Karahüyük Haşhaş Elemantary School between 2006 and 2007. The data collecting tool of this research has been performed on 107 students who study at the 7th class of this school as pre test. After having performed this pre- test, the test subjects have been selected among 107 students. The research control group consists of 35 students who are at 7th- A class and the experimantal group consists of 36 students who are at the 7 th ?B class and 7th ?C class. At the beginning of practising process, success test , which is about grammar subjects, has been performed on the whole group as pre-test and at the end of the process of performing the same test, it has been performed as post-test again. Determined grammar subjects have been conducted by means of various texts in the period of time suggested on the annual program. T test has been used in order to carry out the significance of the discrepancies between test and control groups pre-test post-test avarage scores for unrelated groups. After the performed analysies, some important discrepancies have been revealed between average scores at 0.001 level of pre-test and post-test and 8 below in 5 dimensions of the success test between experimental groups and control groups. However, the discrepancy between average scores pre-test and post-test is not significance as statistical at 3 below dimensions. The findings have revealed that the grammar topics ,which are studied with much more textes containing of many illustrations than the textes ,which are according to grammar topics , are more effective in order to step up the academic succeses of the 7th class students. Recommendations have been made regarding the findings. And pertaining to these these findings , it is suggested that similar textes , which have been used for experimental groups , can be used to teach grammar topics for these.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkçe öğretimi, Dil bilgisi öğretimi, Metin, Teaching Turkish, Teaching grammar, Text

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Derman, S. (2008). Dil bilgisi öğretiminde metinlerin seçimi üzerine bir araştırma (7. sınıf). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.