Anterior lokalizasyonlu miyokard infarktüsünde sağ ventrikül fonksiyonlarının doppler strain eko ile değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Anterior STYMİ de RV bölgesel miyokardiyal fonksiyonlarının güncel ve kapsamlı ekokardiografik görüntüleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi (Doku Doppler temelli Strain/Strain Rate Görüntüleme) amaçlanmıştır. Anterior STYMİ de infarktüs sorumlu lezyon ve EF ile RV bölgesel fonksiyonlarının ilişkisi de ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Gereç ve yöntem: Hastalara ortalama ilk 24 saatinde eko yapıldı. Anterior STYMİ gurubunda 50 hasta, kontrol gurubunda 20 hasta değerlendirildi. Hasta ve kontrol gurupların konvansiyonel eko değerleri birlikte DD temelli RV S/SR değerleri ölçüldü. RV bazal, orta ve apikal bölgelere ayrılarak bu bölgelere ait değerler kaydedildi. LAD; lezyon lokalizasyonuna göre proksimal(N=23) ve orta segment (N=22), seyrine göre Apikali Dönmeyen (Non-wrapped) LAD (N=30), Apikali Dönen (Wrapped) LAD (N=17) şeklinde sınıflandırıldı. Değerler student t testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Grupların değerlendirilmesinde Anova ve Kruskal Willis H test kullanıldı. DD temelli RV S/SR değerleri ile EF arasındaki kolerasyon spearman ve pearson kolerasyon testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların demografik verileri arasında fark yoktu. Konvansiyonel parametrelerden LV MPİ, RV MPİ değerleri anlamlı idi.Bu değerlerden LV MPİ LAD orta segment lezyonlarında belirgin olarak yüksekti.Bu ilişki RV MPİ için geçerli değildi. Budeğerler EF ile kolore değildi. DD temelli RV S/SR değerlerinden RV orta (p:0,003, p:0,001 sırasıyla) ve apikal (p:0,0001, p:0,0001 sırasıyla) segmentine ait değerler ile ortalama S/SR (p:0,0001,p:0,0001 sırasıyla) hasta gurubunda kontrol gurubuna göre anlamlı olarak düşüktü. RV bazal segment S/SR değerleri ile RV ait velositelerde kontrol gurubuna göre değişiklik izlenmedi. Sonuç: Anterior STYMİ sonrası erken dönemde RV orta ve apikal segmentlerde subklinik tutulum Strain/Strain Doppler görüntüleme ile gösterimiştir. Bununla birlikte RV MPİ artmakta, RV miyokardiyal performansı bozulmaktadır. LAD orta segment lezyonlarında LV miyokardiyal performansı LAD proksimal lezyonlarına göre daha fazla bozulmaktadır.
Assesment of right ventricular (RV) segmental myocardial functions with actual and comprehensive echocardiographic methods (Tissue Doppler Strain/Strain Rate İmaging) were aimed. The relation with culprit lesion in anterior myocardial infarctions (MI) and RV segmental functions assesment with ejection fraction will be detaily assessed. Materials and methods: The patients were measured with echocardiography in 24 hour. 50 patients in Anterior STEMI group and 20 patients in control group were considered. Conventional echocardiogarphic parametres and Tissue Doppler derivated Strain/Strain Rate values were measured (evaluated) in patients and control groups. RV functions were measured as separate segments, as basal, mid and apical. LAD was classified as proximal (N = 23) and mid (N = 22) according to lesion localisation and Non-Wrapped LAD (N = 30), Wrapped LAD (N = 17) for the course. The variables compared statistical with Student t test. Anova and Kruskal Willis H tests were calculated in evaluating differences between groups. Corelation between Tissue Doppler (TD) derivated S/SR parametres and EF were determined using Pearson?s and Spearman?s correlation coefficents. Results: There was not significant difference between demographic datas. conventional parametres as LV MPI, RV MPI were statistically significant. LV MPI was significantly increased in mid portional LAD lesions. This relation was not available for RV MPI. These variables were not corelated with EF. RV mid (p: 0.003, p: 0.001, repectively) and apical (p: 0.0001, p: 0.0001, respectively) segments values from TD derivated RV S/SR variables and mean S/SR (p: 0.0001, p: 0.0001, respectively) were low in patients compared to control group. RV basal segment S/SR values and RV velocity values were not different compared to control group. Conclusion: The subclinic involvement of RV mid and apical segments in early period after anterior STEMI were pointed by Strain/Strain rate Doppler method. However, RV MPI were also increased, RV myocardial performanse were deteriorated. In mid portional LAD lesions LV myocardial performanse was more deteriorate than in LAD proximal lesions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sağ ventrikül fonksiyonları, Right Ventricul function

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sönmez, HO. (2009). Anterior lokalizasyonlu miyokard infarktüsünde sağ ventrikül fonksiyonlarının doppler strain eko ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.