Devinime ilişkin kortikal potansiyellerin hafif bilişsel bozukluk ve orta evre alzheimer hastalığını değerlendirmede nöropsikoljik testler ile korelasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Alzheimer Hastalığı (AH) demansın en yaygın nedeni olan önemli bir toplum sorunu haline gelmiştir. AH, kesin tedavisi olmayan erken dönemde tanı konulduğunda seyrinin yavaşlatılabildiği bir hastalıktır. Hafif bilişsel bozukluk (HBB) bellek ve diğer kognitif yetilerin etkilenebildiği normal yaşlanma ile demans arasındaki ara bölge olarak tanımlanan klinik tablodur. Patolojik olarak erken AH bulguları saptanmıştır. Yılda ortalama % 15 oranında farklı türlerdeki demans sendromuna dönüşebilir. Günümüzde HBB ve AH'nın tanısında elektrofizyolojik incelemelerin kullanımı yapısal ve fonksiyonel görüntüleme yöntemlerinin yanında sınırlı kalmaktadır. Elektrofizyolojik incelemeler HBB ve AH'nin tanısında ve izleminde kullanılabilir. Devinime İlişkin Kortikal Potansiyeller (DİP) bu amaçla kullanılabilecek elektrofizyolojik testlerden biri olabilir. Bu çalışmada 20 HBB ve 20 AH tanılı hastada DİP kayıtlaması yapılmıştır. Elde edilen potansiyellerin latans ve amplitüt değerleri, 25 normal kontrol olgusunun latans ve amplitüt değerleri ile karşılaştırılmıştır Sonuç olarak AH, HBB ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, DİP dalgası AH grubunda HBB grubuna göre, HBB grubunda da kontrol grubuna göre daha geç ortaya çıkmıştır. AH grubunda MP amplitüdü HBB ve kontrol grubuna göre düşük saptanmıştır. Bu çalışma ile DİP'in AH tanısında ve klinik izleminde; ayrıca HBB'nin AH'ye ilerlemesini gösterebilecek elektrofizyolojik test olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Alzheimer disease (AD) is the most common cause of dementia and represents a major public health problem. There is no accurate treatment for AD at the time; however, the course of the disease can be significantly retarded with early diagnosis and treatment. Mild cognitive impairment (MCI) is determinating between normal aging and dementia, that affecting memory and partly other cognitive abilities. Early Alzheimer disease?s pathologic findings are determined. MCI can progress to different dementia syndromes %15 per year. Currently, the use of electrophysiological tests in the diagnosis of MCI and AD, has a limited value when compared to structural and functional imaging methods. Electrophysiologic tests can be used in diagnosis and following up of AD and MCI. Movement Related Cortical Potentials (MRCP) are the one of the electrophysiologic tests that can be used in this way. MRCP recording in 20 patient having MCI and AD had been done in this study. Obtained lateness and amplitüde values of potentials had been compared with lateness and amplitude values of the 25 normal control cases. At the end, when compared AD with HBB and control group, DIP wave of AD group to HBB group, HBB group to control group appeared later. Motor potentials amplitudes of the AD group were found smaller than MCI and control group We think that, MRCP can be used as a electrophysical test in diagnostic and clinical follow up of AD patients; and also can show MCI?s progress to AD.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alzheimer hastalığı, Hafif bilişsel bozukluk, Alzheimer disease, Mild cognitive impairment

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mutluer, M. (2009). Devinime ilişkin kortikal potansiyellerin hafif bilişsel bozukluk ve orta evre alzheimer hastalığını değerlendirmede nöropsikoljik testler ile korelasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.