Menkul kıymet portföy yatırımlarında davranışsal finans yönteminin kullanılması ve bir uygulama örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Menkul kıymet değerlemesinde kullanılan klasik finans teorilerinin ortak çıkış noktası piyasaların etkinliği, yatırımcıların beklenen fayda teorisine göre hareket etmeleri ve yatırımcıların yatırım karalarını alırken rasyonel davrandıkları varsayımına dayanmaktadır. Ancak son zamanlarda finans literatürüne girmiş olan davranışsal finans teorisi; geleneksel finans teorilerinin aksine piyasanın etkinlikten uzak olduğunu, bu teorilerin piyasalarda oluşan anomalileri açıklamakta yetersiz kaldığını ve yatırımcıların rasyonellikten uzak bir şekilde yatırım kararı aldıklarını savunmaktadır. Davranışsal finans teorisi, diğer hisse senedi fiyat tespit yöntem ya da modellerinden farklı olarak, hisse senedi fiyatlarının oluşumunda insanların içinde bulunduğu psikolojik yapının etkili olduğu hipotezi üzerine kuruludur. Davranışsal finans ile ilgili çalışmalar; beklenti teorisi, anomaliler, sınırlı arbitraj, yatırımcı hissi teorisi, bilişsel önyargılardır ve sürü psikolojisi şeklinde bölümlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; menkul kıymet değerlemesinde geleneksel finans teorisinden farklı çıkarımlara sahip olan davranışsal finans teorisinin geçerliliğinin test edilmesidir. Tezde ileri sürülen savların testi amacıyla İMKB'de yatırım yapan 307 denek üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın değerlendirilmesi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; davranışsal finansın piyasalara yönelik olan varsayım ve çıkarımları İMKB' de gözlemlenmiş ve piyasada oluşan günlere, haftalara, aylara ve tatillere ilişkin anomalilerin doğrulandığı, yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde İMKB' nin yarı güçlü formda etkinliğe sahip olduğu, yatırımcıların yatırım kararı alırken rasyonellikten uzak bir şekilde bilişsel önyargılara dayanarak hareket ettikleri, sürü psikolojisinin İMKB yatırımcılarının kararlarında etkili olduğu ve yatırımcıların beklenti teorisine göre hareket ettikleri sonucuna varılmıştır.
Arising point of classical financial theories used in valuation of security is based on efficiency of markets, behaviours of investors to expected utility theory and rational behaviours of investors while making investment decisions. However, in recent times behavioral finance theory added into finance literature puts forward that contrary to classical finance theories, market is unlikely from the efficiency of markets, that these theories are insufficient about explaining anomalies on markets, and that investors do not make rational decisions in their investments. Behavioral finance theory, being different from other stock price fixing methods or models, is built on hypothesis which explains psychological structure of people affects the development in stock prices. Studies mentioned in behavioral finance are divided into groups such as prospect theory, anomalies, limited arbitrage, investor sentiment theory, cognitive biases and herd behaviour. ,This study deals with the validity of behavioral finance theory obtaining more different deductions than classical finance theory in valuation of security. This research is made on 307 experimental investors registered in IMKB with the purpose of testing thesis statements. SPSS 16.0 package program is also used in evaluation of this research. In conclusion of the research, assumptions and deductions of behavioral finance towards markets are observed in IMKB, anomalies are confirmed in days, weeks, months and holidays on market, these are evaluated in terms of investors. So this one makes clear that IMKB is almost effective in semi-strong form, behaviours of investors depend on cognitive biases, out of rationality while making investment decisions,herd behaviour is effective in IMKB investors? decisions and also behaviours of investors are in accordance with prospect theory.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Davranışsal finans, Sürü psikolojisi, Bilişsel kusurlar, Beklenti teorisi, Behavioral finance, Herd behaviour, Cognitive biases, Prospect theory

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akin, H. (2009). Menkul kıymet portföy yatırımlarında davranışsal finans yönteminin kullanılması ve bir uygulama örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.