Romatoid artritli hastalarda karpal tünel sendromunun el fonksiyonları üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: RA'lı hastalarda eklenen KTS'nin el fonksiyonları üzerine etkisini araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran romatoid artritli 112 hasta alındı. Hastalara KTS tanısı için elektrofizyolojik inceleme yapıldı. El kavrama gücü, parmak ucu ve lateral kavrama gücü manuel dinamometre ile ölçüldü. DES ile el fonksiyonları, RAAD skalası ile eklem hasarı ve deformiteler değerlendirildi. Radyolojik hasar için RA için spesifik Modifiye Sharp metodu kullanıldı. Günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için HAQ sorgulaması kullanıldı. KTS'ye, yönelik semptom ve el fonksiyonları için geliştirilmiş Boston skalası kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda DES ortalaması KTS olmayan hastalarda 11,24±14.80, KTS olan hastalarda 21,32±21,25 olarak tespit edildi ve iki grup arasında anlamlı fark olduğu belirlendi (P<0,05). Boston semptom şiddet ve fonksiyon skalası ortalama değerleri anlamlı olarak KTS'lilerde yüksek bulundu (p<0,05). RA hastalarında artiküler hasar ve deformiteler için kullanılan RAAD skoru her iki grupta anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Eklem erozyon ve daralması için kullanılan Sharp skoru KTS'li grupta belirgin yüksek kaydedildi ve istatistiksel olarak anlamlılık vardı (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda, RA'lı hastalarda el fonksiyonlarının KTS gibi nörolojik bir defisitle bozulabileceği gösterilmiştir. Bu sonuç, RA hastalarında KTS tanı ve tedavisinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini desteklemiştir.
Objective: The purpose of this study was to investigate effect of hand functions for carpal tunnel syndrome in rheumatoid arthritis (RA) patients. Materials and methods: The study included Selçuk University Meram Medical Faculty Physical Medicine and Rehabilitation Department outpatient Clinic 112 Rheumatoid Arthritis patient. Neurophysiological studies were performed for CTS diagnosis all patient. Grip strength, pinch and lateral strength was evaluated by manuel dynamometer. Hand functions evalated Duruöz Hand Index(DHI) questionnaire, articular damage and deformities evaluated Rheumatoid Arthritis Articular Damage(RAAD) score. The radiographic damage specific for RA was used to assess by modified Sharp method. Daily life activities asssesed HAQ method. Boston scale was used carpal tunnel syndrome (CTS) for the development of symptoms and hand function. Results: Our study in patients without CTS average DHI values was 11,24±14.80, in patients with CTS average DHI was 21,32±21,25. Average DHI was significant different patient with CTS(P<0,05). Average Boston Symptom Severity Scale and functional status scale was found significant different (p<0,05). RAAD score were not between with CTS and without CTS (p>0,05). Sharp score was found significantly higher in patients with CTSand was significant statistical (p<0,05). Conclusion: Our study findings shown hand functions impaired superadded CTS with RA patients. This result supported RA patients needed to regard diagnosis and treatment of CTS.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Romatoid artrit, Rheumatoid arthritis, Bilek, Wrist, Bilek eklemi, Wrist joint, El, Hand, Karpal tünel sendromu, Carpal tunnel syndrome, Teşhis, Diagnosis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Küçüksaraç, S. (2009). Romatoid artritli hastalarda karpal tünel sendromunun el fonksiyonları üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.