Ülke riskinin firma değeri üzerine etkisi: İMKB'ye kayıtlı firmalar üzerinde bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-10-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde, yatırımların sınır ötesine taşınmasıyla, rasyonel hareket ettiğini varsaydığımız yatırımcılar sistematik, sistematik olmayan ve sistemik risklere ilaveten ülke riskini de dikkate almak zorunda kalmışlardır. Daha çok makro açıdan iktisat literatüründe incelenen ülke riski; esasında bir ülkedeki ekonomik, finansal ve sosyo-politik gelişmelerin bir yansımasıdır ve firmanın piyasa değerinin maksimum kılınmasını amaç edinmiş olan firmaları da etkilemektedir. Önceleri sistematik riskin bir unsuru olarak ele alınan ülke riski, günümüzde sahip olduğu önemle birlikte sistematik riskten bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Ülke riskiyle firma değeri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı konu edinmiş olan bu çalışmanın amacı; 2000-2009 yılları arasında ülke riskinin İMKB'deki firmaların değerini ne ölçüde etkilediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili dönemlerde İMKB 100 endeksinde sürekli yer alan firmaların 3'er aylık verileri ile International Country Risk Guide (ICRG)'den elde edilen ülke riski primleri panel veri analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak, gerek ülke riskinin gerekse ülke riskinin temel bileşenlerini oluşturan ekonomik, finansal ve sosyo-politik risk primlerinin firmaların değerini negatif etkilediği tespit edilmiştir.
At present, cross-border transportation of investments, assuming that investors act rationally have had to take into consideration country risk in addition to systematic, non-systematic and systemic risks. More macro-economic literature surveyed country risk perspective, essentially reflection of economic, financial and socio-political developments in a country and effect the companies whose mission is meant to make the maximum of the company?s market value. Initially country risk which is considered as an element of systematic risk, is considered as independent from systematic risk with its emphasis today. The aim of this study which has the subject the relationship between firm value and country risk, to determine the impact of country risk on firm value of ISE firms between 2000-2009. For this purpose, the 3-month periods data of the firms consistently in ISE 100 index with country risk premiums which is obtained from the International Country Risk Guide (ICRG), was tested using panel data analysis method. As a result, both country risk and the basic components of country risk that the economic, financial and socio-political risk premium negatively affect the value of the firms have been identified.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Businesses, İşletmeler, İstanbul Stock Exchange, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Country risk, Ülke riski, Derecelendirme, Rating, Derecelendirme kurumları, Rating agencies, Değerleme, Valuation, Firma değeri, Firm value, Piyasa değeri, Market value

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çam, A. V. (2010). Ülke riskinin firma değeri üzerine etkisi: İMKB'ye kayıtlı firmalar üzerinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.