Miyopik olgularda retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve maküla kalınlığının optik koherens tomografi, retina hassasiyetinin multifokal elektroretinografi ile değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada emetrop ve miyop olgularda, retina yapısının optik koherens tomografi (OCT) ile, retina fonksiyonlarının ise multifokal elektroretinografi (mf-ERG) ile incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu 118'si kadın, 106'sı erkek toplam 224 olgudan oluşturuldu. Kırma kusuru derecesine göre olgular gruplara ayrıldı. Birinci grup 0.00 / -0.75 D arası (kontrol grubu), ikinci grup -1.00 / -3.00 D arası, üçüncü grup -3.25 / -6.00 D arası, dördüncü grup ise -6.25 /-12.00 D arası olarak 4 gruba ayrıldı. Tüm olguların RSLT kalınlığı ve maküla kalınlığı OCT kullanılarak ölçüldü ve ardından mf-ERG testi uygulandı. Bulgular: Yüksek miyop grupta foveal kalınlık ve volümünde artış tespit edilirken aksine temporal alan dışındaki tüm alanların RSLT kalınlığında azalma bulundu. Ayrıca total maküler volüm, dış maküler kalınlık ve volümü de azalmıştı. Yüksek miyopik olgularda RSLT de en fazla incelme süperior ve nazal kalınlıkta idi. RSLT kalınlığı, maküla kalınlığı ve volüm değerleri ile AU/SE arasında zayıf korelasyon mevcuttu. Mf-ERG cevapları P1 ve N1 amplitüdleri santral dışında perifere doğru azalırken, latanslar santral bölge de dahil hemen hemen tüm ringlerde azalmış bulundu. N1 dalgası amplitüd ve latans değerleri AU/SE ile zayıf orta şiddette korelasyon gösterirken, P1 dalgası amplitüd ve latans değerleri AU/SE ile hiçbir ringde korelasyon göstermedi. Mf-ERG cevapları ile RSLT parametreleri arasında zayıf bir ilişki vardı. Latanslardan ziyade daha çok amplitüdler ile dış maküler katlar ve total maküler volüm arasında korelasyon bulundu. Sonuç: Yüksek miyoplarda RSLT de özellikle nazal ve süperior kadran incelmesini değerlendirmek çok önemlidir. Foveal çukur ve parafoveolar tepe arasındaki mesafe miyopi ile ters orantılıdır, yani miyopi derecesinde artma maküler bölgenin daha düz hale gelmesine neden olur. Yüksek miyoplardaki mf-ERG cevaplarındaki anlamlı farklılığın AU ve SE'nin etkisinden ziyade oldukça kompleks bir yapıya sahip olan retinadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Dış maküler kalınlık ve volüm ile mf-ERG cevapları arsındaki korelasyon non patolojik miyoplarda özellikle santralin korunarak perifoveal alanların etkilendiğini gösterirken, mf-ERG cevaplarında hem latans hemde amplitüdlerin bozulması ise iç ve dış retinal fonksiyonların bozulduğunu göstermektedir.
To investigate retinal structure using Optical Coherence Tomography (OCT) and retinal function using multifocal electroretinograms (mf-ERG) in myopic and emetropic subjects is aimed in this study. Material and Methods: The study group included 224 subjects (118 female, 106 male). All subjects with respect to refractive errors were separated in to four groups; first group, called control group, had 0.00/-0.75 D, second group had -1.00/ -3.00 D, third group had -3.25/-6.00 D, and fourth group had -6.25/-12.00 D. Of all patients, RSLT thickness and macular thickness were measured using OCT, and retinal function using mf-ERG. Findings: In high myopic groups, it was found that foveal thickness and its volume were increased, whereas RSLT thickness of all regions except for temporal one was decreased. And, total macular volume, outer macular thickness and its volume were also decreased. The most thinning in RSLT was in the superior and nasal ring in the high myopic subjects. A poor correlation was found between AU/SE and RSLT thickness, macular thickness and its volume. P1 and N1 amplitudes as mf-ERG responses, except for central region, were decreased towards the peripheral region. But, latencies of the whole rings including central region were decreased. A poor-moderate correlation was found between N1-wave amplitude and its latencies and AU/SE, while P1-wave amplitude and its latencies did not correlate with AU/SE in any rings. A poor correlation existed between mf-ERG responses and RSLT parameters. We found correlation among amplitudes, outer and total macular volume rather than latencies. Conclusion: In high myopia, it is especially important to treat the thinning of especially nasal and superior rings on RSLT. There is negative correlation between myopia and (distance between foveal pit and parafoveal top). That is, when myopi becomes high, the distance is decreased. We think that the significant differences in mf-ERG responses in high myopics originate from the retina, which has a complex structure, rather than effect of AU and SE. The correlation between mf ?ERG responses and outer macular thickness/volume demonstrated that perifoveal regions are affected without central involvement, whereas deformation of both latency and amplitudes show that inner and outer retinal functions are affected in non pathologic myopics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Miyopi, Myopia, Multifokal elektroretinografi, Multifocal Electroretinography

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tokgöz, M. (2009). Miyopik olgularda retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve maküla kalınlığının optik koherens tomografi, retina hassasiyetinin multifokal elektroretinografi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.