İlköğretim okullarındaki yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların yeri ve önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma İlköğretim Okullarında 6. Sınıf Almanca dersinde eğitsel oyunlar yoluyla yapılan yabancı dil öğretiminin etkisi inceleme amacı taşımaktadır. Araştırma 2008- 2009 eğitim yılında Konya Özel Esentepe İlköğretim Okulunda uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini Konya ili Selçuklu ilçesinde yer alan Konya Özel Esentepe İlköğretim okuluna ait 6- A ve 6- B sınıflarında toplam 37 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada katılımcılar kontrol grubu ve deney grubu olmak üzere iki gruba ayrıldılar ve bir ay sürecinde 8 saat Almanca dersi gördüler. Öğretim programı her iki grup için aynıdır. Temel farklılık kontrol grubunda geleneksel dil öğretim metodu deney grubunda ise oyun tekniğinin kullanılmasıdır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan başarı testleriyle toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde bağımsız t-testi kullanılmıştır. Bu çalışmada deneysel desenlerden ön test ve son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda şu bulgular elde edilmiştir. Toplam ön test puanlarına ilişkin bağımsız grup t-testi sonucunda oyun metodunun uygulandığı (deney grubu) ve geleneksel metodun uygulandığı grup (kontrol grubu) arasında ?ünite tekrarı, meslekler, zıt sıfatlar ve sınıf nesnelerini? kapsayan ilköğretim altıncı sınıf Almanca dersinde önemli bir farklılık bulunmamıştır. Son test puanları açısından yapılan istatiksel analizler deney grubunun başarısının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçları oyun yoluyla öğretimin geleneksel öğretimden daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
The purpose of this study is to examine the effect of teaching a foreign language through educational games on the achievement in the 6th grade German Lessons in primary schools. The research has been carried out at Konya Private Esentepe Primary School in 2008-2009 Academic Year. The sample group of the study included 37 students from 6-A and 6-B classes of Konya Private Esentepe Primary School located in Selçuklu District, Konya Province and the participants were divided in two groups, the control and experimental group and received German lessons a month. The teaching program was the same for both groups. The major difference was that traditional language teaching method was used in the control group but in the experimental group the game technique. The data were collected by the achievement tests prepared by the researcher. The collected data were analysed by independent t-test. In the study pre-test post-test control group design, one of the experimental designs, has been used. In this research the following findings were obtained. According to pre-test scores there were no significant differences between the control and experimental group on Primary School 6th graders German Lessons including ?unit repetition, occupations, opposite adjectives and classroom objects?. The results of the statistical analyses in term of post test, have shown that the achviements of the experimental group are higher than the control group. The results of this research indicate that the teaching through games are much more effective than the traditional teaching.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Oyunlar, Games, Yabancı dil öğretimi, Foreign language teaching

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özbal, B. (2010). İlköğretim okullarındaki yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.