Mine yüzeyinin farklı rezinlerle kaplanması ve sitrik asidin flor, nano-hidroksiapatit ve kazein ile modifiye edilmesi işlemlerinin dental erozyonu önlemedeki etkinliklerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eroziv içeceklerin çeşitliliği ve yaygın şekilde tüketimi dental erozyonu önemli bir şekilde artırmaktadır. Bununla birlikte, bu içeceklerin eroziv potansiyellerini azaltmak ve dişleri erozyona karşı güçlendirmek insanları dental erozyondan korumada yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı, sitrik asit modifikasyonunun (florid, nano-hidroksiapatit ve kazein ile) ve mine yüzeyinin rezin kaplanmasının dental erozyonun önlenmesi ve iyileştirilmesi üzerine etkinliğinin incelenmesidir. Bu çalışmada, %1'lik sitrik asit solüsyonu (pH 3,2) NaF, nano-hidroksiapatit ve kazeinin iki farklı konsantrasyonu ile modifiye edilmiştir. her bir test solüsyonunun pH 5,5 ve 7,0 için titrasyon asitliği değeri belirlendi. Rezin kaplama gruplarında deney materyalleri olarak BisCover LV, OptiGuard ve Icon Smooth Surface kullanıldı. Kökleri kronlarından ayrılan 165adet sağlam sığır dişi akrilik rezine gömüldü ve 600, 800, 1000 ve 1200 gritlik zımpara ile parlatıldı. Bütün örnekler aside dayanıklı tırnak cilası ya da yapışkan bant ile pencere (3mmx4mm) oluşturulacak şekilde kapatıldı. Örneklerde in vitro ortamda pelikıl oluşturulduktan sonra, %1'lik sitrik asit (pH 3,2) ile 36 ° C'de 1 saat bekletilerek erozyona uğratıldı. Örnekler rastgele 11 gruba ayrıldı (n=15): Pozitif kontrol: 1% sitrik asit (pH 3,2), Negatif kontrol: Distile su , F1: 0,047mmol/L NaF içeren sitrik asit, F2: 0,071mmol/L NaF içeren sitrik asit, HA1: %0,05'lik nano-hidroksiapatit içeren sitrik asit, HA2: %0,1 nano-hidroksiapatit içeren sitrik asit, K1: %0,02 kazein içeren sitrik asit, K2: %0,2'lik kazein içeren sitrik asit, BC: BisCover LV uygulanan grup, OG: OptiGuard uygulanan grup, Icon: Icon Smooth Surface uygulanan grup. Erozyon döngüsü günde 3 defa 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Her döngüde örnekler 10 mL kontrol ve modifiye solüsyonlarda (10 dakika) ve 10 mL yapay tükürük (60 dakika) içerisinde bekletildi. Tırnak cilası ve bant çıkarıldıktan sonra stylus profilometre, SEM, EDS ve AFM kullanılarak yüzey pürüzlülüğü, mine kaybı ve yüzey analizi değerlendirildi. Veriler eşleştirilmiş örneklerde t testi, Kruskal-Wallis ve Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U-testi ile analiz edildi. En yüksek mine kaybı pozitif kontrol ve HA1 solusyonlarında görüldü. F2, HA2, K1 ve K2 gruplarındaki eroziv aşınma negatif kontrol grubundan farklı bulunmadı (p>0,05). Rezin grupları arasında dental erozyonun önlenmesinde en iyi performansı Icon gösterdi (p<0,05). Yüzey pürüzlülüğü sadece negatif kontrol grubunda azaldı. Sitrik asidin kazein ile modifikasyonu dental erozyon üzerinde diğer modifikasyonlarından daha etkili bulundu. Icon uygulaması dental erozyonun önlenmesinde en iyi metod olarak düşünülebilir. Eroziv mine iyileştirilse bile yüzey orijinal yapısına dönememektedir.
The variety and widespread consumption of erosive drinks promotes dramatically the dental erosion. However, reducing the erosive potential of these drinks and strengthening the teeth against dental erosion could be helpful to protecting people from dental erosion. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of citric acid modification (with NaF, nano-sized hydroxyapatite and casein) and resin coating of enamel surface on protection or healing of dental erosion. In this study, 1% citric acid (pH 3.2) was modified with two different concentrations of NaF, nano-sized hydroxyapatite and casein. Titratable acid to pH 5.5 and 7.0 were determined in each test solution. In resin coating groups BisCover LV, OptiGuard and Icon Smooth Surface were used as test materials. The crowns of sound extracted 165 bovine incisors separated from the roots were embedded with acrylic resin and polished with 600, 800, 1000 and 1200 grit paper. All the samples were covered with acid-resistant nail varnish or adhesive tape leaving only an exposed window (3mm x 4mm). After in vitro pellicle formation samples were eroded in citric acid for 1 hour at 36 ° C. Samples were divided into eleven groups (n=15): Positive control: 1% citric acid (pH 3.2), Negative control: Distilled water, F1: 1% citric acid with 0.047mmol/L NaF, F2: with 0.071mmol/L NaF, HA1: with 0.05% nano-sized hydroxyapatite, HA2: with 0.1% nano-sized hydroxyapatite. K1: with 0.2% casein, K2: with 0.02% casein, BC: BisCover LV, OG: OptiGuard, Icon: Icon Smooth Surface. Erosion cycling was performed 3 times daily for 3 days. In each cycle, the samples were immersed in 10 mL of control or modified solutions (10 min) and in10 mL of artificial saliva (60 min). After nail varnish and tape were removed, surface roughness, enamel loss and surface analyze were determined using stylus profilometer, SEM, EDS and AFM. The data were analyzed with Paired-sample t test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test with Bonferroni correction. Highest enamel losses were observed in the positive control and HA1 group. Erosive wears in F2, HA2, K1 and K2 groups were not significantly different from negative control (p>0,05). Amongst resin groups, Icon showed significantly the best performance on prevention of dental erosion (p<0,05). The surface roughness decreased in only negative control group. Citric acid modification with casein was found more effective than the other modifications on dental erosion. Application of Icon was considered as best method on prevention of dental erosion. Even if the eroded enamel repairs, the surface could not be converted back to its original structure.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dental erozyon, Florid, Kazein, Nano-hidroksiapatit, Resin kaplama, Casein, Dental erosion, Fluoride, Nano-sized hydroxyapatite, Resin coating

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dündar, A. (2012). Mine yüzeyinin farklı rezinlerle kaplanması ve sitrik asidin flor, nano-hidroksiapatit ve kazein ile modifiye edilmesi işlemlerinin dental erozyonu önlemedeki etkinliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.