Diyaliz hastalarında arjinin ve arjinin ürünlerinin düzeyleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kronik böbrek yetmezliği bütün dünyada karşılaşılan önemli toplum sağlığı sorunlarındandır. Kronik böbrek yetmezliği sebebi ile diyaliz hastalarının tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen kardiyovasküler morbidite ve mortalitesi yüksek olmasının nedeni ile halen önemini korumaktadır. Bu çalışmada, diyaliz tedavi programındaki hastalar kardiyovasküler morbidite ve mortalite fizyopatolojisinde gittikçe önemi anlaşılan Arjinin, ADMA ve NO düzeyleri incelenmiştir. Çalışmamıza 53 hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek yetmezliği hastası ile görünürde sağlıklı ve bilinen herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 34 kişi kontrol grubu olarak alındı. Arjinin ve ADMA değerleri HPLC yöntemi ile floresans detektörde ölçüldü. Nitrik oksit, nitrit-nitrat seviyelerine üzerinden kolorimetrik yöntemle değerlendirildi. Albumin, üre, kreatinin düzeyleri, spektrofotometrik yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen tüm veriler “SPSS 16.0 for Window’s” paket programı kullanılarak istatistiksel analizler yapıldı. Veriler normal dağılıma uymadığı için nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanıldı. Parametrelerin ilişki analizinde Pearson korelasyon testleri kullanıldı. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi. Arjinin düzeyi, diyaliz hastalarında kontrol grubu ile kıyaslandığında düşük bulundu ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. NO düzeyi hasta grubunda kontrol grubundan daha düşük bulundu ancak istatistiksel olarak aradaki fark anlamlı değildi. ADMA düzeyleri diyaliz hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel yönden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,005). Arjinin/ADMA oranları kıyaslandığında hasta grubunda düşük bulunurken kontrol grubunda yüksek bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Koroner arter hastalığı tanısı almış diyaliz hastalarının albümin ve kreatinin düzeyleri düşük olması istatiksel olarak anlamlıydı. Her iki cinsiyet arasında arjinin düzeyleri cinsiyetler arasında karşılaştırıldığında, erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Diyaliz hasta grubundaki arjinin, NO, ADMA ve Arjinin/ADMA oranı düzeyleri arasında yapılan Pearson Korelasyon analizinde Arjinin ile NO arasında pozitif ve istatiksel anlamlı korelasyon bulunduğu saptanmıştır. Arjinin ile Arjinin/ADMA oranı arasında istatistikî anlamlı pozitif ilişki vardır. ADMA ile Arjinin/ADMA oranı arasında ise istatiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon bulunmuştur. Çalışmamız ADMA klirensinin hemodiyaliz hastalarında önemli oranda bozulduğu ve arterioskleroz kaynaklı morbidie ve mortalite ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.
Chronic renal failure encountered significant public health problems all over the world. Despite advances in diagnosis and treatment of cardiovascular morbidity and mortality is still in chronic renal failure patients on dialysis. The aim this study is to investigate the importance of Arginine, ADMA and NO levels in the pathophysiology of cardiovascular morbidity and mortality in patients with dialysis treatment program. 53 patients with chronic renal failure receiving hemodialysis treatment and 34 healthy persons were participated to the study. Arginine and ADMA levels were measured by HPLC fluorescence detector. Nitrite, nitrate levels were assessed by a colorimetric method. Albumin, urea, creatinine levels was performed using the spectrophotometric method. Aproppriate statistical analysis tests were performed by using the SSPS program package. Mann-Whitney U test was used for nonparametric distributed values, student t tsets were used for parametric values. Pearson's correlation tests were used to analyze the relationship of parameters. Significance level p <0.05 was considered significant. Arginine levels were similar in dialysis patients when compared to the control group. Similarly NO levels did not show any differene between patient group and the control group. ADMA levels were found to be significantly high in dialysis patients compared to the control group (p <0.005). Arginine / ADMA ratio was lower in the patient group compared to the control group (p <0.001). Dialysis patients who have diagnosed coronary artery disease had low levels of albumin and creatinine. ADMA levels did not show any difference in the patients having coronary artery disease or not. Arginine levels between the sexes of both sexes compared were significantly higher in men than in women. Pearson correlation analysis showed that there was a correlation between NO and arginin levels. Arginine and Arginine/ADMA showed a positive correlation while ADMA and arginine/ADMA levels showed a negative correlation. As a result, our data showed that ADMA clerance was imparied in hemodialysis patients. Increase in ADMA levels may play a role in atherosclerosis dependent morbidity and mortality.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arjinin, Asimetrik dimetil arginin, Ateroskleroz, Hemodiyaliz, Nitrik oksit, Asymmetric dimethylarginine, Atherosclerosis, Hemodialysis, Nitric oxide, Arginine

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uğurcu, V. (2013). Diyaliz hastalarında arjinin ve arjinin ürünlerinin düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.