Trasüretral cerrahide levobupivakain ve fentanil enjeksiyon hızının hemodinamik, duyusal ve motor blok üzerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Spinal anestezide kullanılan tekniğin en büyük sorunu, bir yandan cerrahi için yeterli blok oluştururken, diğer yandan gereksiz geniş yayılım göstermesi ve beyin omurilik sıvısı (BOS) içinde lokal anesteziğin yayılımının kontrol edilememesi ve hemodinamiyi olumsuz etkilemesidir. Bu çalışmada, intratekal düşük doz levobupivakain ve fentanil ile spinal anestezide farklı enjeksiyon hızlarının hemodinami, duyusal ve motor blok üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Bu amaçla transüretral rezeksiyon (TUR), planlanan, nörolojik defisiti veya spinal anestezi için kontrendikasyonu bulunmayan ASA I-III grubu 55-90 yaşları arasında 60 erişkin hasta değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrılarak, 7.5 mg levobupivakain + 25 ?g fentanil karışımı Grup I' deki hastalara 4 sn, Grup II' deki hastalara ise 40 sn hızında verildi. İntratekal enjeksiyon sonrası sedasyon amaçlı iv 1 mg midazolam yapıldı. Enjeksiyon öncesi ile enjeksiyon sonrasındaki belirli aralıklarla hemodinamik değerlerle birlikte duyusal ve motor blok durumları kaydedildi. Gruplar arası karşılaştırmada SPSS de Mann-Whitney U ve student t-testi, grup içi karşılaştırmalarda eşleştirilmiş-t testi kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. Grup içi değerlendirmeler yapıldığı zaman, işlem sonrasında kan basıncı ve kalp atım hızlarının, Grup II deki diyastolik basınç değerleri dışında, başlangıç değerine göre anlamlı olarak azaldığı gözlendi (p<0.05). Ancak, her iki grubun hemodinamik değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Yine her iki grubun duyusal blok değerleri enjeksiyon sonrasındaki geçen süre boyunca benzer değişimler gösteriyordu (p>0.05). Ancak operasyon sonrasında motor blok dereceleri Grup I'de 2 iken, Grup II'de 1 olarak değerlendirildi. Bu da istatistiksel olarak anlamlıydı. Aynı zamanda motor blok geri dönüşüm zamanı da Grup I'de, Grup II'ye göre anlamlı derecede daha uzundu (p<0.05). Yan etki gelişiminde ise, gruplar arasında herhangi bir fark görülmedi. Spinal anestezide levobupivakain ile fentanil kombinasyonunun etkili ve güvenli bir anestezi sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda bu kombinasyonu kullandık. Her iki grubun zamana göre hemodinamik değişimleri literatürle uyumluydu. Grup II de diyastolik basınçların zamana göre anlamlı değişim göstermemesi, yavaş infüzyonların hemodinamik açıdan daha güvenli olduğunu düşündürdü. Ayrıca spinal anestezide kullanılan anesteziklerin veriliş hızının hemodinami, duyusal ve motor blok seviyeleri üzerine olan etkileri de tartışmalıdır. Çalışmamızda motor blok geri dönüşüm zamanını Grup I de daha yavaş bulmamız literatürle uyumlu olmakla birlikte, veriliş hızları diğer anestezik ajanlarda daha farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle diğer ajanlarla da benzer çalışmaların yapılmasının lokal anesteziklerin spinal düzeydeki davranışlarını anlama açısından yararlı olacağı kanaatindeyiz
The effect of delivery rate of spinal levobupivacaine and fentanyl on haemodynamia , sensorial and motor blockade in transurethral surgery. Main problems on delivering spinal anesthesia are uncontrolled overdistribution in spinal area and hemodynamic disturbances. In this study, we aimed to compare the different delivery speeds of a combined solution of levobupivacaine and fentanyl on hemodynamic status and sensorial and motor blockade. For this purpose, 60 adult patients between 55 to 90 on ASA I-III who has neither neurologic deficit nor contrendication for spinal anesthesia undergoing transuretral resection. They were divided into two groups and have given the combined solution of 7.5 mg levobupivacaine and 25 µg fentanyl in four seconds in group I and 40 seconds in group II. One mg of midazolam was given via intravenous route for sedation. Hemodynamic status and sensorial and motor blockade status were evaluated both before and after injections on regular intervals. Results were evaluted on computer on SPSS with paired-t, student-t and mann-whitney U tests. p<0.05 was accepted significant statistically. When hemodynamic parameters were evaluated, arterial pressure and pulse rate were dropped significantly after the procedure, except diastolic pressure on Group II. But no difference was noticed between hemodynamic status of the groups (p>0.05). Also, changes in sensorial blockade levels were similar in both of the groups (p>0.05). But motor blockade level was one in Group I, while it was noticed two in Group II. Similarly, time to motor blockade regression was longer in Group I when compared with Group II. Both of those difference was statistically significant (p<0.05). No difference was seen when comparing side effects of procedure between the groups. Several studies have shown that satisfactory anesthesia was achieved with combination of levobupivacaine and fentanyl in literature. Thus, we also used this combination in the present study. Time related hemodynamic changes were consisted with literature in both of the groups. Insignificant changes on diastolic pressures in Grup II mind us that slow injection rates of local anesthetics proves more stable hemodynamia during spinal anesthesia. Meanwhile, there are some debates on effects of delivery rates of hemodynamic status and motor and sensorial blockade levels. Although longer time to motor blockade regression in Group I in our study is consistent with literature, various results might be recorded with different delivery rates of other anesthetic agents. We thought that similar studies are necessary with other agents to understand their effects on spinal delivery.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Spinal anestezi, Enjeksiyon hızı, Levobupivakain, Spinal anesthesia, Delivery rate, Levobupivacain

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Darçın, S. (2009). Trasüretral cerrahide levobupivakain ve fentanil enjeksiyon hızının hemodinamik, duyusal ve motor blok üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.