Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Makalemin amacı; okuyucuyu hukukun uluslararası bütünleşmesi konusunda faydalı olan ve olmayan yanlarıyla daha derin düşünmeye sevk etmek, anayasamızda son yıllarda yapılan önemli değişikliklerin Türkiye‘nin uluslararası hukukla bütünleşme yolundaki isteğinin ve çabalarının göstergesi olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır. Bir ülkede o ülkenin kendi geleneklerine uygun düşecek şekilde hukukun bütünleşmesi uygulaması yapılıyorsa ancak o zaman o alanda başarı elde edilebilir. Hukuk ve uluslararası bütünleşme öyle bir süreçtir ki, hemen hemen bütün devletler istekli olsalar da hatta bazı konularda olmasalar da bu hukuk bütünleşmesinin bir parçası olmakta ve hukukî mevzuatını bu duruma göre yeniden düzenlemektedirler. 1982 Anayasası başlangıç hükümlerinde ve diğer maddelerinde uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere gönderme yapmaktadır. 1982 Anayasası‘nda bütünleşmeyi sağlama yolunda pek çok değişiklik yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin kararlarına ve kullandığı prensiplere gönderme yapmaktadırlar. Uluslararası bütünleşmeye örnek olarak; Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne bireysel başvuru, İdarî Yargılama Usûlü Kanunu‘nda yargılamanın yenilenmesinin yeni sebebi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, idarî işlemlerin gerekçeli olması, işlemlerde başvuru yollarının gösterilmiş olması verilebilir. Davaların çabuklaştırılması, terörün önlenmesi, ticaret hukuku, ulaştırma mevzuatı, insan hakları, kadın hakları konularında uluslararası bütünleşme olabilir.
The aims of my article are; to impel the reader to a better and deeper thinking of international integration of law with its beneficial and non-beneficial aspects and not only to repeat the important amendments made recently in our constitution but to maintain the re-evaluation of these amendments as the sign of Turkey‘s wish and efforts on the way to integrate with international law. When integration of law is done in compliance with the traditions of that country, it can be successful only in that condition. Law and international integration is such a process that almost all states, even if they are willing or even not willing on some topics, become a part of this law integration and rearrange their legal legislations accordingly. 1982 Constitution refers to international law and international treaties in its preliminary provisions and in its other articles. For the purpose of establishing integration, many amendments are made in the Turkish Constitution. Constitutional Court, Council of State, High Military Administrative Court in their decisions refer to the decisions - and also principles used – of the European Court of Human Rights. There are other examples for international integration such as; UNCEDAW, individual application to the European Court of Human Rights, new causes for retrial in the Turkish Administrative Judiciary Procedural Act, Law No.4982 For Right Of Access to Information, Statement of Reasons in Administrative Acts, Indication of Remedies. There can be integration for rapid completion of cases, prevention of terrorism, commercial law, transportation, human rights, woman rights.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bütünleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk Anayasa Mahkemesi, ölçülülük ilkesi, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, yargı öncesi çözüm usûlleri, Integration, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Turkish Constitutional Court, principle of proportionality, UNCEDAW, alternative dispute resolutions

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye

Odyakmaz, Z., (2008). Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), 11-44.