Beden eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde bireylerin hem iş hem de özel hayatlarında, çevrelerindeki kişiler ile kurdukları ilişkilerde, duygusal zekâya sahip olmalarının ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmelerinin önemi daha çok vurgulanmaktadır. Duygusal zekâsı yüksek olan bireyler, kendilerini tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan, duygularını kontrol etmeyi başarabilen ve etkili ilişkiler kurabilen kişilerdir. Bu araştırmada, beden eğitiminde okuyan öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin bazı sosyo-demografik özellikler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Örnekleme alınan öğrencilerin duygusal zeka ölçeği puanlarının cinsiyete, öğrenim gördükleri alana, gelir düzeylerine, yaşadığı yere ve spor branşlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada, Türkiye uyarlamasını Acar'ın yaptığı Reuven Bar-On'un 88 soruluk maddeden oluşan duygusal zekâ anketi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 10.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Normallik sınamasına göre, normal dağılım gösteren veriler için parametrik testlerden bağımsız gruplarda t testi ve One ? Way ANOVA, normal dağılım göstermeyen veriler için nonparametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Varyans homojenliğine göre ise Post Hoc Multiple Comparisions testlerinden Tamhane testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Yapılan bu araştırmada, duygusal zekâya ilişkin, kişisel beceriler, uyumluluk ve kişiler arası beceriler için elde edilen puanlar cinsiyetler, sınıflar, gelir seviyeleri, desteklenen takımlar, bireysel ve takım sporları bakımından incelendiğinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Stresle başa çıkma ve genel ruh durumu için elde edilen puanların, sınıflar, yerleşim yeri, gelir seviyeleri, desteklenen takımlar, bireysel ve takım sporları bakımından incelenmesinde de anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Ayrıca stresle başa çıkmada bölümler arasında, genel ruh durumunda da cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Duygusal zekâya ilişkin, kişiler arası beceriler, uyumluluk, genel ruh durumu ve kişisel beceri puanları bölümler bakımından incelendiğinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<0,05). Kişisel beceriler ve uyumluluk için elde edilen puanların karşılaştırılmasında yerleşim yerleri bakımından, stresle başa çıkma için elde edilen puanların karşılaştırılmasında cinsiyetler bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak, duygusal zekânın kişisel, kişilerarası beceriler, uyumluluk ve genel ruh durumu boyutları ile ilişkili olduğu, kişinin kendisi ve çevresindekilerin duygularını tanıması, yönetmesi ve duygularını etkin bir şekilde kendi lehine kullanabilmesi noktasında duygusal zekânın bir yaşam becerisi olduğu ve kişiyi başarıya götüren önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.
At the present day, it is lay emphasis on important to exert effectively of emotional intelligence to establish relations with friends and acquaintances either business life or private life of persons. As regard as emotional intelligence height in persons who supplied self-identity and prove the needs, notice consuming and deficient, have command over one's temper establish relations with friends and acquaintances. In this study, is aimed to examine of emotional intelligence levels some socio-demographic characteristic on physical education students. Also, it is determinate difference in emotional intelligence scale points according to gender, area of instruction, earnings level, and environmental and sport branches of students in sampling. In this study, the emotional intelligence scale, which was designed by Reuven Bar-On and enhanced to Turkish adaptation by Acar, was used for students. SPSS 13.0 statistical program was used for evaluation and calculation of the data. In order to explain difference between measurements, Mann-Whitney U and t ? test and One-Way ANOVA and Kruskal Wallis H was used according to the results of the test of normality and Tamhane test from Post Hoc Multiple Comparisons tests was used according to the results of the homogeneity of variance. The significance level was taken as 0.05. We did not find any statistical differences between gender, classrooms, earnings level, advocacy, team and individual sports for personal skills, compatibility and interpersonal skills (P>0.05). Also, we did not find any statistical differences between classrooms, residential area, earnings level, advocacy, team and individual sports for overcome stress and general emotional state (P>0.05). Again, we did not find any differences disciplines between for overcome stress and gender between for general emotional state (P>0.05). On the other hand, It was found that disciplines between for interpersonal skills, compatibility, general emotional state and personal skills (P<0.05). In the compares derived points for personal skills and compatibility in residential area and derived points for overcome stress in gender was a founded significant difference (P<0.05). In conclusions, It is considered an important efficient of emotional intelligence to establish relations with personal skill, interpersonal skills, compatibility and general emotional state in living style and successful person in approve and command and to turn to emotional of personal and environmental.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Duygusal zeka, Emotional intelligence, Beden eğitimi, Spor branşları, Physical education, Sport branches

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Taşkın, A. K. (2008). Beden eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.