Orta ölçek aralığında binaların kartografik genelleştirmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-10-07

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde 1:50 000 ve 1:100 000 ölçekli haritalar, 1:25 000 ölçekli sayısal verilerden kartografik genelleştirme ile üretilmektedir. Coğrafi veri üreticileri için, harita üretim süresinin ve maliyetinin azaltılması son derece önemli olmaktadır. Dolayısıyla genelleştirme işlem adımlarının otomasyonu kaçınılmazdır. Bu tez çalışmasında, türetme topografik haritaların üretiminde önemli işlem adımlarından biri olan bina objelerinin genelleştirilmesi ve otomasyonu ele alınmıştır. Bina objelerinin tipikleştirilmesi için Mesafe ve Açı Yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen Mesafe ve Açı Yöntemleri kırsal alanlardaki bina objelerinin tipikleştirilmesi için uygulanmıştır. Mesafe ve Açı yöntemlerinde; bina objeleri arasında türetme ölçekte olması gereken minimum mesafe de dikkate alınmaktadır. Aynı veri, Ağ temelli basitleştirme yöntemi ile de tipikleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmış, geliştirilen Mesafe ve Açı Yöntemlerine benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca bu tez çalışması kapsamında, bina objelerinin türetme ölçekte yol ağları ile işaretlerinin çakışma problemleri için de bir öteleme algoritması geliştirilmiştir. Uygulama sonuçlarını daha iyi değerlendirebilmek için aynı veri, 5 uzman kartograf tarafından bilgisayar ortamında klasik yöntemle (yani elle) genelleştirilmiştir. Uygulama sonuçları klasik yöntem sonuçları ile karşılaştırıldığında, sonuçların oldukça iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca, geliştirilen yöntemlerle yapılan tipikleştirme ve öteleme sonuçlarında; bina objelerinin aralarında olması gereken minimum mesafe kriterlerini daha iyi sağladığı görülmüştür. Geliştirilen yöntemlerin türetme topografik haritaların üretiminde ve otomasyon süreçlerinin oluşturulmasında doğrudan kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
In Turkey, 1:50 000 and 1:100 000 sale maps are produced through cartographic generalization using 1:25 000 scale map data. For geographic data suppliers, reduction in map production costs and durations are of high importance. Therefore, automation of generalization workflows becomes inevitable. In this thesis, the main focus is given to the generalization of building objects, which constitutes an important step in the production of derived maps. For the typification of building objects, Distance and Angle Methods have been developed. The developed Distance and Angle Methods have been implemented on the typification of the building objects at rural areas. In the Distance and Angle Methods; the required minimum distance among the building objects according to the derived scale is also taken into account. The same input data has also been typified using Mesh Simplification Method and results has been compared. In this thesis, a displacement algorithm has also been developed for the overlapping problems of the symbols of the building and road objects at the derived scales. For better assessing the application results, the same input data has been generalized through conventional methods by 5 expert cartographers. The results have been assessed quite encouraging when compared with the results obtained through conventional methods. Furthermore, it has been found that in the results of the typiciation and displacement through developed methods, the building objects fully meet the minimum distance criteria required among them. It has been assessed that the developed methods can be directly used in the production of the derived topographic maps and will contribute to the automation efforts.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bina genelleştirmesi, Otomatik genelleştirme, Öteleme, Tipikleştirme, Topografik harita üretimi, Building generalization, Automatic generalization, Displacement, Typification, Topographic mapping

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aslan, S. (2011). Orta ölçek aralığında binaların kartografik genelleştirmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.