Ailelerinden ayrı olarak öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma ailelerinden ayrı olarak öğrenim gören üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın genel evrenini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu Konya yurtlarında barınan ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden tesadüfî örnekleme yöntemiyle öğrenci seçilerek örneklem grubu oluşturulmuştur. Örneklemde, 2008?2009 öğretim yılında, Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören 350 üniversite öğrencisi yer almıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi, korelasyon katsayısı, ki-kare, regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Cinsiyet değişkenin umutsuzluk düzeyi alt boyutları (umut, motivasyon kaybı, gelecek ile ilgili beklentiler) puan ortalamalarında anlamlı olarak farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeninin benlik saygısı düzeyine etkisi incelenmiş, erkek öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri kız öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumu değişkeninin umutsuzluk düzeyi alt boyutlarına etkisi incelenmiştir. Ailelerin ortalama aylık gelir seviyesindeki farklılıkların öğrencilerin gelecek ve motivasyon alt boyutlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı fakat umut boyutunda anlamlı olarak fark yarattığı görülmüştür. Ortalama aile aylık gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin umut düzeyi, düşük ekonomik duruma sahip öğrencilere nazaran anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Aynı değişkenin benlik saygısına etkisi incelenmiş ve ekonomik düzeyin benlik saygısında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tesbit edilmiştir. Anne ve babanın eğitim durumunun umutsuzluk düzeyine (gelecek, motivasyon, umut) etkisi incelenmiş ve anlamlı etkisi bulunamamıştır. Anne ve baba eğitim durumunun benlik saygısına etkisi incelenmiş farklılığın anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Anne baba sağlık ve beraberlik durumunun umutsuzluk düzeyine (gelecek, motivasyon, umut) ve benlik saygısına etkisi incelenmiş ve anlamlı olarak fark yaratmadığı görülmüştür. Öğrencilerin ailelerinin yaşadığı yerin umutsuzluk düzeyleri (gelecek, motivasyon, umut) ve benlik saygısına etkisi incelenmiştir. Ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk düzeylerine (gelecek, motivasyon, umut) etkisi bulunmazken benlik saygısına etkisi anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonucu, aileleri köy ve ilçelerde yaşayan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri ilde yaşayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin devam ettikleri fakülte ve yüksekokulun umutsuzluk ve benlik saygısı düzeylerine etkisi incelenmiş; benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerine (gelecek, motivasyon, umut) etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Umutsuzluk ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş; umutsuzluk ölçeğinin alt boyutlarından olan umut, motivasyon eksikliği ve gelecek ile ilgili beklentiler ile benlik saygısı düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur
The purpose of this study is to analyze the desperateness state and self-respect levels of university students who live apart from their families. The population of the study is made up of the students sheltering at Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dormitories those who are attending to Selçuk University. Sampling group was formed with the random sampling method by selecting students from study population randomly. Sampling involved 350 students who studied in Selçuk University in 2008-2009 education years. Arithmetic average, variation analysis, t- test, correlation co-efficieny was used and regression analysis was made in order to analyze data. Examining the effects of sex variables on self-respect level, it was found that the self-respect level of male students was meaningfully higher than that of female students. Also It was determined that the effect of sex variable on average scoring of hopelessness sub-extent was not relevant. Examining the effects of economic condition varaible on hopelessness sub-extent levels of students it was determined that variation on average monthly family income levels had no fair effects on future concerns and motivations of students. But it was determined that this varaible had significant effect on hopeness levels of students. It was found out those students were more hopefull who belong to relatively higher average monthly income level families than those students who belong to relatively less income level families. It was determined that this varaible had no significat effect on the students? self-respect levels. It was not determined any effect on either hopelessness sub-extent levels of students or self ?respect of levels of students that of variety of educational level of parents. It was not determined any effect on either hopelessness sub-extent levels of students or self ?respect of levels of students that of variety of health condition / aliveness and seperateness of parents. The effects of location of students? families on hopelessness levels of students and self-respect of students were also examined and as a result no significant effect on hoplessness levels determined where as had meaningfull effects on self-respet levels. As a result of resolvation it was considered that the students whose families live in villages and towns had higher of self-respect level than those of whose families live in cities. It was not determined any effect on either hopelessness sub-extent levels of students or self ?respect of levels of students that of variety of which faculty or academy atttended. As a result of examination of hopelessness verses self-respectness relations ; it was realized that there is pozitive relation between hope, lack of motivation and future expectations as sub-divisions of hopelessness scale and self-respect level.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim ve öğretim, Education and training

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ottekin, N. (2009). Ailelerinden ayrı olarak öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.