Dispeptik hastalarda farklı yöntemlerle helıcobacter pylorı varlığının araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: H.pylori infeksiyonu; dünyada en sık görülen infeksiyonlarından bir tanesidir. H. pylori infeksiyonu; gastrit, gastrik ve peptik ülser, gastrik adenokarsinom ve MALT lenfoma için risk faktörüdür. Tanısında invaziv (endoskopi gerektiren) kültür, histoloji ve üreaz testleriyle birlikte noninvaziv (endoskopi gerektirmeyen) üre soluk testi, HpSA ve serolojik metotlar kullanılmaktadır. PZR ile farklı klinik örneklerde bakteri varlığı gösterilebilmektedir. Bu infeksiyonun tedavisi gelişen ilaç direnci sebebiyle gittikçe zorlaşmaktadır. Tedavide en çok kullanılan ilaç olan klaritromisinin diğer bazı hastalıkların tedavisinde de yaygın kullanımı ile direnç oranları artmaktadır. Çalışmada üreaz testi, gaita antijen testi, histopatolojik inceleme ve kültür yöntemleri ile H.pylori varlığı ve üreyen suşlarda klaritromisin, amoksisilin, metronidazol duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada S. Ü. Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Kliniği endoskopi ünitesine, dispeptik şikayetlerle 2005-2006 tarihleri arasında başvurarak gastroduodenoskopi yapılan 103 vakadan alınan biyopsi örneklerinde H. pylori varlığı; üreaz testi, gaita antijen testi, histopatolojik inceleme ve kültür yöntemleri ile araştırıldı. Üreyen suşlarda klaritromisin, amoksisilin, metronidazol direnci incelendi. Ayrıca bu hastalarda HpSA'nin tanı değeri diğer yöntemlerle kıyaslanarak araştırıldı. Bulgular: 103 örnekten kültür ortamında 40 örnekte H.pylori üremiştir (%38.8). Elde edilen 40 suştan 28 tanesinde antibiyotik duyarlılığı yapılabilmiştir. Bunlardan 8 tanesinde klaritromisine E-test metoduyla direnç saptanmıştır (%28.5). Bu suşların 11(%39.2) tanesinde de metronidazole direnç saptanmıştır. Suşlardan hiçbirinde amoksisiline direnç saptanmamıştır. Kullanılan testlerin sensitivite, spesifite, pozitif prediktif (PPD), negatif prediktif (NPD) değerleri sırasıyla kültür için;%76, 98, 97, 83, üreaz için; %97.9, 24.4, 56.4, 92, HpSA için; %74, 80, 76, 79, histopatoloji için; %75, 95, 93, 80 olarak bulunmuştur. Sonuç: Toplum sağlığı açısından H.pylori tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Tedavide başarısızlığı durumunda H.pylori suşlarının antimikrobiyal duyarlılığının araştırılması faydalı olacaktır. Ayrıca yeni ilaç kombinasyonları denenebilir.
Objective: Worldwide H. pylori infection is one of the most common bacterial infections. H pylori is a risk factor for gastritis, gastric and duodenal ulcers, gastric adenocarcinoma and mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma. For the detection of H.pylori; invasive methods (requiring endoscopy) such as culture, histopathology and rapid urea test which need an gastric biopsy specimen and noninvasive methods (not requiring an endoscopy) such as urea breath test, stool antigen test and serology are used. In several clinical specimens such as saliva, urine, stool etc. PZR can be used for detectin of the bacteria. The treatment of this infection is being more difficult because of the drug resistance. Clarithromycin is the most used antibiotic for H. pylori infection but it is also widely used for other infections so resistance ratio of H pylori strains for clarithromycin is increasing. The aim of this study was to detect H. pylori with urea test, stool antigen test, culture histopathology and the susceptibility of H. pylori strains isolated from culture to metronidazole, clarithromycin and amoxicillin. Materials and Methods: In this study; from gastric biopsy specimens of the 103 patients who had referred to gastroenterology department of Meram Medical Faculty of Selcuk University for routine gastroduedoneal endoscopy with dyspeptic complaints between 2005-2006; H. pylori had been detected with urea test, culture and histopathology. The susceptibility of H. pylori strains isolated from culture to metronidazole, clarithromycin and amoxicillin had been analyzed and the usefulness of HpSA had been detected. Results: In this study from 40(38.8%). gastric biopsy specimens; H. pylori strains had been isolated from culture. The susceptibility of H. pylori strains to metronidazole, clarithromycin and amoxicillin could had been analyzed for 28 strains. Clarithromycin resistance was demonstrated in 8(28.5%) strains while metronidazole resistance was demonstrated in 11(39.2%) strains. All of the strains were susceptibile to amoxicillin. The sensitivity, specifity, positive predictive value and negative predictive value of the tests were respectively; for culture ; 76%, 98%, 97%, 83%, for urea test; 97.9%, 24.4%, 56.4%, 92%, for HpSA; 74%, 80%, 76%, 79%, histopathology; 75%, 95%, 93%, 80%. Conclusion: Detection and treatment of H. pylori infection is very important for society health. If treatment is failured, detection of antimicrobial susceptibility of H. pylori strains will be usefull. And new drug combinations may be used.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dispeptik hastalar, Dyspeptic patients, Helicobacter pylori

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kalem, F. (2008). Dispeptik hastalarda farklı yöntemlerle helıcobacter pylorı varlığının araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.