Kronik hepatit B'li hastalarda serum leptin düzeyi ile karaciğer fibrozisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Leptin; esas olarak beyaz yağ hücrelerinden dolaşıma salıverilen bir proteindir. Leptinin karaciğer fibrogenezi dahil bir çok fonksiyonu bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; KHB hastalarında karaciğer fibrozisinin derecesi ile serum leptin düzeyleri arasındaki ilişkinin gösterilmesidir. 8.2. Gereç Ve Yöntem: Çalışma Kasım 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı' nda izlenen 76 kronik hepatit B hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yapıldı. Hastalara karaciğer biyopsisi yapılarak örnekler modifiye Ishak skoruna göre değerlendirildi. Serum leptin düzeyinin cinsiyet, VKİ, ALT düzeyi, HAİ, HBV DNA, HBeAg pozitifliği ve karaciğerdeki fibrozis derecesi ile ilişkisi değerlendirildi; ayrıca karaciğer fibrozisinin yaş, ALT, HAİ, HBV DNA ve HBeAg pozitifliği ile ilişkisi araştırıldı. 8.3. Bulgular: Serum leptin düzeyi ile kadın cinsiyet ve VKİ ile doğrusal ilişki bulunurken diğer parametreler ile herhangi bir ilişki tespit edilmedi. Yaş ve HAİ değeri ile karaciğer fibrozisi arasında pozitif korelasyon saptanırken diğerleri ile karaciğer fibrozisi arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. 8.4. Tartışma ve Sonuç: Şimdiye kadar çeşitli hayvan deneylerinde serum leptin düzeyleri ile karaciğer fibrozisi arasındaki ilişki incelenerek leptinin fibrogenez için gerekli olduğu gösterilmiştir, insanlarla yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Hiperleptineminin fibrozis gelişimine katkısı olup olmadığı şüphelidir. Bu hasta gruplarında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalarla serum leptin düzeyleri ile fibrozis düzeyi arasındaki ilişki araştırılmalıdır.
Leptin is a protein which is produced mainly from white adipose tissue. Leptin has many functions including liver fibrogenesis. The aim of this study is to investigate the association between the degree of liver fibrosis and the serum levels of leptin. 9.2. Materials and Methods: This study is made on 76 patients with chronic B hepatitis and 38 healthy control group who were followed at the department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Meram Faculty of Medicine between November 2008 and May 2009. Liver biopsy were performed to the patients and the samples were evaluated according to the modifiated Ishak scoring. The association between the serum leptin levels with gender, BMI, ALT levels, HAI, HBV DNA, HbeAg positivity and the degree of liver fibrosis; moreover the associaton of liver fibrosis with age, ALT, HAİ, HBV DNA and HBeAg pozitivity is also investigated. 9.3. Results: Positive correlation was found between the serum leptin levels with female gender and BMI, there was no relationship between leptin and the other parameters. Positive correlation was also detected between the age and HAI values with liver fibrosis, there was no relationship between liver fibrosis and the other parameters. 9.4. Discussion and Conclusion: The association of serum leptin levels with liver fibrosis was investigated in various animal experiments previously, conflicting results was taken at the investigations of humans. There was a doubt on whether hyperleptinemie contributed to fibrozis or not. More studies are needed in these patient populations. The association between serum leptin levels and the liver fibrosis must be investigated in more comprehensive studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fibroz, Fibrosis, Karaciğer, Liver, Leptin, Serum

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Fırat, V. (2010). Kronik hepatit B'li hastalarda serum leptin düzeyi ile karaciğer fibrozisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.