Televizyon reklamlarında animasyon kullanımı ve animasyon ögelerinin hedef kitle üzerinde hatırlanma etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-01-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Değişen şartlar doğrultusunda günümüzde rekabet anlayışı da giderek artmaktadır. Bu doğrultuda, tüketicinin pazar üzerindeki etkisi de sürekli artmakta ve bu artış pazara, pazardaki mal ve hizmetlerin yoğunluğunun ve çeşitliliğinin artmasına doğrudan katkıda bulunmaktadır. Yoğun rekabet ortamında, tüketici davranışları, eğilimleri çok detaylı bir şekilde incelenmekte ve pazarlama karması elemanları bu doğrultuda oluşturulmaya çalışılmaktadır. Pazarlama iletişimi faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olan reklam, sürekli gelişen teknoloji ve üretim imkânları ile çok geniş bir yelpazede yeni ortam ve yöntemlerle şekillenmeye devam etmektedir. Günümüzde tüketici; gerek mecraların ve mecra alternatiflerinin çoğalmasıyla gerekse rekabet artışından kaynaklanan mesaj yoğunluğu nedeniyle düzenli olarak sürekli iletişim amaçlı mesajlarla yüz yüze kalmaktadır. Bu yoğunluk içerisinde reklamın ana amacı olan mesajın hedefe ulaştırılması konusu daha da fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle farklılık oluşturmak günümüz reklamcılarının öncelikli görevlerinden birisi haline gelmiştir. Farklılık oluşturmak ve tüketici üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla reklamcılar mesajların kodlanıp iletilmesi için kullanılan yöntemleri çok ince ayrıntılarla düşünmektedirler. Bu noktada; bu çalışmada canlandırma kavramı bir tür kodlama yöntemi olarak ele alınmış ve televizyon reklamlarında animasyon kullanımına değinilmiştir. Reklam ve canlandırma kavramları ayrı ayrı incelendikten sonra, reklamlarda canlandırma kullanım türleri, yöntemleri ve nedenleri ile avantajları gibi konular işlenerek bir kodlama yöntemi olarak Animasyon ögelerinin tüketicilerde ne gibi bir tutum oluşturduğu ve tüketicilerin bu ögelerden ne kadar etkilendikleri, hatırladıkları gibi konulara odaklanılmıştır. Tüketicilerin mesajı hatırlamasında animasyon ögelerinin ne denli etkili olduğu üzerine bir araştırma yapılmış ve bunun için deney yöntemi kullanılmıştır. Yapılan deneylerin sonucunda Araştırma örnekleminin mesajları hatırlama düzeyinde animasyon ögelerinin payının önemli ölçüde etkili olduğu sonucuyla karşılaşılmıştır.
Competition is becoming harsher today in accordance with changing circumstances. In this framework, consumers? influence on market share is constantly increasing and this increase is contributing directly to the market and to the increase in the intensity and diversity of goods and services on the market. In an environment of stiff competition, consumer behaviors and tendencies are being investigated thoroughly and attempts are being made to form marketing elements in this framework. Advertising, which occupies a significant place among marketing communication activities, is continuing to take shape through constantly developing technology and production capabilities on a very wide range in new environments and with new methods. Today, consumers are continuously faced with messages aimed at communication as a result of both a proliferation in media and media alternatives and an increase in the number of messages arising from fierce competition. In this intensive atmosphere, the subject of getting the message to the target audience, which is the main goal of advertising, is gaining more in importance. Therefore, making a difference has become one of the prioritized tasks of today?s advertisers. Advertisers ponder over and investigate the methods that are used to encode and convey messages to the most subtle details for the purpose of making a difference and raising awareness on the part of consumers. At this point, the concept of animation was handled as a kind of encoding method in this study and the use of animation on television commercials was investigated. First, the concepts of commercials and animation were examined separately and then topics such as types, methods and advantages of animation used in commercials and reasons for their use were covered. Next, the subjects of what kind of an attitude animation elements created in consumers as a method of encoding and to what extent consumers were influenced by and remembered these elements were explored. A survey was conducted on how effective animation elements are on consumers? remembering a message and the experimental method was used for this purpose. As a result of the experiments that were carried out, it was observed that animation elements were highly effective in research sample?s remembering the messages.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Televizyon reklamları, Animasyon, Canlandırma, Hatırlanma etkisi, Television advertisements, Animation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkmenoğlu, H. (2013). Televizyon reklamlarında animasyon kullanımı ve animasyon ögelerinin hedef kitle üzerinde hatırlanma etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.