Farklı metotlar kullanarak calix[4]aren ile membran hazırlanması ve Cr(VI)'nın atık sulardan uzaklaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-08-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, farklı metotlar kullanarak membran hazırlanması ve metallerin seçimli taşınmasında kullanılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında fonksiyonel grup içeren kromat-seçici kaliks[4]arenin Schiff bazı türevi sentezlenerek ve daha sonra da bu bileşikle membranlar hazırlanmıştır. Atomik güç mikroskobu (AFM), taramalı elektron mikroskobu (SEM), infread spektroskopi (FT-IR) ve yüzey temas açılarının belirlenmesi ile elde edilen membranların yüzey karakterizasyonları yapılmıştır. Cr(VI) taşıması için öncelikle en uygun pH'nın belirlenmesi amacıyla sıvı-sıvı ekstraksiyon deneyleri yapılmıştır. Hazırlanan membranların analitik amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı ve çevre kirliliği açısından büyük önem taşıyan Cr(VI) iyonuna seçimli olup olmadığının araştırılmasında; besleme fazındaki Cr(VI) konsantrasyonu, besleme fazı pH'sı, membrandaki taşıyıcı (kaliksaren) konsantrasyonu, alıcı faz pH'nın etkisi incelemek üzere taşıma denemeleri yapılmıştır. Elde edilen optimum parametreler kullanılarak atık su numunesinden kromat uzaklaştırılması ve toksik diğer metallere; Cu(II), Ni(II), Cd(II) gibi metal iyonlarına karşı seçiciliği belirlenmiştir.
In this study, it was aimed to prepare different methot membrane preparation and to use them in the selective transport of metals. Within the scope of this project, Schiff base derivatives of chromate-selective calix[4]arenes Schiff base derivatives will be synthesized and then PIMs will be prepared with these compounds. Surface characterization of PIMs will be carried out by determination of atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FTIR) and surface contact angles,. Liquid-liquid extraction equipments will be performed in order to determine the optimum pH for the transport of Cr(VI). In the research for whether the prepared membranes will be used for the aim of analytical studies or not and whether they are selective for Cr(VI) ions which are important in terms of environmental pollution or not, transport experiments will be carried out to investigate the effect of the concentration of Cr(VI) in feed phase, pH of feed, the concentration of carrying substance (calixarene) in coating solution, pH of receiving phase. By using optimum parameters, removal of chromate ions from waste water sample and its selectivity against other toxic metal ions such as Cu(II), Ni(II), Cd(II) will be determined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Seçimli iyon taşıma, Kaliksaren, Membran, Selective Ion transport, Calixarene, Membrane

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kırdı, İ. (2012). Farklı metotlar kullanarak calix[4]aren ile membran hazırlanması ve Cr(VI)'nın atık sulardan uzaklaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.