6. sınıf sosyal bilgiler programının coğrafya içerikli ünitelerine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Konya ili örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı İlköğretimin II. Kademesinde 2005'te uygulanmaya başlanan Sosyal Bilgiler Programının 6. sınıf Coğrafya içerikli ünitelerine ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi ve analiz edilmesidir. Sosyal Bilgiler Programı ve programın 6. sınıf Coğrafya içerikli ünitelerini değerlendirmeye yönelik olarak öncelikle yeni program incelenmiştir. Bu incelemede programın genel durumu, Coğrafya içerikli beceri, kazanım, konu, etkinlik, ölçme-değerlendirme ögeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Coğrafi içeriğine göre geçmişteki Sosyal Bilgiler programları ve ilköğretimde Sosyal Bilgiler derslerindeki Coğrafya öğretimine yönelik yaklaşımlar incelenmiştir. Araştırmada kullanılan anket, yenilenen Sosyal Bilgiler Programının Coğrafya içeriğine yönelik olarak, eğitim-öğretim, eğitim ile program ilişkisi, bölümlerinin anlaşılırlığı, ölçme-değerlendirme, Coğrafya içerikli konulardaki değişim, öğretim süreci ve yöntemleri, kullanılan araç-gereçler ve yeni programın öğrenciler üzerindeki etkilerine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Konya İli, Karatay, Selçuklu, Meram İlçesine bağlı ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmuştur. Elde edilen veriler, SPSS (Statistical Program for Social Sciences) istatistik programı yardımıyla frekans, yüzde, One Way Anova analizi ve Scheffe Testi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarının analizine göre, özellikle konulardaki değişimler ve öğrencilerin gelişimlerine etkisi başta olmak üzere genel itibariyle başarılı bulunan yeni programın Coğrafya içerikli ünitelerine yönelik eleştiriler daha çok ölçme-değerlendirme yöntemleri, araç-gereç sıkıntısı nedeniyle uygulanamayan etkinlikler ve zamanın kısıtlı olmasında yoğunlaşmıştır.
The purpose of this thesis is the analysis of the opinions of Social Sciences teachers about the 6th grades Social Science Programme?s Geography based units which was started to be applied in 2005 at the second stage of the primary education. First of all the new programme about Social Sciences Programme and the evaluation about 6th Grades Geography based units are all evaluated. In this evaluation the general condition of the programme, Geography based skills, achiving, subject, activity, observing-evaluation factors are tried to make clear. The approaches about Social Sciences Programme in the past and Geography teaching in Social Sciences lesson at primary education are evaluated according to geographical content. The questionnaire used in the research is formed of questions about education-teaching, the relation between education and programme, the understandable sides of the sections, observing-evaluation, the changes in Geography based subjects, teaching period and methods, the materials used and the effects of the new programme upon the students related to renewed Social Sciences Programme Geography content. The content of this research is formed of the Social Sciences teachers who work in Education Ministry Primary schools located in Karatay, Selçuklu, Meram the central cities of Konya. The datas obtained are evaluated by using Scheffe Test, One Way Anova Analysis percentage, frequency thanks to statistics programme SPSS (Statistical Program for Social Sciences). According to research results analysis, the programme is generally successful especially in the subject changes and the effects to development of the students. The critics about Geography based units are mostly majored on observing-evaluation methods, the unapplied activities because of material problem and having limited time.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal bilgiler dersi, Social studies course, Coğrafya eğitimi, Geography education, Öğretmen görüşleri, Teacher views

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kahriman, M. (2008). 6. sınıf sosyal bilgiler programının coğrafya içerikli ünitelerine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Konya ili örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.