Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimini etkileyen faktörlerin incelenmesi (Konya ili örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının; yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne- babanın eğitim düzeyi, ailenin ekonomik durumu faktörlerinin dil gelişimini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmanın genel evreni; Konya İline bağlı olan Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen 4-5 yaş çocuklarıdır. Her ilçeden 100 çocuk olmak üzere toplam 300 çocuk araştırmaya alınmıştır. Bu üç ilçe kendi içinde, alt ve üst sosyokültürel semtlere göre gruplandırılmıştır. Alınan bölgelerin sosyokültürel özelliğini taşıyan çocuklar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada çocuklarının ve ailelerinin niteliklerini saptamak amacıyla; kişisel bilgi formu, çocukların dil yeteneklerini ve kelime hazinesinin zenginliğini ölçmek için “Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi” kullanılmıştır. Çocukların “Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi”nden aldıkları puanlar bilgisayara aktarılarak, analizler SPSS 12,0 paket programıyla değerlendirilmiştir. Anne-babanın eğitim durumu, kardeş sayısı, doğum sırası, ailenin gelir durumunun dil gelişimindeki etkisini görebilmek için varyans analizi; yaş, cinsiyet, yaşadıkları çevrenin etkisini görebilmek için t Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını bulmak için Tukey HSD Testi kullanılmıştır. İstatiksel karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi. 05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1. Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimlerinde anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, ailenin gelir durumu ve yaş faktörlerinin etkili olduğu (p<0.05) bulunmuştur. 2. Cinsiyet faktörünün ise etkili olmadığı (p>0.05) bulunmuştur.Bulgularda elde edilen sonuçlar tartışılmış ve buna bağlı olarak öneriler geliştirilmiştir.
In this study, whether the education level of parents, the economic condition of the family, number of siblings, birth order, age and gender affect the language development of 4-5 year-old children who don’t benefit from pre-school education. The general spectrum of the study is 4-5 year-old children who don’t attend preschool education facilities in Meram, Selçuklu and Karatay districts in Konya. 100 children on per districts were taken into the study which equals to 300 children totally. These three districts were grouped within themselves according to top and sub sociocultural smaller locations. Children who bear the characterictics of the sociocultural region taken were included in the study. In order to determine the characterictics of children and their families in the study, personal data form is used, “Limbosh and Wolf’s Language Test and Refra Şemin Uğurel’s Completion Item” (is used) to measure language skills and vocabulary of children. The scores children received from “Limbosh and Wolf’s Language Test and Refra Şemin Uğurel’s Completion Item” were loaded into computer and analyses were evaluated by SPSS 12,0 packet program. Variance analysis (anova) is conducted to see the affect of education level of parents, number of siblings, the economic condition of the family, birth order in the development of language and t test is used to see the affect of age, gender and environment. To detect the source of significant variation Tukey HSD Test is conducted. The significance level of statistical comparison is considered .05. The findings emerged in the study can be summed up as follows: 1. The factors of education level of parents, number of siblings, the economic condition of the family, birth order and age found to be effective (p<0.05) for 4-5 year-old children who don’t benefit from pre-school education facilities. 2. It is also found that the gender factor is not effective (p>0.05). Results obtained by the findings were discussed and suggestions are put forward accordingly.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, Preschool education, Dil gelişimi, Language development

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldırım, A. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimini etkileyen faktörlerin incelenmesi (Konya ili örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.