Farklı branşlardaki sporcularda anaerobik egzersizin bazı hormon düzeylerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma; farklı branşlardaki sporcularda anaerobik güç testinin bazı hormon düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda okuyan, aktif spor yapan, farklı branşlarda (futbol n:10, taekwondo n:10, bisiklet n=10) toplam 30 gönüllü erkek denek katılmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin yaş ortalamaları; futbol 21,60±1.71 yıl, taekwondo 21,80±2,14 yıl, bisiklet 22,30±1,88 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları; futbol 70,80±6,12 kg, taekwondo 73,30±7,74 kg ve bisiklet 72,20±4,44 kg, boyları; futbol 177,90±3,84 cm, taekwondo 180,60±2,98 cm ve bisiklet 177,90±3,84 cm'dir. Çalışma protokolü Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı. Araştırmada; Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu performans labaratuvarında wingate testi için modifiye edilmiş Monark marka 894E model (made in Sveden) ayak ergometresi kullanıldı. Tüm deneklerin test öncesi ve hemen sonrası dirsek venasından alınan 8 cc kan örneklerinden elde edilen bütün serumlar Kemilüminesens yöntemiyle gh Beckman Coulter kit ile; insülin, tsh, ft3, ft4, tt serumları ise Siemens Diağnostic (USA) marka kit kullanılarak serum hormon düzeyleri belirlendi. Elde edilen bulguların analizinde SPSS 16.0 paket program kullanılmıştır. Grupiçi farklılıkların belirlenmesinde "bağımlı t (paired t)" testi kullanıldı. Gruplararası farklılığın tespitinde Tek Yönlü Varyans Analizi, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için "Asgari Önem Fark" (Least Significant Difference "LSD") testiyapıldı. Farkllık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Tüm grupların yaş ve vücut ağırlığının benzer, taekwondo grubunun boy uzunluğunun, futbol ve bisiklet gruplarına göre önemli olduğu görüldü (p<0.05). Futbol grubunun yorgunluğa göre istirahat ft4 ve tt hormon düzeylerinde önemli (p<0.05) artış olduğu; insülin, gh, tsh ve ft3 düzeylerinin ise benzer olduğu belirlendi. Taekwondo grubunun yorgunluk serum tsh, ft4 ve tt düzeylerinin önemli şekilde arttığı (p<0.05); insülin, gh, ft3 düzeylerinde ise önemli bir farklılığın olmadığı tespit edildi. Bisiklet grubunun yorgunluktaki insülin ve ft3 düzeylerinde istirahate göre önemli (p<0.05) azalma, tt düzeylerinde ise önemli (p<0.05) artış olduğu, gh, tsh ve ft4 hormon düzeylerinin ise benzer olduğu görüldü. Gruplararası farklılıklara göre, tüm grupların ölçülen istirahat serum hormon düzeylerinin birbirinden farksız olduğu belirlendi (P>0.05). Bisiklet grubunun yorgunluk serum TSH değerlerinin taekwondo grubu değerlerinden önemli düzeyde düşük olduğu (P<0.05), yorgunlukta ölçülen diğer tüm serum hormon düzeyleri açısından ise gruplar arasında önemli bir farklılık tespit edilmedi (P>0.05). Sonuç olarak; wingate anaerobik güç testinin futbolcularda ft4 ve tt düzeylerini, taekwondocularda tsh, ft4 ve tt düzeylerini artırdığı; bisikletçilerde ise insülin ve ft3 düzeylerinde azalma, tt'de artışa sebep olduğu söylenebilir. Ayrıca aynı testin bisiklet grubundaki serum tsh değerlerini taekwondo grubu değerlerine göre önemli düzeyde düşürdüğü, diğer hormon düzeylerini ise etkilemediği tespit edildi.
This study has been carried out to research the effect of the anaerobic power test on some hormone levels of athletes in different branches The study involves 30 males as volunteer experimental subjects. They study at different branches (football n: 10, taekwondo n: 10, cycling n: 10) at Selçuk University, The College of Physical Education and Sports and they do sports regularly. The average age of participants of the research is; football 21,60±1.71 years, taekwondo 21,80±2,14 years, cycling 22,30±1,88 years. Average body weight is; football 70,80±6,12 kg, taekwondo 73,30±7,74 kg and cycling 72,20±4,44 kg, Average height is; football 177,90±3,84 cm, taekwondo 180,60±2,98 cm and cycling 177,90±3,84 cm. Thy study protocol was confirmed by Selçuk University, The College of Physical Education and Sports ethics committee. In the research was used a Monark brand, 894E model foot ergometer (made in Sweden) which was modified for the Wingate test. This research was conducted in performance laboratory at Selçuk University, The College of Physical Education and Sports. 8 cc blood was obtained from elbow veins of all experimental subjects before and after test. The hormone levels of these blood samples which were defined by Chemiluminescence method (gh, insulin, tsh, ft3, ft4, tt) were determined by using Siemens Diağnostic kit. The SPSS package program was used to analyse all these findings. 'The paired t test' was used to define the intra-group differences. 'The one way-track Variance Analysis' was used to detect the intergroup differences and 'the Least Significant Difference (the LSD) Test was applied to determine which group the difference was stemming from. The difference level was considered as p<0.05. It was observed that age and body weights of all groups were identical. In addition, the height of taekwondo group was observed to be significantly higher in comparison with football and cycling groups (p<0.05). It was observed that there was a significant increase in ft4 and tt relaxation hormone levels of the football group in proportion to tiredness (p<0.05). However, their insulin, gh, tsh and ft3 levels were similar. It was detected that tiredness serum tsh, ft4 and tt levels of the taekwondo group increased remarkably (p<0.05) and that there was no significant difference in their insulin, gh and ft3 levels. A remarkable decrease was observed in the insulin and ft3 levels of the cycling group in tiredness in proportion to relaxation (p<0.05). On the other hand, while an important increase was observed in their tt levels (p<0.05), it was detected that their gh, tsh and ft4 hormone levels remained similar. According to the inter-groups differences, the measured relaxation serum hormone levels of all groups were determined to be identical (p>0.05). It was determined that tiredness serum tsh values of the cycling group were remarkably lower than the values of the taekwondo group (p<0.05), and that there were not any important differences among groups in terms of all other measured serum hormone levels (p>0.05). In conclusion, it can be stated that the Wingate anaerobic power test increases ft4, tt levels of footballers and tsh, ft4, tt levels of taekwondo-doers. In addition, while this test decreases insulin and ft3 levels of cyclers, it increases the tt level. Furthermore, it was observed that the test significantly decreases the serum tsh values of the cycling group in comparison with the values of taekwondo group. However it does not effect other hormone levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anaerobik güç, Egzersiz, Hormonlar, Anaerobic power, Exercise, Hormones, Anaerobik egzersiz, Anaerobic exercise

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çakmakcı, S. (2013). Farklı branşlardaki sporcularda anaerobik egzersizin bazı hormon düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.