Üzüm (Vitis vinifera L.) çekirdeği yağının sofralık üzüm muhafazasına etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-01-08

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tane çatlaması, çürüme ve sap kuruması hasat sonrasında sofralık üzümlerin pazarlanmasını sınırlandıran önemli bazı faktörlerdendir. Sofralık üzümlerde Botrytis cinerea Pers.’in neden olduğu kurşuni küf ekonomik öneme sahip en önemli hastalıktır. Kurşuni küf hastalığının Kontrol edilmesinde yaygın olarak kükürt dioksit kullanımı söz konusu iken; bunun hem bazı avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. SO2 uygulamaları üzümlerde sülfit kalıntıları bırakabilmekte ve bu kalıntılar insanlarda alerjik etkilere yol açabilmektedir. Organik ürerimde hasat sonrası uygulamalarda SO2 kullanımına izin verilmemektedir. Bu nedenle, çürümelerin geciktirilmesi amacıyla SO2’e alternatif yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışma ‘Alphonse Lavallée’ ve ‘Antep Karası’ üzüm çeşitlerinin soğukta muhafazası üzerine farklı dozlardaki üzüm çekirdeği yağı (ÜÇY) uygulamalarının (0.5 g L-1, 1 g L-1, 2 g L-1) etkilerinin, ticari olarak kullanılan SO2 (SO2-1, SO2-2) jeneratörleri ile karşılaştırılması amacıyla 2011-2012 yıllarında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülmüştür. Deneme salkım ve tanelenmiş olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve deneme sürecinde uygulamaların etkileri salkımlarda 15, tanelerde 10 gün arayla bazı kalite ve duyusal analizler ile izlenmiştir. Muhafaza sürecinde incelediğimiz parametrelere göre SO2 uygulamaları ağırlık kaybına, Titre edilebilir asitlik, pH, renk ve görünüm değerlerine yapmış olduğu etkiler bakımından en etkili uygulamalar olmakla birlikte farklı dozlardaki ÜÇY uygulamaları da etkili sonuçlar vermişlerdir. Çeşitlere ve muhafazaya alınan örnek tipine göre değişmekle birlikte 0.5 g L-1 uygulaması ağırlık kaybını azaltma, parlaklığın korunması, Titre edilebilir asitlik ve pH değerlerinin muhafaza sürecinde korunmasında diğer ÜÇY dozlarından daha etkilidir. 1 g L-1 ÜÇY uygulaması ‘Alphonse Lavallée’de salkımların çürümesinin Kontrolünde ve ‘Antep Karası’ tanelerinin görünümünün korunmasında; 2 g L-1 ÜÇY ise ‘Alphonse Lavallée’ tanelerinde tadın korunmasında en etkin uygulama olmuştur. Tüm ÜÇY uygulamaları ‘Alphonse Lavallée’ sofralık üzüm çeşidinde 45 gün, ‘Antep Karası’ sofralık üzüm çeşidinde 1 g L-1 uygulaması ile 60 gün SO2 uygulamaları ile aynı kalite düzeyinin korunmasını sağlamışlardır. ÜÇY dozları her iki çeşidin tanelenmiş örneklerinde ise 40 günlük muhafaza sürecinde ağırlık kaybı ve incelenen diğer kalite özellikleri bakımından SO2 uygulamaları ile aynı kalite düzeyinin korunmasını sağlamışlardır.
Postharvest problems like berry shattering, decay and stem desiccation are some of the important factors that limit the marketing of table grapes. Gray mold, caused by Botrytis cinerea Pers., is the most economically important postharvest disease of table grapes. In spite of the fact that the use of sulfur dioxide in controlling gray mold is common practice, it has some advantages and disadvantages. SO2 treatment might result in sulfite residues that can accumulate in grapes. SO2 residues are dangerous to people allergic to sulfites. SO2 is not allowed for use in organic produce as a postharvest treatment. Thus, alternative postharvest methods to SO2 have been used for delaying decays. This study aimed to investigate the effects of different grape seed oil applications (0.5 g L-1, 1 g L-1, 2 g L-1) by the way of comparison with common application of SO2 generating pads (SO2-1, SO2-2) on quality characteristics of ‘Alphonse Lavallée’ and ‘Antep Karası’ grape cultivars during cold storage at Selcuk University Agriculture Faculty Horticulture Department in 2011-2012. Study was designed as completely randomized blocks with three replications, cluster and to be fresh cut, and the effects of applications were investigated by some quality and sensory evaluation with the intervals of 15 days for whole and 10 days for fresh-cut samples. According to parameters while observed during storage while SO2 was detected as the most effective treatments on losing weight, titratable acidity, pH, color and appearance value according to parameters when we observed during storage, different doses of GSO applications provided the most effective results. With the differences between varieties and sample types from storage, 0.5 g L-1 application was detected to be more effective on losing weight, preserving lightness, titratable acidity and pH values than other three GSO doses. 1 g L-1 GSO application was the most effective for controlling of decaying of Alphonse Lavallée’s cluster and 2 g L-1 GSO application was the most effective for preserving flavor of Alphonse Lavallée’s berry. All GSO applications at 'Alphonse Lavallée' table grape variety for 45 days, and 'Antep Karası' table grape variety by the application of 1 g L-1 for 60 days maintained same level of quality protection. GSO doses and SO2 applications on the sperated berry samples of both cultivars also maintained during the 40-days storage period in terms of quality provided the same level of quality protection as weight-loss and examined all other quality parameters.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sofralık üzüm, Tüketime hazır üzüm taneleri, Soğukta muhafaza, Üzüm çekirdeği yağı, SO2, Table grape, Ready to use grape berries, Cold storage, Grape seed oil

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yazar, K. (2013). Üzüm (Vitis vinifera L.) çekirdeği yağının sofralık üzüm muhafazasına etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.