Mastitisin benzimidazol anthelmintiklerin sütle atılım farmakokinetiği üzerindeki etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Benzimidazol antelmintiklerin sütte davranıĢı üzerine mastitisin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalıĢmada; bir veya iki meme lobunda klinik olarak mastitis olduğu belirlenen ve erken gebelik döneminde olmayan (1,5 aylık) 7 adet Ġsviçre Esmeri ırkı sığırlar kullanıldı. ÇalıĢmada çapraz dizayn yöntemi kullanıldı. Hayvanlarda mastitis varken ve tedavi edildikten sonra oral yolla tek doz albendazol, triklabendazol ve fenbendazol sırasıyla 7. 5 mg/kg, 10 mg/kg, ve 7.5 mg/kg dozlarında uygulandı. Ġlaç uygulamasını takiben 0., 8., 16., 24., 36., 48., 72. saatte ve 5. günde süt ve kan örnekleri alındı. Toplanan örneklerin, katı faz yöntemi ile (Solid Phase Extraction) ekstraksiyonu yapılarak HPLC metodu ile analizi gerçekleĢtirildi. ABZ, ABZSO, ABZSO2, TKBZ, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ, FBZSO ve FBSO2’in geri kazanım çalıĢmalarındaki kromotogramlar üzerinde gözlenebilirlik sınırı (Limit of Detection, LOD) 1 g/L (ppb); ölçülebilirlik sınırı (Limit of Quantification, LOQ) ise 5 g/L (ppb) olarak ve geri kazanım değerleri ise sırasıyla % 84, 89, 94, 97, 89, 94, 85 ve 90 olarak belirlenmiĢtir. Mastitisin ilaçlardan sadece ABZ’un sütteki davranıĢında değiĢikliğe neden olduğu belirlendi. Sağlıklı ve mastitisli sütlerde ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ ve FBSO2 için hesaplanan EAAsüt/EAAplazma oranları normal süt için 0.96, 0.95, 0.97, 0.92, 0.91 ve 0.89 iken mastitisli sütler için sırasıyla 1.28, 1.21, 0.98, 0.93, 0.97 ve 0.94 olarak hesaplandı. Mastitisli ve normal sütlerde ABZSO, ABZSO2 için hesaplanan biyolojik yarılanma ömrü 24.01, 20.92, 17.49 ve 19.77 saattir. Ġsviçre Esmeri ırkı sığırlarda ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ, FBZSO ve FBSO2 için kan biyolojik yarılanma ömrü sırasıyla 10.55, 9.94, 24.11, 31.75, 14.68, 20.13 ve 16.75 saat olarak hesaplandı.
Benzimidazole anthelmintic drugs in order to investigate the effects of mastitis on milk behavior in this study; as a subclinical mastitis infection in one or two udder quarters and during early pregnancy are not identified (1.5 months) were used in 7 Brown Swiss cattle breed. The study used a method designed to cross. While animals with mastitis and after treatment, single oral dose albendazole, triclabendazole and fenbendazole 7. 5 mg/kg, 10 mg/kg and 7.5 mg/kg doses were applied, respectively. Following drug application at 0., 8., 16., 24., 36., 48., 72. hours and 5 d milk and blood samples were collected. The collected samples was extracted SPE (Solid Phase Extraction) and analysed by HPLC. ABZ, ABZSO, ABZSO2, TKBZ, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ, FBZSO and FBSO2 of recovery studies on chromotograms observability limit (Limit of Detection, LOD) 1 g/L (ppb); measurability limit (Limit of Quantification, LOQ) 5 g/L (ppb) and recovery rates % 84, 89, 94, 97, 89, 94, 85 ve 90 determined respectively. Mastitis caused by changes in the behavior of drugs in milk was determined only ABZ. AUCmilk/AUCplasma rates, respectively calculated as 0.96, 0.95, 0.97, 0.92, 0.91 and 0.89 for ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ and FBSO in normal milks, for mastitic milk was1.28, 1.21, 0.98, 0.93, 0.97 and 0.94 calculated. Mastitic and normal milk, the milk biological half-life calculated for ABZSO ve ABZSO2 24.01, 20.92, 17.49 and 19.77 hours. The biological half-life of plasma to Brown Swiss cattle breed for ABZSO, ABZSO2, TKBZSO, TKBZSO2, FBZ and FBSO 10.55, 9.94, 24.11, 31.75, 14.68, 20.13 and 16.75 hours wre calculated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnekler, Mastitis, Benzimidazol antelmintikler, Farmakokinetik, Cows, Benzimidazole anthelmintics, Pharmacokinetic

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sezgin, A. (2012). Mastitisin benzimidazol anthelmintiklerin sütle atılım farmakokinetiği üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.