Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Araştırmanın örneklemini 2007?2008 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde; sayısal, sözel ve yabancı dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerin son sınıf öğrencileri ile 2006-2007 ve 2007-2008 eğitim öğretim yılında özel yetenek ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 400 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Saban, Korkmaz ve Akbaş (2004) tarafından, Borich'den (1996) uyarlanarak geliştirilen ?Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği? ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yapılan normallik sınamasına göre ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup t testi, üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi; tek yönlü varyans analiz sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere, varyansların homojen olduğu durumlarda Tukey HSD, varyansların homojen olmadığı durumlarda ise Tamhane's T2 çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Öğretmen adaylarının kaygı ölçeğinin üç boyutundan da (ben merkezli, görev merkezli, öğrenci merkezli) elde ettikleri puan ortalamalarının cinsiyet ve yetiştikleri yer değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (P>0.05); yaş ve eğitim gördükleri alan değişkenlerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (P<0.05). Ayrıca öğretmen adaylarının görev merkezli ve öğrenci merkezli kaygı düzeylerine ait puan ortalamalarının ailelerinde öğretmen olup olmaması değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (P>0.05); ben merkezli kaygı düzeylerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (P<0.05). Sonuç olarak; Öğretmen adaylarının, genel olarak kaygı düzeylerinin orta seviyede olduğu, mesleki kaygının cinsiyet ve yetiştiği yer bakımından etkilenmediği düşünülmektedir. Buna karşılık mesleki kaygının yaş ve eğitim alanlarında önemli olduğu söylenebilir.
Bu araştırma, öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Araştırmanın örneklemini 2007?2008 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde; sayısal, sözel ve yabancı dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerin son sınıf öğrencileri ile 2006-2007 ve 2007-2008 eğitim öğretim yılında özel yetenek ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 400 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Saban, Korkmaz ve Akbaş (2004) tarafından, Borich'den (1996) uyarlanarak geliştirilen ?Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği? ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yapılan normallik sınamasına göre ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup t testi, üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi; tek yönlü varyans analiz sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere, varyansların homojen olduğu durumlarda Tukey HSD, varyansların homojen olmadığı durumlarda ise Tamhane's T2 çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Öğretmen adaylarının kaygı ölçeğinin üç boyutundan da (ben merkezli, görev merkezli, öğrenci merkezli) elde ettikleri puan ortalamalarının cinsiyet ve yetiştikleri yer değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (P>0.05); yaş ve eğitim gördükleri alan değişkenlerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (P<0.05). Ayrıca öğretmen adaylarının görev merkezli ve öğrenci merkezli kaygı düzeylerine ait puan ortalamalarının ailelerinde öğretmen olup olmaması değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (P>0.05); ben merkezli kaygı düzeylerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (P<0.05). Sonuç olarak; Öğretmen adaylarının, genel olarak kaygı düzeylerinin orta seviyede olduğu, mesleki kaygının cinsiyet ve yetiştiği yer bakımından etkilenmediği düşünülmektedir. Buna karşılık mesleki kaygının yaş ve eğitim alanlarında önemli olduğu söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anxiety level, Kaygı düzeyi, Anxiety, Kaygı, Candidate teachers, Aday öğretmenler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bozdam, A. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.