İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tarama modelinde yapılan bu betimsel çalışmanın amacı, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nün son sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının serbest zamanlarını değerlendirme biçimleri nasıldır, sorusuna cevap bulmaktır. Toplumsal ve kişisel refah bakımından, serbest zamanın kişisel gelişimi ve toplumsal düzeni geliştirme olarak kullanılması, boş zaman eğitimidir. Serbest zamanın, özel bir eylemle değerlendirilmesi bireyin; ilgi, yaş, cinsiyet eğitimi, öğrenim, kültürel ve toplumsal durumuna bağlıdır. Serbest zaman eğitimi, kişisel yaşamların zenginleştirilmesi, ilgilerin yaratılması, becerilerin geliştirilmesi ve yaşam felsefesini de içine alır. Birey, doyum sağlamalı ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunur. Serbest zaman eğitimi, bireyin boş zamanını akıllı bir şekilde değerlendirme eğitimidir. Bireyin boş zamanını akıllı bir biçimde değerlendirmesi, estetik ve ahlaksal değerlerin kendisine mal edilmesinde, kendini yaratıcı olarak ifade edebileceği etken, fikir edinmesine yardımcı olan bir eğitimdir. Kültürün aktarılması ve geliştirilmesi yönünden Serbest zamanları değerlendirmenin de büyükrolü vardır. Bu bağlamda bu araştırmanın Muğla üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğrencilerinin serbest zaman faaliyetlerini nasıl belirlediklerini ortaya koyması açısından yararı olacaktır. Kişisel bilgilere göre; öğrencilerin yaşlarının, cinsiyetlerinin, kardeş sayılarının değişken olduğu, aile gelirlerinin babaları tarafından sağlandığı ve orta gelir düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Serbest zaman değerlendirme biçimlerine göre; öğretmen adaylarının yeterince uygun ve isabetli bir şekilde serbest zamanlarını değerlendiremedikleri, katılım biçimlerinin bilinçli olmayıp pasif olduğu, serbest zamanlarını evlerinde veya yurtlarında dinlenerek, TV seyrederek geçirdikleri, gelirlerinin çoğunlukla babaları tarafından sağlanması ve gelir düzeylerinin orta seviyede olması sonucu, diğer faaliyetlere yeterince katılamadıkları görülmüştür. Ayrıca bu çalışma, bu yönde araştırma yapan diğer araştırmacılara, serbest zamanı nasıl, ne şekilde, nerede en etkili ve verimli biçimde değerlendirmeleri gerektiği konusunda farklı yaklaşım getirme olanağı da sunmaktadır
The purpose of this descriptive study of the survey model, Mugla University Faculty of Education, who studied at department of primary education in the last class of prospective teachers how free time is a form of assessment, to answer questions. In terms of social and personal well-being personal development and leisure development for use as social order, is a leisure education. Free time, with a special evaluation of the individual actions, interest age, gender, education, and educational, cultural and social status depends. Leisure education, enrich their personal lives, interests, creation, skills development and also takes you into the philosophy of life. Individuals should provide satisfaction and contribute to personal development. Free time training on an individual’s free time is a smart way to evaluate training. Individual’s leisure time in an intelligent way assessment, aesthetic and moral values of his property, can express itself as a creative factor, is an education that helps to get ideas. Transfer and development of culture in terms of free time has an important role in the assessment. In this context, Mugla University Faculty of Education Department of elementary students’ free time activities to demonstrate how they are defined in terms of benefits will be. Personal information, according to students’ age, sex, brothers of the numbers of variables that are provided by the father of family income and middle income levels they have been seen. Free time for individual development according to the teacher candidate sufficiently and accurate way of free time to their evaluation can not ,participation forms consciously not passive that free time at home or in their homes while resting, watching TV and spend their income mostly by the father to provide and income level of the middle level is the result, other was unable to participate in activities adequately. Moreover, this study with other researchers who do research in this direction how free time, how, where they have to evaluate the most effective and efficient way to bring a different approach also provides opportunities

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye