Gümüşsu (Homa) Şelalesi (Çivril-Denizli)

dc.contributor.authorPolat, Selahattin
dc.contributor.authorKarğı, Süleyman
dc.contributor.authorGüney, Yıldız
dc.date.accessioned2023-03-10T20:08:20Z
dc.date.available2023-03-10T20:08:20Z
dc.date.issued2012en_US
dc.departmentBaşka Kurumen_US
dc.description.abstractTurizmin temelini oluşturan unsurlardan biri çekiciliklerdir. Çekicilikler, doğal ve insan yapısı (kültürel) turistik çekicilikler olarak ikiye ayrılırlar ve turizm işletmelerinde talebi yönlendiren, turist akışını sağlayan faktörlerdendir. Çivril-Dinar tektonik havzası, doğal ve beşeri çekicilikler açısından oldukça zengindir. Işıklı ve Gökgöl gölleri, Akdağ Tabiat Parkı, Işıklı, Yuva, Gökgöl, Suçıkan kaynakları, Işıklı antik kenti, Beycesultan höyüğü önemli çekiciliklerdir. Hiç şüphesiz bunlardan biri de Gümüşsu (Homa) kasabası sınırları içindeki Gümüşsu Şelalesi’dir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen akarsu yatağı boyundaki eğim kırıklıklarından, suların hızlı düşüm yaptığı yerler olan şelaleler (çağlayanlar) önemli doğal turistik çekiciliklerden biri olup, eşsiz görselliğe sahiptirler. Türkiye de, oluşum şekli, su düşüm yüksekliği ve su miktarı bakımından birbirinden farklı birçok şelale bulunmaktadır. Araştırma konumuz olan Gümüşsu (Homa) şelalesi de önemli turizm potansiyeline sahip şelalelerden biri olmasına rağmen yeterince değerlendirilememiştir. Şelale, tektono-karstik kökenli Pınarbaşı kaynağından çıkan suların 150 metre aktıktan sonra 15 ve 30 m. yüksekliğinde faya bağlı olarak gelişmiş iki eğim kırıklığından düşüş yapması ile oluşmuştur. Sular, ofiolitli melanjı kesen fayların oluşturduğu eğim kırıklığından düşüm yapar. Araştırma sahası karasal ve Akdeniz ikliminin mücadele sahasında yer alır. Bu nedenle geçiş tipi iklim özellikleri görülür. Yörenin iklim özelliklerini ortaya koymak için Dinar ve Çivril meteoroloji istasyonlarının rasatlarından yararlanılmıştır. Şelale ve yakın çevresinde başlıca üç litolojik birim seçilmektedir. Bunlar kalkerler, ofiolitli melanj ve alüvyonlardır. Kalkerler, Akdağ formasyonu, Çamoluk formasyonu, Akçay formasyonu ve Kartal formasyonu şeklinde adlandırılmıştır. Melanj, Akçay vadisi boyunca küçük bir sahada tabanda peridotit ve piroksenitler görülür. Yöredeki en genç birim Kuaterner yaşlı alüvyonlardır. Kuaterner birimleri, daimi ve sürekli akışa sahip akarsuların çevredeki dağlardan yağışlı mevsimlerde getirip graben tabanına bıraktıkları çakıl, kum, silt ve kil içerikli alüvyonlardan, dağ ile ovanın temas kısmında gelişmiş olan birikinti yelpaze çökellerinden, Beydilli-Yuva arasında ve Akçay vadisinde fay diklikleri önünde gelişmiş yamaç molozlarından oluşmaktadır. Gümüşsu ve çevresi başlıca iki jeomorfolojik üniteden oluşur: Akdağ ve Dinar grabeni. Şelale, Akdağ’ın güney yamacında yer alır. Akdağ, etrafı faylarla çevrili, Sandıklı, Çivril-Dinar, Dombay depresyonları arasında yükselen kuzeybatı-güneydoğu yönlü uzun eksene sahip bir horsttur. Depresyon tabanından kütleye geçiş eğim atımlı fayların bir neticesi olarak ani olarak gerçekleşmektedir. Fay diklikleri, periyodik ve daimi akışlı akarsular tarafından yarılmıştır. Uşak-Isparta karayolunun Yuva-Dinar arasında kalan kısmı boyunca faya ait morfolojik özelliklerin hemen hemen hepsini görmek mümkündür. Fay façetaları, fay aynaları, fay breşleri, asılı vadiler, sıralı kaynaklar, sıralı birikinti koni ve yelpazeleri bunlardandır. Araştırmamıza konu olan Gümüşsu ve çevresinde de bu özellikleri görmek imkân dâhilindedir. Çivril-Dinar depresyonu tabanı alt basamaktan fay dikliği ile ayrılır. Diklik, BeydilliGümüşsu arasındaki karayolu boyunca izlenmektedir. Diklik, ofiolitli melanjdan yapılıdır. Periyodik akışlı akarsular tarafından kısmen parçalanmıştır. Şelale, bu yamaçta yer alır. Çok kısa mesafede eğim atımlı faylarla deforme edilmiştir. Sahanın en önemli akarsuyu Gümüşsu doğusunda akış gösteren, Akdağ üzerinde geniş bir beslenme havzasına sahip olan, Akçay’dır. Akçay, Gümüşsu doğusunda Dinar grabenine iner. Şelaleyi besleyen Pınarbaşı kaynağı (Kocapınar), 1020 metre yükseltiye sahip olup, ortalama debisi 85 l/s’dir. Debi miktarı 70-93 l/s arasında değişmektedir. İlkbahar sonu yaz başı, debinin maksimum olduğu sezondur. Sonbaharda debi düşmektedir. Kaynak suları, kasabanın içme suyu ihtiyacının bir kısmının karşılanmasında ve Akçay’ın oluşturduğu birikinti yelpazesi üzerindeki tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında bir ara şişelenerek piyasaya sürülmüştür. Gümüşsu’nun güneybatısında Işıklı Gölü, güneydoğusunda ise Gökgöl bulunur. Akçay’ın oluşturduğu birikinti yelpazesi bu iki gölü birbirinden ayırır. Doğal bir göl olan Işıklı Gölü, çevredeki tarım alanlarını ve yerleşmeleri tehdit etmesi nedeni ile 1953 yılından itibaren yapılan çalışmalarla batı, güney ve doğu kıyılardan seddelerle çevrilmiş ve baraj gölü haline dönüştürülmüştür. Göl, A Sınıfı Sulak Alan niteliğindedir. Birçok yerli ve göçmen kuşun korunma ve barınma alanıdır. Bitki coğrafyası bakımından saha Akdeniz ve İran-Turan Flora bölgelerinin geçiş zonunda bulunur. Coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı ve klimatik özellikleri nedeni ile Akdağ, çeşitli bitki topluluklarından oluşmuş bir vejetasyona sahiptir. Şelale ve çevresinin hâkim doğal bitki örtüsünü, meşe toplulukları oluşturur. Rekreasyon alanındaki gür bitki örtüsü, ilkbahar ve yaz mevsiminde şelalenin uzaktan açık bir şekilde görülmesini engellemektedir. Gümüşsu Şelalesi, tektono-karstik kökenli Pınarbaşı kaynağından çıkan suların 150 metre aktıktan sonra iki eğim kırıklığından düşüş yapması ile oluşmuştur. Eğim kırıklıkları, ofiolitli melanjı kesen eğim atımlı fayların eseridir. Bu fayları şelalenin batısındaki yürüyüş patikasına ait yarma boyunca görmek mümkündür. Su düşüş yüzeyi oldukça kıvrımlı ve kırıklı bir yapıya sahip olan radiyolaritlerden oluşur. Eğim kırıklıkları arka arkaya basamaklar şeklinde sıralanır. Üst basamaktan sular daha görkemli şekilde dökülmektedir. Bu durum eğim kırıklığının açısal değeri, yüksekliği ve suların toplu ya da dağınık şekilde düşüş yapması ileilişkilidir. Nitekim üst basamakta sular toplu olarak dökülür iken alt basamakta sular kollara ayrılarak düşüm yapmaktadır. Üst basmağın güneybatıya bakan cephesinde eğim değeri yaklaşık 85 derece iken alt basamakta eğim 75 derece kadardır. Her iki basamakta da suların düşüm yaptığı yerde dev kazanı gelişme imkânı bulamamıştır. Şelale çevresinde, Gümüşsu Belediyesi tarafından kavak, söğüt ve çınar gibi bitkilerle kaplı alan içinde yapılmış piknik masaları, barbeküler (20 tane), mescit ve çocuk oyun parkı bulunmaktadır. Gümüşsu Şelalesi’nin en önemli avantajı, birçok doğal ve kültürel çekiciliği bünyesinde barındıran çevreye yakın bir konumda bulunması ve ulaşımının kolay olmasıdır. Nitekim Akdağ Tabiat Parkı sınırı, Pınarbaşı (Kocapınar) kaynağının birkaç yüz metre kuzeyinden geçmektedir. Bilindiği üzere bu tabiat parkı, flora, fauna, jeolojik ve jeomorfolojik unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Tabiat Parkı’nda, Yılkı atları, Anadolu Sıvacısı, Geyik, Kara Akbaba, Kaya Kartalı, Küçük Kerkenez, nesilleri tehlike altında olan Kızıl Akbaba, Sakallı Akbaba gibi hayvanlar ile 124’ü endemik olmak üzere 1058 bitki türü bulunmaktadır. Tokalı kanyonu, Kurtini mağarası gibi jeomorfolojik şekiller, Romalılar döneminden kalma kalıntılar, Kocayayla ve Oktur yaylaları park alanı içindeki diğer çekiciliklerdir. Dağlık kütle yamaç paraşütü, jeep safarisi, doğa fotoğrafçılığı gibi turistik aktiviteler için uygun özellikler taşımaktadır. Gökgöl ve Işıklı Gölü şelaleye yakın konumdaki diğer cazibe unsurlarıdır. Bu sulak alanlar kuş gözlemciliği, su sporları, sportif balıkçılık açısından çok uygundur. Ayrıca göl kıyılarında ziyaretçilere hizmet veren balık lokantaları bulunmaktadır. Daha çok yakın çevrede yaşayan halk tarafından tercih edilmektedir. Rekreasyonal faaliyet sezonu, Mayıs-Ekim arasındaki dönemdir. Gümüşsu şelalesi ve çevresi önemli turistik potansiyele sahip olmasına rağmen yeterince değerlendirilmemiştir. Şelalenin en önemli avantajı ulaşım yollarına yakınlığı ve diğer çekiciliklerle iç içe olmasıdır. Bu makalede, Gümüşsu Şelalesi ve yakın çevresinin fiziki ve beşeri coğrafyası ele alınarak yöre ekonomisine daha iyi katkı sağlayabilmesi için yapılması gereken hususlar dile getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractAttractiveness is one of the elements that form the basis of tourism. Attractiveness is divided into 2 groups as natural and man-made (cultural) tourist atractiveness and appears among the factors directing demand for tourism enterprises and providing flow of tourists. Waterfalls are commonly formed when a river is young. Çivril-Dinar tectonic basin teems with natural and human attractions. It has important natural assets such as Işıklı and Gökgöl lakes, Akdağ Natural Park, Işıklı, Yuva, Gökgöl, Suçıkan Springs, Işıklı ancient city and Beycesultan Mound. Undoubtedly, Gümüşsu waterfall, located within the borders of Gümüşsu (Homa) town, is one of those natural assets. Waterfalls where the water has a rapid drop through the slope joints that came out due to various reasons are one of the most important natural tourist attractiveness and beyond comparison.. In Turkey, there are many waterfalls different from each other in terms of formation, amount of water and drop height. Although Gümüşsü waterfall and its surroundings have an important touristic potential, it has not been made use of sufficiently. The waterfall was formed by the water that came out of tectonic–carstic origin Pınarbaşı spring, flew for 150 meters and fell from a height of 15 and 30 meters from two slope cracks which are formed by fault line. Waterfalls drop from two slope cracks which are formed by fault lines that cut ophiolitic mélange. Research area is located between field of continental and Mediterranean climate. Therefore, climate is transition type. In order to demonstrate of the area’s climate, Çivril and Dinar Meteorological Stations observations were used. There are three major lithologic units in waterfall and around. These are limestones, ophiolitic mélange and alluvium. Limestones, are called as Akdag formation, Çamolukformation, Akcay formation and the Kartal formation. Melange, Akcay peridotite and pyrox along the valley floor is a small field. The youngest unit in the region is Quaternary alluvium. Quaternary units are composed, with a permanent and continuous flow during the rainy season brought by rivers from the mountains surrounding the base of the graben left gravel, sand, silt and clay content alluviums, the mountain range of debris that has developed at the contact with the sediments of the plain, debris flow which were shaped in front of fault scarps between Beydilli and Yuva and also in Akçay valley. Gümüşsu and around consist of two main geomorphological units: the Akdağ and Dinar graben. The waterfall, is located in the southern slope of Akdağ. Akdağ is a horst which surrounded by faults, Discussion, Çivril-Dinar, the rising tide of depression Dombay northwest-southeast direction with the long axis. Depression is the base of the mass migration as a sudden dip-slip faults ocur as a result. Fault scarps rift by periodic and continuous flow stream. It is possible to see almost all of the morphological features through the part of Uşak-Isparta highway between Yuva and Dinar, it is possible to see almost all of the morphological feature some of which are triangular facets, fault scraps, fault breccias, hanging valleys, in-line sources, in-line debris cones and fans. Gümüşsu and around look into the matter and in the vicinity is likely to have these features. The basement of Çivril-Dinar depression is separated from a base sub-steps by fault scarp. Orthogonality is monitored along the road between BeydilliGümüşsu. But, lithologic, and many other reasons not very obvious. Orthogonality has ophiolitic melange structure. His partially destroyed by periodic flow stream. Waterfall is located in this hillside and have been deformed by dip-slip faults in very short distance. The most important river of the site is Akçay which flows in the east of Gümüşsu and has a wide range of nutrition basin on Akdağ. Akçay goes Dinar graben in the east of Gümüşsu. Pınarbaşı source that feeds the waterfall (Kocapınar), is 1020 m elevation. Source has average of 85 l/s flow rate. Flow rate varies between 70-93 l/s.The end of spring and the beginning of summer is the season when the flow rate is maximum. Flow decreases in the autumn. Source water is used for providing the town’s drinking water needs and watering agricultural lands on alluvial fan which is formed by Akçay. Moreover, it was released as bottled water. Işıklı Lake is in the southwest and Gökgöl in the southeast of Gümüşsu. This range which separates the two lakes are formed by Akçay deposits. Işıklı Lake, which is a natural lake because of its threatening the surrounding agricultural fields and settlements the efforts having been made since 1953, the western, southern and eastern coasts terrace translated and transformed into the reservoir. The lake is an A class wetland and a shelter and protection area for many indigenous and migratory birds. Field, in terms of Plant geography of the Mediterranean and Irano-Turanian phytogeographic is located in the transition zone regions. The Akdag, has a vegetation consisting of various plant communities because of geographical location, geomorphological and climatic characteristics of the structure. The dominant natural vegetation of waterfalls and the surrounding area,consists of oak barrens. Lush vegetation around recreation area blocks the sceneryof the waterfall from a far in spring and summer. Gümüşsu waterfall took shape by the water of tectono-karstic source Pınarbaşı dropping two-slope heartbreak after flowing 150 meters from its source. Slope angles, ophiolitic melange is the work of cutting thedip-slip faults. This splitting of the faults along the path of the waterfall can be seen through walking west. Surface of the water drop is composed of radiolarites which have highly folded and fractured structure. Slope angles are ordered back to back disappointments in the form of the slope. Steps at the top of the water is poured in the grand manner. In this case the value of the angular inclination frustration, height and bulk or dispersed in water is associated with a decline to do. Indeed, while the top of the bottom step, step, wateris poured in bulk water drop is separated from the arms. The upper step southwest facing of the upper slope value of approximately 85 degrees, while the bottom step, the slope is 75 degrees. Around the waterfall, there are picnic tables, barbecues (20 units), a small mosque and a children play area made by the Gümüşsu Municipality in the area which is covered by willows and sycamores.The most advantages of Gümüşsu Waterfall are its location very close to the environment which holds many natural and cultural attractiveness and its easy transport facilities. Indeed, Akdag Natural Park boundary, Pınarbaşı (Kocapınar) supply a few hundred yardsnorth of the pass. As is known, this natural parks incorporates flora, fauna, geological and geomorphological elements. Wild horses, Kruper’s nuthatch, Deer, Black vulture, Golden eagle, Lesser kestrel, the generations of the endangered Griffon vulture, Lammergeier with such animals, including 124 endemic plant species in 1058 is located in this natural park. Buckle canyon, cave Kurtini geomorphological shapes, such as the Roman-era ruins, Kocayayla are other attractiveness. It is appropriate for tourist activities such as mountainous mass paragliding, jeep safaris, nature photography features. Elements of many other attractions close to the waterfall are Işıklı and Gökgöl Lake. These wetlands are very convenient in terms of bird watching, water sports, sport fishing. In addition, there are fish restaurants serving visitors to the shores of the lake. It is preferred by the people who live very close to the environment. Recreational activity is the period between May to October season. Although Gümüşsü waterfall and its surroundings have an important touristic potential, it has not been made use of sufficiently. The most important advantage of the waterfall is its proximity to highways and being nested in other attractive natural beauties. In this article, human geography of Gümüşsu Waterfall and its close surroundings are discussed, and significant matters which are required in order to ensure a better contribution to the area economy are mentioned.en_US
dc.identifier.citationPolat, S., Karğı, S., Güney, Y., (2012). Gümüşsu (Homa) Şelalesi (Çivril-Denizli). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 203-216.en_US
dc.identifier.endpage216en_US
dc.identifier.issn2667-4750en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/45770
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDenizlien_US
dc.subjectÇivrilen_US
dc.subjectGümüşsuen_US
dc.subjectŞelaleen_US
dc.subjectDoğal Çekiciliken_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectWaterfallen_US
dc.subjectNatural Asseten_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleGümüşsu (Homa) Şelalesi (Çivril-Denizli)en_US
dc.title.alternativeGümüşsu (Homa) Waterfall (Çivril–Denizli)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
makale32.pdf
Boyut:
841.37 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: