Bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerde mobbing ve anksiyete

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mobbing, iş yerinde, belirli bir zamanda kişinin iş arkadaşları, astları ve üstleri tarafından, ahlak dışı, zararlı ve sistematik davranışlara hedef olmasıyla başlar. Mobbing kişinin çalışma kalitesinde düşme, iş tatmininde azalma, işten çıkarılma korkusu, iş kaybı ve sağlık sorunlarına neden olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma, hastanede çalışan hemşirelerin mobbing uygulamaları ile karşılaşma durumlarını saptamak ve anksiyete durumlarını ölçmek amacıyla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 302 hemşire ile yapılmıştır. Veriler 12 demografik özellik, 38 soruluk mobbing ölçeği, 8 soruluk çalışma ortamı kriterleri, psikolojik, fizyolojik, sosyal etkilenme, mobbing tepkilerini ölçmeye yönelik anket ve 21 soruluk anksiyete ölçeği içeren sorulardan oluşmuştur. İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı istatistik, Kruskall Wallis ve MannWhitney-U testleri kullanıldı. Tüm hemşirelerin % 62,3’ü mobbinge maruz kalmadığını, % 37.7 sinin ise maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Mağdur olduğunu belirten 114 hemşirenin mobbing puan ortalaması 166,6±25,8 olarak bulundu. Mobbing davranışını % 28,9 bunun halen yaşadığı, % 47,4 ünün 6 ay süre maruz kaldığı, % 57,9 unun hemşireliği bırakıp ve başka bir işte çalışmak istediğini belirtmişlerdir. % 25,4 ü mobbing yaşama nedenini bilmediğini, mobbing uygulayıcılarının % 28.1 inin doktorlar olduğu belirlendi. % 28.9 unun maruz kaldıkları mobbing davranışlarını arkadaşları ile paylaştıklarını ve % 28.1 inin ise sessiz kaldığı belirlendi. Mağdur olmadığını belirten hemşirelerin anksiyete puanı 32,0±13,9, mağdur olanların ise puanı 35,0±11,7 olarak bulundu. Mobbinge maruz kalan ve kalmayanlarda şiddetli anksiyete varlığı belirlendi. Mobbing, çalışanın psikolojik, fiziksel ve sosyal yaşamının bozulmasına ve iş doyumu, performans ve verim düşüklüğüne de neden olmaktadır.
Mobbing at work, stars with a given time by colleagues, subordinates, and by their superiors, immoral, harmful and starts being systematically targeted behaviors. Mobbing decline in quality of one's work, reduction in job satisfaction, fear of layoff, job loss, and is thought to cause health problems. The aim of this study was to determine the status of the encounter with the nurses working at hospital mobbing practices and anxiety in order to measure the status of 302 nurses working in Konya Education and Research Hospital. Data 12 demographic characteristics, 38-item scale mobbing, 8-item criteria for the work environment, psychological, physiological, social impairment, and 21-item questionnaire designed to measure the reactions of mobbing with anxiety scale consisted of questions. In statistical methods, descriptive statistics, Kruskal Wallis and Mann Whitney-U test was used. Of All the nurses, 62.3 % were not exposure to the mobbing and 37.7 % were exposure. Average score of 114 victim nurses was found to be 166.6 ± 25.8. Mobbing behavior is still lived in the flour 28.9, 47.4 % for 6 months exposure to reputation, nursing of flour left, and another 57.9 % would like to work here, 25.4 % did not know the cause of mobbing life, practitioners that 28.1 % of doctors Scroll, the behavior 28.9 % share with friends, 28.1 % reported Scroll remained silent. The anxiety score was found to be 32.0± 13.9 for the nurses and 35.0± 11.7 for the victims of nurses. Existent of was determined in both the groups exposed to mobbing or not. Mobbing, lends to feeling the employee's psychological, physical and social life, corruption also job satisfaction, performance, and leads to decreased productivity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anksiyete, Hemşireler, Mobbing, Anxiety, Mobbing, Nurse

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Baş, M. (2012). Bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerde mobbing ve anksiyete. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.